Aktuálne dianie 11. január 2018

Takéto odsúvanie nedokončeného programu zastupiteľstva je neúctou voči občanom. Myslia si to niektorí poslanci Bratislavy


Stalo sa už takmer tradíciou, že program zasadnutí bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ), vedené najmä primátorom Ivom Nesrovnalom, nie je dokončený za jeden deň a poslanci a celý magistrátny aparát sa musí zísť opäť.

Nezriedka sa stane aj to, že mestské zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné a jeho rokovanie sa musí dokončiť v náhradnom termíne.

Tento termín býva v tomto volebnom období v mnohých prípadoch veľmi vzdialený od prerušenia rokovaní z uvedených dôvodov.

Naposledy primátor mesta rozhodol, že nedokončená posledná schôdza mestského parlamentu v roku 2017, ktorá bola 7. decembra, bude dokončená 21. februára 2018.

To znamená po dva a pol mesiacoch.

Navyše, podľa predbežného plánu zasadnutí, má mestské zastupiteľstvo riadne rokovať v tomto roku iba päť krát.

Magistrát sme sa spýtali, dokedy je podľa zákona a rokovacieho poriadku Bratislavy povinnosťou zastupiteľstva a primátora dokončiť nedokončenú schôdzu MsZ?

Odpoveď magistrátu:

V prípade, že zastupiteľstvo ostalo neuznášaniaschopné je primátor podľa zákona a rokovacieho poriadku povinný zvolať zasadnutie do dvoch týždňov, čo primátor Ivo Nesrovnal v tomto prípade aj urobil dňa 19. 12.2017, čím zvolal pokračujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 21. 2. 2018“.

Oslovili sme štrnásť mestských poslancov s otázkami.

Odpovedali zatiaľ piati.

1. Neprekáža Vám, že dokončenie zastupiteľstva zo 7. 12.2017 je naplánované až o 2 a pol mesiaca (21. 2. 2018)? Nie je to mrhaním verejných prostriedkov a času poslancov a pracovníkov magistrátu?

2. Neprekáža Vám, že podľa predbežného plánu riadnych zasadnutí MsZ na rok 2018, zasadnete v tomto roku len 5x? Zasadnutia nie sú plánované na január, marec, júl, august, október ani november...?

Napriek tomu, že bude dodržaná litera zákona o zvolávaní - má Bratislava tak málo problémov, ktoré treba riešiť, že postačuje návrh tohto kalendára zasadnutí?

3. Myslíte si, že primátor porušuje, alebo neporušuje rokovací poriadok, keď nezvoláva nedokončené zastupiteľstvá do 14 dní? (čl.5 ods. 8 Rokovacieho poriadku MsZ BA)

Milan Vetrák:

1.Nepáči sa mi spôsob zvolávania tzv. dokončujúcich mestských zastupiteľstiev, pretože po tak dlhej dobe sú viaceré predložené materiály už neaktuálne, treba si ich preštudovať znova a prerokovať v rámci poslaneckých klubov opakovane, čo je neefektívne a v niektorých prípadoch to možno považovať aj za mrhanie verejných prostriedkov, keďže úradníci magistrátu sú za vypracovanie týchto materiálov platení.

Podľa môjho názoru by sa malo pokračovať v rokovaní nasledujúci pracovný deň, resp. dni, a to až do prerokovania všetkých materiálov alebo zvolávať zastupiteľstvo častejšie s menším počtom bodov programu."

2.Bratislavský klub na čele s pánom Budajom, ktorého som členom, každý rok verejne namieta s cieľom presvedčiť primátora, aby mestské zastupiteľstvo zvolával častejšie a aby tak urobil vždy aj v januári.

Práve častejšie zvolávanie zastupiteľstva s menším počtom bodov programu a ich vhodným rozdelením (napr. v dvoch dňoch po sebe rozdelené na problémové body a bezproblémové body) by mohlo byť riešením.

Podobne aj efektívnejšie vedenie samotného zastupiteľstva primátorom, ktorý viac diskutuje ako vedie rokovanie.

Októbrové a novembrové rokovania tento rok nie sú plánované kvôli komunálnym voľbám v tom čase, to je bežná prax aj v prípade iných zastupiteľstiev, resp. Národnej rady SR.".

3. Pri formulácii rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva sme limitovaní znením zákona o obecnom zriadení, ktorý žiaľ túto otázku neupravuje najšťastnejšie a z hľadiska gramatického výkladu tohto zákona primátor zákon ani rokovací poriadok podľa môjho názoru neporušuje.

V Národnej rade SR je však aktuálne otvorený zákon o obecnom zriadení a stojí za úvahu lepšie upraviť aj túto otázku tak, aby sa naplnil zmysel zákona, ktorým bolo nielen zvolanie, ale aj konanie zastupiteľstva do 14 dní po jeho predchádzajúcom prerušení s cieľom prerokovať zvyšok programu.

Ján Mrva, + starosta Vajnor:

1. Považujem to za svojský výklad zákona pánom primátorom mesta tak ako mu to vyhovuje a myslím si, že je to v rozpore so zákonom.

Ide aj o neúctu k občanom, ktorých materiály mali byť v decembri prerokované a budú až v februári.

2. Myslím si, že p. primátor chce čo najmenej zasadnutí verejných, lebo celé zastupiteľstvo mesta a následne aj občania vidia neschopnosť funkčne viesť magistrát, ktorý je teraz v takom zlom stave ako ešte nikdy nebol.

Pre jeho PR je lepšie urobiť čo najmenej zastupiteľstiev , kde poslanci oprávnene poukazujú na prácu primátora a magistrátu. Predpokladám, že urobíme viacej „mimoriadnych“ zastupiteľstiev.

3. Ak počas rokovania klesne počet poslancov pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, primátor vyhlási prestávku.

Ak ani po 15 minútach od vyhlásenia prestávky nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, zvolá primátor do 14 dní nové zasadnutie mestského zastupiteľstva, na prerokovanie zostávajúceho programu.

Ja si myslím, že porušuje aj zákony SR a keďže termín je tam preto, aby sa program rokovania MsZ prerokoval v aktuálnom čase a nie skoro po 3 mesiacoch.

Soňa Svoreňová:

1. Mrhanie časom pracovníkov nie je to, kedy je pokračovanie zastupiteľstva zvolané, ale skôr to, ako zastupiteľstvá prebiehajú.

Dlhý časový rozostup považujem tento krát najmä za neúctu k občanom, nakoľko na programe je ešte niekoľko majetkových bodov, pri ktorých občania čakajú na vysporiadanie svojich záležitostí s mestom.

2. Zo skúsenosti vieme, že v tomto volebnom období sa podarilo dokončiť minimum zastupiteľstiev za jeden deň, niekedy sa to nepodarilo ani za dva.

Dôsledkom tohoto primátorovho rozhodnutia bude, že budú zrejme trvať ešte dlhšie.

Rovnako sme už počas minulého roka museli niekoľko krát zvolať zastupiteľstvo k dôležitým témam ako napríklad verejné osvetlenie ako poslanci, v prípade že to bude potrebné, využijú určite poslanci toto svoje právo opäť.

3. Keďže rokovací poriadok hovorí o „zvolá“, nie „zasadne“, tak rokovací poriadok zrejme neporušuje.

Etika toho, či je vhodné nechať Bratislavčanov čakať aj vyše dvoch mesiacov na rozhodnutia zastupiteľstva, je už iná otázka.

Slavomír Drozd:

1. Samozrejme, že prekáža, jednak občania čakajú na výsledok svojich žiadostí (kontajnerové stojiská, vysporiadanie pozemkov...), ktoré sú pre nich dôležité, no pre primátora asi nie, nedokončujeme dôležité témy (osvetlenie BA, strategické investície, zmeny územného plánu...) a samozrejme aj mrhanie času poslancov a pracovníkov.

Nie je to len tým, že sme už vo volebnom roku, ale dlhodobým postojom primátora k zastupiteľstvu a nekompetentných vedením zasadnutia zastupiteľstva.

2. Myslím, že všetci vnímame nahromadené problémy Bratislavy a redukcia počtu zasadnutí zastupiteľstva je neadekvátne súčasnej situácii.

Tiež to svedčí o postoji primátora k Bratislave.

3. Nedokončené zastupiteľstvá treba zvolať v čo najkratšom čase a samozrejme, že treba viesť zastupiteľstvo v takom režime, aby sa dokončovala v danom termíne, prekáža mi čoraz väčšia neúcta medzi primátorom a niektorými poslancami, vzájomné obviňovanie až osobné útoky, vytráca sa profesionalita a vzájomný rešpekt.

Jozef Uhler:

1. Určite by som bol radšej, ak by rokovanie zastupiteľstva bolo častejšie a mohli sme tak pružne reagovať na potreby mesta.

2. Päť zasadnutí v roku je veľmi málo a očakávam, že situácia si vyžiada aj mimoriadne rokovania podobne ako tomu bolo roku 2017 keď boli až štyri mimoriadne rokovania.

3. Podľa rokovacieho poriadku musí primátor zvolať zastupiteľstvo do 14 dní od prerušenia, čo aj urobil a určil februárový termín.

(rl)

Foto: Archív BK

Z rokovacieho poriadku MsZ Bratislavy:

Ak počas rokovania klesne počet poslancov pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, primátor vyhlási prestávku.

Ak ani po 15 minútach od vyhlásenia prestávky nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, zvolá primátor do 14 dní nové zasadnutie mestského zastupiteľstva, na prerokovanie zostávajúceho programu.

Poznámka redakcie: Podľa nás je slovo zvolať jednoznačné. Sedliacky rozum to chápe.

Zvolať do 14 dní znamená, že do 14 dní má zastupiteľstvo aj rokovať. Inak by sa stratila logika a význam konkrétnych zasadnutí zastupiteľstva, ktorých dokončenie by sa dalo odsúvať o mesiace tak, ako sme toho svedkami. Prečo by mal primátor čakať 14 dní na to, aby rozhodol o tom, kedy bude dokončenie?

Nemá to logiku. Rozhodnúť by mal ešte na prerušenom zasadnutí, teda ihneď a rokovanie by malo byť do 14 dní.

Takýto výklad by bol a je v najvyššom záujme Bratislavčanov a riešenia ich záležitostí.

Kvôli tomu poslanecký zbor pracuje a je ustanovený. A zrejme to bol aj úmysel zákonodarcov. Alebo nie...?

zvolať2, -á, -ajú dok.

1.(koho, čo) zavolať viacerých na jedno miesto; zavolaním al. iným znamením zhromaždiť, sústrediť na jedno miesto:

Musím teraz zvolať pol rodiny, tehlu vyviezť, posprávať komíny. (Ráz.-Mart.) Zvolala do svojej izby celé Piargy, hriala pálenku. (Švant.)

Ráno po ústupe zvolal dôstojníkov a poddôstojníkov do malej kancelárie píly. (Min.)

2. (čo, koho) osobitným nariadením, rozkazom, dekrétom, výzvou ap. povolať, dovedna, zhromaždiť (najmä členov istého orgánu al. organizácie na rokovanie, poradu, na vykonávanie funkcie ap.): z. Národné zhromaždenie, Slovenskú národnú radu, z. zasadnutie vlády, z. členov strany na schôdzku, z.snem, z. zjazd strany, z. zasadnutie národného výboru, z. robotníkov na pracovnú poradu, z. medzinárodnú konferenciu; z. obecné zastupiteľstvo (Fr. Kráľ);

nedok. zvolávať

http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=zvola%C5%A5

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter