Aktuálne dianie 9. január 2018

Odsúva magistrát riešenie problémov Bratislavčanov? Tieto body a problémy z decembra odsunul primátor až na 21. február


Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal presunul nedokončené mestské zastupiteľstvo, ktoré bolo 7. decembra 2017 až na 21. februára 2018, teda o dva a pol mesiaca.

Mestská samospráva by mala pracovať účinne, pružne a v prospech obyvateľov hlavného mesta.

Odsúvanie nedokončených bodov programu zastupiteľstva, o tom ale veľmi nesvedčí.

Posledné mestské zastupiteľstvo v roku 2017 bolo 7. decembra. Mestským poslancom zostalo ešte 42 bodov na prerokovanie.

Mestské zastupiteľstvo by sa malo snažiť svoj program dokončiť čo najskôr, keďže ide a malo by ísť najmä o záujmy Bratislavy a Bratislavčanov.

Je zaujímavé, že magistrátu a zrejme ani samotným poslancom to neprekáža.

Magistrát v reakcii na našu otázku, prečo je dokončenie zastupiteľstva zo dňa 7. decembra naplánované až o 2 a pol mesiaca, reagovalo takto: „Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení zasadá obecné zastupiteľstvo najmenej raz za tri mesiace.

Prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2018 je naplánované na 22. 2. 2018. Z tohto dôvodu sa termín pokračujúceho zasadnutia zo dňa 7. 12. 2017 určil na 21. 2. 2018,“ uviedol magistrát.

A čo riešenie problémov Bratislavčanov?

Do 21. februára, teda dva a pol mesiaca od nedokončeného programu posledného zastupiteľstva v roku 2017, budú musieť obyvatelia Bratislavy čakať, kým sa magistrát a poslanci budú unúvať dokončiť čo začali, keďže na výsledok rozhodnutí poslancov a magistrátu mnohí ľudia netrpezlivo čakajú.

A ktoré body napríklad zostali zo 7. decembra? A ktoré problémy Bratislavčanov sa neriešia, alebo odsúvajú? Tu sú niektoré:

Informácia o východiskách zabezpečenia letnej a zimnej údržby komunikácií a cestnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2018-2022 ,

Ústna informácia o verejnom obstaraní k verejnému osvetleniu , Návrh na riešenie oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej správe s cieľom ukončenia režimu nútenej správy ,

Stanovisko Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava k udeleniu štatútu významnej investície - po 14.00 h ,

Návrh na schválenie nájmu 25 m bazéna na Plavárni Pasienky pre občianske združenie Plavecký klub PK Delfín Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa,

Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 z 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ,

Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z. ,

Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov, v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, formou obchodných verejných súťaží a schválenie podmienok obchodných verejných súťaží ,

Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy ,

Akčný plán cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2018,

Koncepcia pomoci ľuďom bez domova.

Kompletný program zostávajúcich bodov z dňa 7. 12. 2017

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-zasadnutie-21022018/

(rl, red)

Foto: Archív BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter