Aktuálne dianie 7. december 2018

POŽIAR na Hlavnom námestí: Podľa riaditeľa pamiatkarov, na Slovensku stále chýba stavebná polícia


V súvislosti s nedávnym požiarom drevených vianočných búd na Hlavnom námestí, Bratislavský kuriér oslovil riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, Jána Mackoviča.

Podľa neho Krajský pamiatkový úrad Bratislava (KPÚ BA) konal bezodkladne v priebehu troch dní od podnetu.

Ako pripomenul, podnet, bol podaný na KPÚ BA pánom Vagačom. Ten podľa Mackoviča v ňom uviedol:

„Spoločnosť sa v týchto dňoch rozhodla umiestniť po architektonickej a historickej stránke úplne nevhodný stánok pred prevádzku kaviarne a reštaurácie.

Predmetný stánok narúša historický charakter budovy a znevažuje jej historickú a estetickú hodnotu.“

KPÚ BA sa podľa jeho riaditeľa s týmto názorom stotožnil a vyzval prevádzkovateľa, aby stánok odstránil do troch dní od doručenia. 

„Je potrebné uviesť, že Krajský pamiatkový úrad Bratislava, ako orgán štátnej správy je viazaný zákonnými postupmi, ktoré nie sú dosť pružné.

Odstrániť stánok v zmysle pamiatkového zákona je možné len na základe rozhodnutia o náprave, ktoré sa vydáva v súlade ustanoveniami správneho poriadku,“ vysvetlil J. Mackovič.

Tento postup je však podľa neho pri organizácii krátkodobých akcií neúčinný, lebo v ideálnom prípade trvá jeden až dva mesiace vrátane výzvy s tým, že ak nedôjde k náprave je možné podať trestné oznámenie za marenie výkonu rozhodnutia a pokračuje ďalší proces v rámci konania polície.

Ako nás ďalej informoval, nedodržanie podmienok rozhodnutia je sankcionovateľné.

Pomôcť by mohlo zriadenie stavebnej polície, tak ako napr. Rakúsku, v ktorej kompetencii by bolo možné konať okamžite, ak sa stavebník, resp. majiteľ prevádzky nepreukáže riadnym povolením.

Ako pripomenul, stavebná polícia ale na Slovensku zriadená nie je. Na potrebu zriadenia stavebnej polície pamiatkový úrad dlhodobo upozorňuje a vyslovuje akútnu potrebu tejto inštitúcie potrebnú pre operatívnosť konania a vykonateľnosť rozhodnutí.

„V súvislosti s požiarom na Hlavnom námestí však musíme konštatovať, že pri organizácií krátkodobých podujatí mestom, netýka sa to len vianočných trhov, je toto povinné postupovať aj v zmysle pamiatkového zákona a utvárať podmienky na ochranu pamiatkového fondu, t.j. zabezpečiť podujatie po všetkých stránkach, vrátane bezpečnosti,“ uviedol Ján Mackovič.

Pripomína, že mesto povoľuje zaujatie verejného priestranstva a vyberá za to poplatok v prípade stánku, tento stál z časti na súkromnom pozemku a z časti na pozemku mesta.

„Trochu paradoxne potom vyznieva vyjadrenie hovorkyne mesta, ktorá sa v  médiách vyjadrila, že mesto nariadilo prevádzkovateľovi stánku tento posunúť z mestského pozemku, teda bližšie k budove, alebo stánok odstrániť v lehote do 10 dní,“ konštatoval.

Ku škodám na objekte uviedol, že požiarom bola poškodená z originálnych častí kultúrnej pamiatky fasáda, kde bol narušený pôvodný kamenný obklad a čiastočne boli poškodené pôvodné mozaiky na pilieroch v interiéri.

Ostatné úpravy interiéru a výklady boli realizované v roku 1995 v rámci rekonštrukcie. Pri nasledujúcej obnove budú podľa neho poškodené časti opravené a rekonštruované do pôvodnej podoby.

„Krajský pamiatkový úrad Bratislava má k tomu všetky potrebné podklady a v tomto smere komunikuje s vlastníkom budovy,“ dodal riaditeľ KPÚ BA.

Bratislavský kuriér obrátil aj na krajské policajné riaditeľstvo. Polícia nás informovala, že stále prebieha vyšetrovanie, súdno-znalecké posudzovanie i expertízy.

Nie je pravdepodobné, že by výsledky boli ešte v tomto roku. Obvinenie vznesené nebolo.

(rl)

Foto: BK

1 komentár
ODPOVEDAŤ T.L.J. | 9. 12. 2018, 20:16

Časová postupnosť pri vysvetľovaní, zdôvodňovaní a vlastnej obhajoby zo strany dotknutých inštitúcií, je v danom prípade priam “ukážková„ ! Nakoniec sa vynníci/páchatelia predsa len našli - medzera v zákone, chybná interpretácia hovorkyne, chýbajúca stavebná polícia, pomalá pošta no a nakoniec, krátka doba trvania vianočných trhov.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter