Aktuálne dianie 5. september 2018

V piatok má rokovať mestské zastupiteľstvo, riešiť má aj OLO


Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal zvolal na piatok 7. septembra mestské zastupiteľstvo so začiatkom o 11.30 hod.

Na programe je navrhnutých desať bodov, medzi nimi figuruje aj diskusia poslancov o situácii v spoločnosti OLO.

Ide návrhy týchto bodov programu: Plnenie uznesení, Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy týkajúci sa prerozdelenia financií medzi mesto a mestské časti.

Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v znení všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2016. 

Návrh na zmenu a doplnenie všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Vážne zistenia z kontroly v spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Informácia o prebiehajúcom výberovom konaní na depozitár. Interpelácie a rôzne.

(red)

Ilustr. Foto: BK-archív

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter