Aktuálne dianie 4. december 2017

Podľa primátora budú prijaté uznesenia mimoriadneho zastupiteľstva neplatné kvôli právnej vade, mnohí poslanci s tým ale nesúhlasia


Mimoriadne mestské zastupiteľstvo, ktoré bolo 20. novembra 2017 a ktoré sa skončilo predčasne kvôli nedostatočnému počtu poslancov, bolo zaujímavé ešte niečím iným.

Primátor Ivo Nesrovnal totiž poslancom oznámil, že rokovanie môže mať právne následky a že prijaté uznesenia nemusia byť platné. O čo vlastne išlo?

Ako primátor uviedol, v žiadosti o zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva nebol navrhnutý program zasadnutia, a preto nemohol byť ani zverejnený tri dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva tak, ako to vyplýva zo zákona o obecnom zriadení.

Je to podľa neho prvý krát, čo návrh na zvolanie schôdze poslancami neobsahoval aj návrh programu.

Požiadal pracovníčku magistrátu,aby poslancom vysvetlila právne následky tejto skutočnosti.

Z vysvetlenia vyplynulo, že v odseku 4, paragrafe 12 zákona o obecnom zriadení a výkladu tohto odseku vyplýva, že návrh programu je nevyhnutné minimálne tri dni pred zasadnutím zverejniť na úradnej tabuli.

Ďalej, že prijatie akéhokoľvek rozhodnutia zastupiteľstva, či už formou uznesenia, alebo VZN na takomto zasadnutí, je nezákonné a zakladá dôvod na uplatnenie prostriedkov prokurátorského dozoru.

„V prípade konania zasadnutia obecného zastupiteľstva na základe žiadosti poslancov, návrh programu vyplýva zo žiadosti poslancov o konanie zasadnutia obecného zastupiteľstva,“ uviedla pracovníčka magistrátu.

Podľa primátora I. Nesrovnala nedostatok dodržania formy má za následok právnu vadu neplatnosti prijatých uznesení.

Napriek oznámenému, mimoriadne zastupiteľstvo pokračovalo a niektorí poslanci navrhovali body do programu, ktoré boli schválené.

Do programu rokovania sa okrem iných dostal aj návrh na prelomenie veta primátora. Týkal sa nepodpísania uznesenie poslancov primátorom zo dňa 8.11. 2017.

V uznesení poslanci okrem iného žiadali primátora, aby ukončil zmluvu so spoločnosťou A.R.K. technické služby, s. r. o., z dôvodu porušovania zmluvy, aby podal podnet na finančnú políciu na prešetrenie finančných podvodov a aby začal rokovania s priamymi dodávateľmi upratovacích a udržiavacích služieb, bez A.R.K. technické služby, s. r. o., z dôvodu časovej tiesne na 1 rok.

Primátor Ivo Nesrovnal nepodpísal toto uznesenie, ktoré je podľa neho vrozpore so zákonom.

Viceprimátor Milan Černý zopakoval, že na zastupiteľstve sa môže hovoriť v podstate o čomkoľvek, ale prípadné prijaté uznesenia budú s právnou vadou, a teda neplatné.

K tomu sa vyjadrilo niekoľko poslancov. Primátorovmu výkladu o náležitostiach zvolania mimoriadneho zastupiteľstva oponoval poslanec Ján Hrčka.

Okrem iného povedal, že si od pracovníčky magistrátu požičal tú istú publikáciu z ktorej citovala.

Prečítal, že zákon o obecnom zriadení nepredpisuje žiadne osobitné požiadavky, obsahové ani formálne, kladené na žiadosť poslancov o zvolanie obecného zastupiteľstva.

Z dikcie zákona iba vyplýva, že žiadosť o zvolanie musí byť podporené minimálne tretinou všetkých poslancov, musí byť zrejmé, že sa sleduje zvolanie obecného zastupiteľstva a že žiadosť musí byť preukázateľne doručená obci, odporúča sa písomnou formou.

To sú podľa neho jediné tri podmienky na zvolanie zastupiteľstva.

Podľa neho poslanci splnili všetky tieto požiadavky na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva.

Ďalej sa spýtal, že ak poslanci nie sú povinní uviesť návrh programu, kto to má potom za povinnosť? „My nie sme povinní napísať program.

Ak zo zákona vyplýva povinnosť zverejniť program zastupiteľstva, tak prepáčte, podľa môjho výkladu je to povinnosť magistrátu, teda primátora.

Takže ak niekto znefunkčnil toto zastupiteľstvo nesplnením obligatórnej povinnosti, tak to bol ten, kto zverejňoval pozvánku a tú sme nezverejňovali my ako poslanci,“ dodal J. Hrčka.

Počas bodu interpelácie a hlasovaní o návrhu uznesenia vyplynulo, že zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné.

Poslanci sa neboli schopní v potrebnom počte zísť ani po pätnástich minútach. Dokončenie tohto mimoriadneho zastupiteľstva bolo určené na piatok 8.12.

(rl)

Foto: Archív BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter