Aktuálne dianie 22. november 2022

Ako vidia budúcnosť Bratislavy zvolení starostovia?


Viaceré mestské časti ostávajú po októbrových  komunálnych voľbách pod taktovkou rovnakých lídrov, ako tomu bolo uplynulé štyri roky - Petržalka, Ružinov,   Rača,   Vrakuňa, Jarovce, Vajnory. Dokonca, niekde prišlo už k opakovanému znovuzvoleniu, ako napr. v Dúbravke, Karlovej Vsi, Vrakuni, Záhorskej Bystrici, či Čunove, kde Gabriela Ferenčáková vstupuje už do svojho piateho volebného obdobia a je tak momentálne najdlhšie pôsobiacou sstarostkou zo všetkých mestských častí.

K zmene prišlo v Starom Meste, Podunajských Biskupiciach, Novom Meste, Rusovciach, Lamači, Devíne.

Zaujímalo nás preto, s čím vstupujú staronoví, ale aj noví štatutári mestských častí do volebného obdobia 2022 – 2026. Všetkým sme položili nasledujúce 3 otázky:

Čo vidíte ako najväčší problém vo vašej mestskej časti?

Ako ho chcete riešiť?

Akým projektom/témam sa budete ako zvolený starosta venovať prioritne v najbližších týždňoch?

Dana Čahojová, MČ Bratislava - Karlova Ves

1.  Väčšinu obyvateľov Karlovej Vsi asi najviac trápi problematické parkovanie. Staršej časti populácie zasa stále u nás chýba pobytové zariadenie sociálnych služieb, na ktoré už dlho čakajú.

2.  Prvé zariadenie sociálnych služieb na Borskej ulici je už v procese príprav. Ďalšie plánujeme spolu s Hlavným mestom Bratislava. Vzhľadom na výsledky komunálnych volieb sa dá očakávať, že zavádzanie celomestskej parkovacej politiky sa čoskoro rozšíri aj do Karlovej Vsi. Dopravné projekty sú už rozbehnuté.

3.  Momentálne pripravujeme návrh rozpočtu na budúci rok. Je známe, že samospráva môže minúť len toľko, koľko dostane a to je za súčasných podmienok veľmi ťažká úloha. Začali prvé povolebné rokovania s Hlavným mestom Bratislava, na ktorých nám záleží, lebo si želáme pokračovanie konštruktívnej spolupráce tak, aby z nej mali naši obyvatelia čo najväčší úžitok. Zároveň je v plnom prúde rekonštrukcia Základnej školy A. Dubčeka, ktorú treba úspešne ukončiť.

 

Gabriela Ferenčáková, MČ Bratislava – Čunovo

1.  Tých problémov je viac, momentálne však najpálčivejším je nevy- hnutná potreba rozšírenia vstupnej komunikácie do mestskej časti, ktorá je dlhodobo vo veľmi zlom až havarijnom stave, čomu sa venujeme už niekoľko rokov.

2.  Nakoľko na rekonštrukciu je už pripravená kompletná dokumentácia, podaný návrh na stavebné povolenie a plánovalo sa zahájenie prác už v roku 2022, na čo už boli rozpočte hl. mesta vyčlenené finančné prostriedky, ostáva už len žiadať hlavné mesto ako vlastníka predmetnej komunikácie, aby sa začala stavba v čo najkratšom čase realizovať.

3.  Naďalej sa budeme venovať predovšetkým už rozpracovaným projektom, aby sme tieto dotiahli do úspešného konca, okrem iných aj základnej škole, ktorá v MČ veľmi chýba.

 

Martin Zaťovič, MČ Bratislava - Dúbravka

1.  Sú to „strašiaky“ v našej mestskej časti, konkrétne chátrajúca budova bývalej starej pošty a opustená uby- tovňa ministerstva vnútra pri Saratovskej ulici. Ich riešenie nie je kompetencii mestskej časti.

2.  Budúcnosť starej pošty brzdí súdny spor majiteľov tunajších pozemkov. V súvislosti s opus tenou ubytovňou ministerstva vnútra pri Saratovskej sme niekoľkokrát dávali podnet na ministerstvo vnútra, štát však túto budovu necháva chátrať. Iniciujeme stretnutie k danému problému, ideálne spojené aj s obhliadkou rozpadajúceho sa objektu. Obrátime sa opäť aj na ministra.

3.  Chcem dokončiť začaté, konkrétne ide o revitalizáciu detského ihriska a verejného priestoru na ulici Karola Adlera, v spolupráci s hlavným mestom takzvanú Motýliu lúku, čiže nový oddychovo-komunitný priestor na Homolovej, v blízkom čase by sa mal v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom spustiť projekt dokončenia revitalizácie školského areálu na SOŠ K. Adlera. A tak, ako doteraz chceme pokračovať v zlepšovaní služieb pre mladé rodiny a seniorov (opravovať materské a základné školy, obnovovať parky a verejné priestory, vytvárať možnosti na voľný čas, aktivity pre seniorov) a zlepšovať služby v oblasti verejnej dopravy.

 

Michal Drotován, MČ Bratislava - Rača

1.  Aktuálne je najväčším problémom nedostatok miest v materských a základných školách. Tento problém, verím, úspešne vyriešime v roku 2023 otvorením školy Plickova a vybudovaním škôlky Kadnárova. Následne je pre nás veľkou výzvou rozbehnúť

projekt zariadenia pre seniorov a tiež pokračovať v revitalizácií parkov, športovísk a verejných priestorov. Výzvou je tiež zladiť očakávaný nárast cien, pokles reálnych príjmov a energetickej krízy so zabezpečením všetkých obecných služieb obyvateľom. Čaká nás náročná doba a bude potrebné šetriť bežné výdavky. Ocenil by som, ak by štát začal samosprávy konečne brať za partnera a nie súpera či nepriateľa.

2.  V najbližších týždňoch by sme chceli začať obstarávanie na zhotoviteľa novej škôlky Kadnárova, tiež na projekt parku Strelkova (tam máme schválených 425 tisíc z eurofondov, čakáme na zmluvu). Zároveň sa dokončujú práce na základnej škole Plickova a čaká nás jej zariaďovanie, kolaudácia a tiež výstavba športového areálu školy. Tieto projekty budú pre nás kľúčové aj v roku 2023. Rovnako tak je dôležité dokončiť rozbehnuté obnovy verejných priestorov ako je napríklad chodník Pri vinohradoch.

 

Martin Chren, MČ Bratislava - Ružinov

1.  Najväčším problémom je už dlhodobo a nielen v Ružinove parkovanie. Aj naďalej tiež treba riešiť navyšovanie kapacít v škôlkach a školách, revitalizáciu vnútroblokov a rekon- štrukcia čaká aj Areál hier Radosť na Štrkovci. To všetko sú oblasti, ktorým sa chceme venovať prioritne. Veríme tiež, že čoskoro už bude môcť začať aj búranie skeletu Hirošimy, ale tam sa čaká na EIA, čo je však v kompetencii ministerstva životného prostredia, nie mestskej časti.

2.  V prvom rade bude dôležité pripraviť rozpočet  jeho podoba bude záležať na tom, o koľko peňazí prídu samosprávy kvôli schváleniu tzv. prorodinného balíčka, v Ružinove to môže byť až 3 milióny eur (celoročné kosenie, orezy, zimná údržba, čistenie stoja 1,5 mil. eur) a do úvahy bude treba brať aj významný nárast cien za energie.

Ján Hrčka, MČ Bratislava - Petržalka

1.  Slovensko starne, Bratislave starne, ale najviac starne Petržalka. Za dvadsať rokov sa na Slovensku zvýšil počet seniorov približne o 50 % ale v Petržalke to bolo takmer 500 %. Kým za posledných desať rokov si väčšina mladých rodín prešla tým, že nevedeli umiestniť dieťa do materskej školy,

čo sa nám vyriešiť za štyri roky podarilo, tak v najbližších desiatich rokoch nás bude postupne na Slovensku, ale obzvlášť v Petržalke, čakať problém so službami a zaria- deniami pre seniorov. A tento sociálny problém bude ďa- leko väčší, ako to bolo pri materských školách. Vzhľadom na nedostatok kapacít pre seniorov by sme preto radi uchádzali aj o dotácie na vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb.

 V oblasti parkovania sa Petržalka za posledné štyri roky výrazne posunula. Samozrejme, že to so sebou prinieslo aj nové problémy, keďže sme sa túto roky neriešenú tému snažili posunúť čo najviac a čo najrýchlejšie. Jedným z hlavných problémov sú dva systémy – mestský PAAS s bielymi čiarami a petržalský s modrými čiarami. Každý má trochu iné časy a pravidlá (hlavne pre návštevy) a pre-to v tom ľudia (hlavne návštevníci Petržalky) majú chaos. Určite bude dôležité nájsť spôsob ako tieto dva systémy alebo ich pravidlá zjednotiť a nakoniec, samozrejme, mať v Bratislave jeden spoločný systém pre celé mesto.

2.  Aktuálne máme rozbehnutých viacero projektov, ktoré chceme dotiahnuť do úspešného konca, či už ide o oblasť dopravy, parkovania či sociálnych služieb. Prioritne sa budeme zameriavať na opravy ciest a chodníkov v našej správe (III. a IV. trieda), ktoré na to čakajú deká- dy. Jednou z kľúčových oblastí na nasledujúce štyri roky bude školstvo a šport. V oblasti školstva bude potrebné dokončiť rekonštrukcie kuchýň a toaliet na základných školách, keďže by to mal byť štandard. Okrem toho bude nevyhnutné zabezpečiť v jedálňach petržalských škôl stravovanie pre deti s intoleranciami, vytvárať nové kapacity aj pre deti zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako aj opätovné sprevádzkovanie štátnych samosprávnych jaslí, ktoré v Petržalke zanikli pred dekádami. V neposlednom rade bude potrebné ďalej skvalitňovať samosprávnu infraštruktúru a služby pre našich seniorov a dostať fungovanie nášho miestneho úradu konečne do 21. storočia aj po technickej stránke vďaka moderným technológiám a digitalizácii.

 

Michal Vlček, MČ Bratislava – Vajnory

1.  Aktuálne najväčšou výzvou je pre nás udržanie rozbehnutých investič- ných projektov, zachovanie kvality a rozsahu našich služieb v kontexte vysokej inflácie, energetickej krízy a množstva vládnych opatrení, ktoré negatívnym spôsobom vstupujú do roz- počtov samospráv.

2.  Z toho, čo sa deje v parlamente je zrejmé, že samosprávy opäť raz ostanú odkázané len na seba. Teraz zostavujeme rozpočty na rok 2023, no to či bude na stole aspoň nejaká štátna pomoc s rastúcimi cenami vôbec nevieme. Naopak denne len bezmocne sledujeme ďalšie a ďalšie nápady, ktoré sa hradia z príjmov samospráv.

3.  Vajnory sa vo voľbách rozhodli pre kontinuitu, preto som rád, že môžeme pokračovať s projektom prístavby základnej školy, rozbiehame projekty integrovaného parkoviska na železničnej stanici a výstavby domova sociálnych služieb. Ďalšie rozvojové zámery budú závisieť od vývoja ekonomickej situácie.

 

Dárius Krajčír, MČ Bratislava - Devínska Nová Ves

1.  Doprava a parkovanie je najväčší problém, ktorý má nielen Devínska Nová Ves, ale všetky mestské časti Bratislavy. Toto potrebujeme  rozlúsknuť  a dotiahnuť. Cestné komunikácie, ktoré sú v správe mesta, župy alebo štátu, nevieme riešiť lusknutím prsta, ponú-

kame súčinnosť a spoluprácu. Nové možnosti parkovania sme v našej mestskej časti už preberali, mysleli sme na ne kúpou pozemku od ŽSR, kde chceme vytvoriť nové parkovacie miesta a asi stovka ďalších by mala pribudnúť spolu s výstavbou nového centrálneho námestia.

2.  Pokračujeme kontinuálne vo všetkom, čo je rozpra-cované: riešime hlavný vjazd do Devínskej, potrebujeme nahradiť súčasný stav vyhovujúcou turbookružnou kri- žovatkou. Je pre nás dôležitá, lebo zabezpečí plynulosť

dopravy a zníži nehodovosť na tomto úseku. Pred dokon- čením sú dve nové športové ihriská, pokračujeme v príprave štúdie na vybudovanie dvoch nových športových hál. Výrazne pokročila prístavba a nadstavba základnej školy, kde vznikne 8 nových tried. Spoločne s Metropo- litným inštitútom Bratislavy pripravujeme výstavbu centrálneho námestia, stojíme pred verejnou súťažou na architektonické spracovanie. Rád by som výrazne pokročil aj s projektami revitalizácie priestorov medzi obytnými domami na sídliskách.

 

Jozef Krúpa, MČ Bratislava - Záhorská Bystrica

1.  Prioritou na najbližšie obdobie je vybudovanie novej základnej školy na Holom vrchu s bazénom, ktorý by slúžil aj verejnosti - v areáli bývalého SOU energetického, ktorého najväčšiu časť získala Záhorská Bystrica do svojej správy v roku 2021. Prioritou je tiež dokončenie 1. etapy nového športovo-oddychového areálu, ktorý zahŕňa pump track, workoutové ihrisko, exteriérový šach, oddychovú zelenú zónu, pribudnú ešte okrasné kvety. V ďalšej etape výstav- by bude súčasťou areálu tréningové futbalové ihrisko s umelou trávou, beachvolejbalové ihrisko, univerzálna prekrytá plocha na športové aj spoločenské aktivity, občianska vybavenosť, šatne pre športovcov;

Máme pripravenú projektovú dokumentáciu na cyklotra- su na Hodonínskej ulici, v súčasnosti sa čaká na udelenie výnimky zo strany Ministerstva výstavby a dopravy SR.

V najbližších plánoch je aj nový supermarket pre Bystričanov či obnova miestnych budov. Predovšetkým plánujeme zrekonštruovať budovu starého Richtárskeho domu, ktorá je aj chránenou pamiatkou.

 Plánujeme tiež pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov a vo výsadbe zelene.

 

Matúš Čupka, MČ Bratislava - Nové Mesto

1.  V súčasnosti je to príprava bu- dúcoročného rozpočtu, od ktorého závisí množstvo rozbehnutých i pripravovaných rozvojových projektov, fungovanie našich škôl i škôlok počas prebiehajúcej energetickej krízy a podobne.

2.  V spolupráci s pánom Kusým sme už absolvovali prvé stretnutie k budúcoročnému rozpočtu a chceme v týchto diskusiách pokračovať s cieľom vyhnúť sa rozpočtovému provizóriu na začiatku roka 2023. Spolu s mojim tímom už teraz aktívne diskutujeme o úpravách rozpočtu, aby sme mohli čo najskôr predložiť zvoleným poslankyniam a poslancom náš plán na budúci rok.

3.  Počas najbližších týždňov sa venujem najmä príprave na prevzatie úradu nakoľko ustanovujúce zastupiteľstvo bude až 28.11. a až po ňom sa ujmem kompetencii starostu. Následne sa chceme venovať predovšetkým témam, o ktorých sme sa rozprávali s voličmi počas predvolebnej kampane. Ide o rozširovanie zón s regulovaným parkovaním, ktoré zvýhodnia v parkovaní miestnych obyvateľov, o vývoj okolo Polikliniky Tehelná, ktorú chceme rozhodne zachovať, či pomoc našim základným a materským školám pri prekonaní súčasnej energetickej krízy. Tiež sa chcem podrobne zoznámiť so stavom rozpracovanosti jednotlivých rozvojových projektov, aby sme mohli plynule nadviazať na doterajšiu prácu.

 

Igor Polakovič, MČ Bratislava - Lamač

1.  Momentálne je absolútne kľúčový projekt nadstavby základnej školy. Ten nabral sklz, má dopad na prevádzku školy a narastajú náklady na jeho realizáciu. Ďalších väčších či menších problémov je samozrejme viac, no hlavná priorita na nasledujúce mesiace je v tomto jasná.

2.  Dodnes sa nám nepodarilo stretnúť s končiacim starostom a tak sa mnohé detaily dozvieme pravdepodobne až po nástupe do úradu. Podľa toho budeme reagovať.

3.  Po nástupe do úradu budeme musieť vykonať rýchly audit keďže teraz máme iba minimálne informácie o stave financií, projektov, ako aj o situácii na úrade. Okrem prebratia zodpovednosti za nadstavbu ZŠ musíme pripraviť rozpočet na rok 2023. Tu stále nepoznáme detaily vládnej pomoci samosprávam s energiami, čakáme na rozhodnutie ústavného súdu o vládnom balíčku, ktorý oberá samosprávy až o 13 % príjmov z podielových daní. Rozpočet sa tak bude pravdepodobne tvoriť s kalkulačkou v jednej ruke a s krištáľovou guľou v tej druhej.

 

Radovan Jenčík, MČ Bratislava - Rusovce

1.  Tesne pred voľbami sme sa dozvedeli, že je ohrozený územný plán zóny sever v Rusovciach. Okamžite po prevzatí úradu sa musíme pustiť do práce a zachrániť tak vidiecky ráz našich Rusoviec, verím že ešte nie je neskoro. Druhou neodkladnou témou je, energetická samostatnosť budov vo vlastníctve našej mestskej časti.

2.  Hneď po nástupe sa musíme vrátiť k opatreniam, ktoré sme navrhovali už na jar tohto roku. Takmer okamžite vieme pristúpiť ku krokom, ktoré nám ušetria nemalé fi- nančne prostriedky.

Veľmi citlivou témou je aj stravovanie v našej provizórnej školskej jedálni, ktorú miesto jedného roku využívame už štvrtý rok. Aj tu sa musíme hneď pohnúť z miesta.

Okrem územného plánu, školy a výraznejšieho šetrenia energií sa určite začnem hneď venovať novým cyklotrasám a športoviskám v Rusovciach a riešeniu tranzitnej automobilovej dopravy cez Rusovce.

 

Jana Jakubkovič, MČ Bratislava - Devín

1.  Najväčším problémom našej mestskej časti je neslávne známy dlh, v dôsledku ktorého sme 16 rokov v nútenej správe. Tá bráni akémukoľvek rozvoju obce, či dokonca nie sme schopní ani riadne plniť zákonné povinnosti obce voči našim obyvateľom. V danom kontexte je ešte horším fakt, že nútená správa dlhodobo neplní svoj účel, dlh nám len zbytočne narastá na úrokoch a sám Devín nemá šancu sa z tejto situácie dostať.

Danú situáciu umocňuje aj fakt, že Hlavné mesto SR Bratislava nepreviedlo na našu mestskú časť majetok, na ktorý by sme mali mať nárok. Na druhej strane sa magistrát Bratislavy nedostatočne venuje problematike nútenej správy, za ktorú je v zmysle zákona zodpovedný a tiež pomoci našej mestskej časti.

Ďalším závažným problémom, ktorý presahuje našu obec je havarijný stav Devínskej cesty, ktorej rekonštrukcia sa niekoľko rokov len posúva v čase.

2.  Spolu s kolegami sme v rámci pracovnej skupiny zriadenej za účelom hľadania možností riešenia nútenej sprá- vy dospeli k záverom, že pokiaľ sa nám podarí presvedčiť silnejšieho partnera, teda ideálne mesto alebo štát, aby nám podali pomocnú ruku, riešenie je pomerne jednoduché. Medzi moje priority preto patrí zvýšenie povedomia kompetentných o tom, aký je skutočný stav obce, ako dochádza k zbytočnému navyšovaniu dlhu, aké výdavky sú vynakladané na správu dlhu, pričom ale táto jednoznačne neplní svoj účel.

3.  V prvom rade sa budem zaoberať zefektívnením organizácie miestneho úradu tak, aby sme vedeli čo najviac napĺňať potreby obyvateľov. Popri tom bude potrebné zaviesť nové informačné kanály o aktuálnom dianí v obci, či riadne nastaviť zverejňovanie informácií. Všetka moja činnosť smerom do vnútra úradu bude sprevádza- ná aktivitami zameranými na vyriešenie nútenej správy. Podrobne sa budeme venovať možnostiam a projektom, v rámci ktorých by došlo k zlepšeniu kvality ciest, osvetlenia, vybudovania prechodov pre chodcov či zastávok MHD. Ostatné roky boli Devínčania na úplnom chvoste záujmu mesta a ja úprimne verím, že sa nám tento stav podarí zvrátiť.

 

Jozef Uhler, MČ Bratislava - Jarovce

1.  Po nekompetentnom zásahu štátu, ktorý rozdáva z financií miest a obcí bude našou prioritou zabezpečiť financovanie energií pre budovy vo vlastníctve mestskej časti. Budeme musieť ľuďom vysvetliť, že peniaze, ktoré nám štát zobral, aby ich vyplatil v podobe daňového bonusu, budeme čiastočne potrebovať naspäť v podobe zvýšených poplatkov za školské zariadenia a podobne.

2.  V tejto finančnej situácii si asi nebudeme môcť dovoliť financovať žiadne projekty a budeme musieť počkať na rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré by mohlo vážny zásah do financovania samospráv vyriešiť.

Martin Kuruc, MČ Bratislava - Vrakuňa

1.  Najväčší problém, ktorý je v kompetencii obce a chcem vo Vrakuni čo najskôr riešiť, je prepojenie Vrakune chodníkom a cyklochodníkom s Ružinovom popri Hradskej ulici. Už je vydané územné rozhodnutie, takže čo najskôr chceme mať vydané sta- vebné povolenie, a potom už len nájsť financie na realizáciu.

2.  Samozrejme stále pokračujeme vo výsadbe zelene a v čistení ulíc či verejného priestranstva, kde sa v spolupráci s MIB-om pripravuje revitalizácia verejného priestoru na Kazanskej ulici. Chceme tiež realizovať opravy chodníkov, či ciest a pokračovať v úprave nášho lesoparku.

Roman Lamoš, MČ Bratislava - Podunajské Biskupice

1. Podobne ako v iných mestských častiach je to doprava, čistota a zeleň. A v súčasnosti vzhľadom na energetickú krízu musíme aj my obracať každé euro a zamýšľať sa nad tým, aby ľudia túto krízu nepocítili na kvalite služieb.

2. Plánujem úzko spolupracovať s mestom, župou, ale aj okolitými mestským časťami. Nežijeme na pustom ostrove a práve spoločnými riešeniami vieme zlepšiť život ľudí v Biskupiciach. V ťažkých časoch musíme ťahať spoločne za jeden povraz.

3. Mojou ambíciou je prioritne si prevziať úrad, zistiť v akom stave ho preberám a prijať úvodné nevyhnutné opatrenia. Avizoval som, že určite budem chcieť urobiť finančný audit a tým, že sa blíži zima aj audit pripravenosti mestskej časti na zimnú údržbu.

Matej Vagač, MČ Bratislava - Staré Mesto

1. Ako najväčší problém vnímam zanedbanú tému školstva. A tým myslím nielen investície do budov, ich okolia a zariadenia, ale aj do ľudí do detí, do učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Máme problém s udržaním si mladých a perspektívnych ľudí ako pedagógov, cena života

v centre Bratislavy je vysoká a tabuľkové platy častokrát jednoducho nestačia.

Nedávna tragédia na Zámockej ulici nám ukázala, ako dôležitou je prevencia a kvalitné prostredie pre vývoj našich detí. Začína sa to už materskými školami, neskôr ich formujú základné školy, ale aj mimoškolské aktivity, centrá voľného času, športoviská, umelecké školy.

A v neposlednom rade Staré Mesto dlhodobo nerieši otázku kapacít škôlok a základných škôl koncepčne, doteraz sa stavali sadrokartónové priečky a nafukovali už aj tak preplnené budovy. V niektorých školách deti už dnes čakajú na obed pol hodinu a nestíhajú dojesť, jedálne kapacitne nezvládajú pribúdajúce počty žiakov.

 2. Začneme kvalitnou komunikáciou a participáciou s našimi škôlkami a školami. Ich pracovníci musia cítiť dôveru, oporu a záujem od mestskej časti. Učiteľov by sme mohli podporiť prideľovaním bytov, ktoré sa uvoľnia a sú v majetku Starého Mesta, prípadne budeme hľadať iné zdroje na príspevky na bývanie. Je to zložitá téma a je škoda, že sa doposiaľ celkom nevyužívali tieto možnosti. Čo sa týka kapacít našich škôl, tak tým sa musíme povenovať komplexne, nie iba kozmetickými úpravami. Máme nie- koľko možností. Od “výsledkovo orientovaného kontra- hovania”, kde súkromný a/alebo neziskový sektor na zá- klade transparentných procesov pomáha samosprávam ekonomicky a efektívne naplniť ich ciele a požiadavky, až po kvalitne vysúťažené nadstavby či prístavby, alebo projekt úplne novej školy. Budeme sa pritom usilovať čerpať čo najviac prostriedkov z dostupných dotácii. Témy rovnoprávnosti a rešpektu budeme podporovať napríklad aj pomocou špeciálne určených grantových schém orien- tovaných na naše základné školy, budeme sa snažiť posil- niť psychologickú prevenciu na školách napríklad malým psychologickým tímom, ktorý by mohol obsluhovať všetky školy v správe Starého Mesta.

3.  Príchodom na úrad sa budem v prvom rade snažiť aktuálne zistiť, aká je situácia na jednotlivých oddeleniach a doplniť prípadné personálne rezervy. Potom sú tu už bežiace projekty, ktoré nie sú v najlepšej kondícii, a na ktoré bude treba čo najrýchlejšie zareagovať a dohnať zanedbané a vlečúce sa realizácie - napríklad rekonštrukciu Konventnej ulice, Slubekovej záhrady a podobne. Taktiež riešiť čistotu ulíc s TSSM ako aj pripravenosť na zimné obdobie. Od prvých dní budeme pracovať na posilnení komunikácie a participácie naprieč oddeleniami, úradom a školami, škôlkami, a samozrejme najmä s občanmi.

 jp

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter