Aktuálne dianie 24. júl 2017

Primátor doposiaľ pozastavil výkon 34 uznesení zastupiteľstva, naposledy o výzve na zrušenie súťaže na osvetlenie (+ prehľad nepodpísaných uznesení)


Situácia týkajúca sa nespokojnosti množstva poslancov kvôli tomu, že primátor Ivo Nesrovnal nepodpisuje niektoré uznesenia, vyústila až k zvolaniu mimoriadnej schôdze zastupiteľstva, ktorá bola 14. júla.

Zaujímali sme sa, koľko uznesení prijatých poslancami na mestskom zastupiteľstve primátor nepodpísal od nástupu do svojej funkcie.

Primátor Ivo Nesrovnal od nástupu do svojej funkcie pozastavil výkon 34 uznesení mestského zastupiteľstva.

Naposledy išlo o uznesenie prijaté poslancami na mimoriadnom rokovaní 14. júla, ktoré bolo venovanému najmä prelomeniu veta niektorých nepodpísaných uznesení primátorom.

Mnohí poslanci sú toho názoru, že primátor Bratislavy v rozpore so zákonom a v rozpore s akoukoľvek mierou slušnosti nepodpísal nielen celé uznesenia, ale nepodpísal ani časti uznesení.

Na tomto mimoriadnom rokovaní sa ale poslanci venovali aj osvetleniu mesta a prebiehajúcou súťažou na nového prevádzkovateľa osvetlenia v Bratislave.

Ako sme informovali aj my na našich stránkach, poslanci uznesením primátora vyzvali, aby súťaž zrušil. Ten ale prijaté uznesenie nepodpísal, a tak jeho výkon pozastavil.

Poslanecký Bratislavský klub preto začal pred pár dňami opäť zbierať podpisy na zvolanie ďalšej „prázdninovej“ mimoriadnej schôdze mestského parlamentu kvôli prelomeniu primátorovho veta.

Súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia primátor zrušiť odmieta, pretože by to podľa neho poškodilo Bratislave a ohrozilo by záujmy mesta mať moderné verejné osvetlenie.

„To, čoho sa poslanci domáhajú, je politikárčenie alebo snaha ovplyvniť výsledok,“ povedal nedávno pre TASR.

Nepodpísané uznesenia a dôvody

Podľa informácií, ktoré sme si vyžiadali z magistrátu na základe zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám, primátor Bratislavy pozastavil výkon uznesení mestského zastupiteľstva vždy v súlade s ustanovením zákona o obecnom zriadení, a to z dôvodu, že uznesenie bolo v rozpore so zákonom, alebo zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu, prípadne dôvodom nepodpísania uznesenia boli obidva zákonné dôvody naraz.

„Z celkového počtu 885 uznesení prijatých v tomto volebnom období mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy primátor pozastavil výkon 33 uznesení“.

Poslanci mestského zastupiteľstva opätovne schválili 5 uznesení.“ (K dnešnému dňu, po mimoriadnom rokovaní je 34 nepodpísaných uznesení z prijatých 888 uznesení.

Na mimoriadnom rokovaní 14. júla boli potvrdené uznesenia číslo 882/2017, 884/2017 a 885/2017, spolu 8 prelomených a prijaté tri nové uznesenia).

Navyše, na tomto zastupiteľstve vyslovila väčšina prítomných poslancov nespokojnosť s prácou primátora Iva Nesrovnala tak, že zahlasovali za zníženie jeho platu.

Nastupujúcemu primátorovi poslanci v roku 2014 odsúhlasili mesačný plat 4 503 eur. Nesrovnal tak poberal rovnaký plat, aký mal na konci funkčného obdobia bývalý primátor Milan Ftáčnik.

14. júla 2017 mu upravili plat s účinnosťou od začiatku augusta na 3300 eur. Z prítomných 31 poslancov hlasovalo za 20, proti boli štyria, hlasovania sa zdržalo šesť poslancov a nehlasoval jeden.

V roku 2015 nepodpísal primátor Nesrovnal dve uznesenia, v roku 2016 nepodpísal celé, alebo časti uznesení v počte 13 a v tomto roku zatiaľ 19 uznesení, alebo ich časti.

(rl, red, foto: Archív BK)

Prehľad konkrétnych uznesení s dôvodmi ich nepodpísania

(Uznesenie číslo dôvod nepodpísania, o čo išlo)

118/2015 rozpor so zákonom - Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov

126/2015 zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu - Zásady spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých je jediným akcionárom alebo spoločníkom a v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť .

Týmto uznesením Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo zásady spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých je jediným akcionárom alebo spoločníkom a v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť.

503/2016 časť B body 1, 2, 4, 6 a 7 rozpor so zákonom a zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu - Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky B. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy pri riešení problému výstavby náhradných nájomných bytov

1. zdržať sa akýchkoľvek developerských aktivít a krokov, ktoré by viedli k výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalite Ružinov – Ostredky (Astronomická ulica) a Ružinov – Pošeň (Čmelíkova ulica), vrátane zastavenia prebiehajúceho verejného obstarávania formou „naprojektuj a postav“,

2. vydať podriadeným organizáciám pokyn zdržať sa všetkých krokov, súvisiacich s touto výstavbou,

4. bezodkladne začať proces zmeny územného plánu v lokalite bývalého OLO (Bazova ulica v Ružinove) na stavebné pozemky, na území ktorých mesto umiestni výstavbu náhradných nájomných bytov,

6. vylúčiť lokalitu Hlaváčikova zo zoznamu vytypovaných lokalít vhodných na výstavbu náhradných nájomných bytov,

7. pripraviť varianty znenia zákona o náhradných bytoch, ktorými sa upraví spôsob riešenia tohto problému,

569/2016 časť B zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu – B. zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014.

578/2016 bod 1 rozpor so zákonom - Návrh na vypísanie medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže na stvárnenie areálu bývalej Artmedie a priľahlých plôch v okolí Krasovského ulice a Tyršovho nábrežia .

Žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

1. aby nevydal žiadne záväzné stanovisko k projektu na vydanie územného rozhodnutia na projekt na území bývalej Artmedie v mestskej časti Bratislava-Petržalka, na pozemky na Tyršovom nábreží a priľahlých pozemkoch bez predchádzajúceho stanoviska komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

579/2016 rozpor so zákonom – žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy o ustanovenie pracovnej skupiny pre prípravu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze či obmedzení prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá bude pozostávať zo zástupcov poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, zástupcu petičného výboru petície „Stop hazardu v Bratislave“ a zástupcu primátora hlavného mesta SR Bratislavy.

582/2016 bod 1 rozpor so zákonom -žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 1. o zmenu dátumu pokračujúceho zastupiteľstva na najbližšie ďalšie zastupiteľstvo.

598/2016 rozpor so zákonom – A. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby1. upravil znenie § 2 Zásad vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby už pri zaevidovaní petície v podateľni Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy bol prítomný aj zástupca útvaru vybavovania sťažností a petícií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom podávateľovi petície potvrdiť, aký počet petičných hárkov bol odovzdaný, a aký počet podpisov pod petíciou sa nachádza na odovzdaných petičných hárkoch, a aby takúto úpravu uvedených Zásad vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy predložil na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
T: 27.10.2016

2. rokoval s vládou SR o podpore obsahu legislatívnych návrhov poslanca NR SR Jána Budaja a poslancov NR SR za hnutie OĽaNO-NOVA týkajúcich sa novely zákona o hazarde, ktoré boli predložené NR SR dňa 23.9.2016, keďže sú pre hlavné mesto SR Bratislavu významné, a aby predložil Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy písomnú informáciu o výsledkoch týchto rokovaní ako riadny bod programu. T: 27.10.2016

3. o ustanovenie poradnej pracovnej skupiny pre prípravu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze či obmedzení prevádzkovania hazardných hier na území Bratislavy, ktorá bude pozostávať zo zástupcov poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, zástupcu petičného výboru petície „Stop hazardu v Bratislave“ a zástupcu primátora hlavného mesta SR Bratislavy. T: 30.09 2016

B. menuje za členov pracovnej skupiny podľa časti A bodu 3 tohto uznesenia ako zástupcov poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, Katarínu Augustinič, Slavomíra Drozda, Juraja Káčera, Jána Buocika, Ján Mrvu a Radovana Jenčíka.

601/2016 rozpor so zákonom - Zachovanie funkcie útulku pre opustené zvieratá a jej plynulé pokračovanie na Rebarborovej č. 17 v Bratislave. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 1. o zachovanie funkcie útulku pre opustené zvieratá a jeho plynulé pokračovanie na Rebarborovej č.17 v Bratislave. 2. o stiahnutie výpovede Prvému bratislavskému útulku na Rebarborovej č. 17, pod vedením Asociácie ochrancov zvierat a obnovu Zmluvy o nájme pozemku č. 088305621100.
Termín: bezodkladne

3. riešiť situáciu formou zmieru v zmysle č. 6 bod 3 Zmluvy o spolupráci zo dňa 20.12.2011 a súčinnosť s obnovou konania Regionálnej a veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) voči Prvému bratislavskému útulku na Rebarborovej č. 17, pod vedením Asociácie ochrancov zvierat, ktoré bolo prerušené na základe prebiehajúcej výpovede Zmluvy o nájme pozemku č. 088305621100.

619/2016 bod 2 rozpor so zákonom - žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby2. zriadil pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude 2.1 posúdiť možnosti ukončenia Nájomnej zmluvy č. 3/1997 z 02.01.1998, , uzatvorenej s nájomcom HOREST, spol. s r.o., so sídlom Uránova2, Bratislava, IČO 35735660, ktorej predmetom je nájom priestorov v budove na Uránovej 2 v Bratislave, pred uplynutím dojednanej doby nájmu (31.12.2018),

2.2 zabezpečiť realizáciu ukončenia Nájomnej zmluvy č. 3/1997 pred uplynutím dojednanej doby nájmu (31.12.2018), vrátane realizácie vysporiadania právnych vzťahov súvisiacich s ukončením Nájomnej zmluvy č. 3/1997, 2.3 zabezpečiť následnú realizáciu rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 v Bratislave, za účelom umiestnenia základnej umeleckej školy v jej priestoroch.

621/2016 rozpor so zákonom – žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy aby k stanoviskám obce ako účastníka konania vo veci pamiatkovo chránených území a objektov si hlavné mesto SR Bratislava vždy vyžiadalo odborné vyjadrenie svojej špecializovanej organizácie MUOP (Mestský ústav ochrany pamiatok), a aby zasielalo správnemu orgánu tieto stanoviská v lehote.

622/2016 rozpor so zákonom a zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu -žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť audit verejného osvetlenia do komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a zistenie reálneho stavu v hlavnom meste SR Bratislave.

623/2016 rozpor so zákonom - schvaľuje za člena poradnej a prípravnej skupiny pána starostu Petra Šramka člena petičného výboru a osobu určenú na doručovanie petičných hárkov.

650/2016 zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu – A. súhlasí s ukončením procesu aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 04 a zastavením prác súvisiacich s obstaraním a spracovaním aktualizácie územného plánu - Zmeny a doplnky 04.

B. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy,1. aby zabezpečil ukončenie procesu obstarania a spracovania aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 04 a zastavenie prác súvisiacich s obstaraním a spracovaním aktualizácie územného plánu - Zmeny a doplnky 04. 2. aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o ukončení procesu obstarania a spracovania aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 04 a aby informoval o procesnom a časovom postupe pri obstarávaní aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 06.

663/2016 časť B bod 2.1 rozpor so zákonom a zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu - Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.

B. žiada2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy,2.1 aby zabezpečil u dodávateľa služieb pre hlavné mesto SR Bratislavu spoločnosti A.R.K. technické služby, s. r. o., zverejňovanie minimálne 1 deň dopredu na internete a facebooku všetky svoje fakturované výkony na verejnú kontrolu.

Zároveň žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby ku každej faktúre rozpisovala spoločnosť A.R.K. technické služby, s. r. o., všetky svoje fakturované výkony a doplnila foto dokumentáciu skutkového stavu a stavu po vykonaní služby.

Zároveň žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby služby, ktoré nebudú takto zdokumentované, hlavné mesto SR Bratislava spoločnosti A.R.K. technické služby, s. r. o., nepreplácalo.

716/2017 rozpor so zákonom a zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu - Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 716/2017 zo dňa 26.01.2017, ktorého výkon bol pozastavený, potvrdzuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 716/2017 zo dňa 26. 01. 2017, ktorého výkon bol pozastavený, v znení: Mestské zastupiteľstvo

A. schvaľuje zverenie pozemkov v k.ú. Dúbravka, parc. č. 3449/45 – ostatné plochy vo výmere 3 107 m², parc. č. 3449/120 – ostatné plochy vo výmere 2 757 m², evidovaných v KN ako parcely registra „C“, zapísané na LV č. 847, podľa čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za účelom zabezpečenia správy uvedených pozemkov,
s podmienkou: 1.Mestská časť Bratislava-Dúbravka zverené pozemky neprevedie na tretie subjekty

2.Mestská časť Bratislava-Dúbravka na zverených pozemkoch nedá súhlas stavebníkovi, aby na zverených pozemkoch realizoval výstavbu náhradných nájomných bytov.

B. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy,primátora, aby povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy podľa § 12 zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, poskytnúť bytovú náhradu žiadateľovi, ktorý je zapísaný v zozname žiadateľov o náhradný nájomný byt, zabezpečil jedným zo spôsobov uvedených v § 3 ods. 1, písm. c) až h) zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov.

719/2017 zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu – žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy o prípravu nájomnej zmluvy s osobitným zreteľom na pozemky a objekt na Rebarborovej č. 17 s novým vedením Asociácie ochrancov zvierat, s podmienkou, že účelom nájmu bude výhradne útulok pre mačky a do 1 roka od podpísania zmluvy o nájme zabezpečí nájomca pridelenie registračného čísla útulku.

722/2017 rozpor so zákonom - žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy,aby pred vyhlásením obchodnej verejnej súťaže prerokoval na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy súťažné podklady na obstaranie parkovacieho systému hlavného mesta SR Bratislavy a stanovisko iniciatívy Slovensko.Digital k týmto podkladom.

742/2017 časť B body 1 a 2 zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu – B. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. aby zastavil stavebné práce na stavbe "Výstavba nájomných bytov na ul. Pri kríži, mestská časť Bratislava-Dúbravka" na pozemkoch parc. č. 3449/45, 3449/120, 3449/146, k. ú. Dúbravka, s prípojkami inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. 3449/45, 3449/120, 3449/146, 3449/311, 3449/1, 3449/18, 3449/15, 3449/145, k. ú. Dúbravka, a zároveň sa zdržal akéhokoľvek výrubu drevín na týchto parcelách, kým rozhodnutie o výrube nenadobudne právoplatnosť, do doby, pokým Okresný súd Bratislava IV nerozhodne o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa časti A tohto uznesenia.

2.aby pri zabezpečovaní bytových náhrad podľa zák. č. 260/2011 Z. z. postupoval podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. d) a e) zák. č. 261/2011 Z. z., a za týmto účelom rokoval s investormi, ktorí realizujú alebo plánujú výstavbu bytov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o kúpe týchto bytov za účelom ich poskytnutia ako bytových náhrad a o týchto rokovaniach predložil Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu

746/2017 časť B body 3 a 4 a časť C rozpor so zákonom a zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu –

B. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 3. zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v lokalitách Haanova/Pankúchova, pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v k. ú. Petržalka, z existujúceho funkčného využitia kód 101, viacpodlažná zástavba obytného územia, na funkčné využitie kód 1110, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie. T: 31. 12. 2017, 4. po zverejnení oznámenia o začatí obstarávania zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy požiadal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka o vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v lokalitách Haanova/Pankúchova, pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v k. ú. Petržalka, v ktorom sa dočasne zakáže a obmedzí stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využitie územia podľa pripravovaných zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. T: do 10 dní po zverejnení oznámenia

C. súhlasí tým, aby pri najbližšom schvaľovaní zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy bolo funkčné využitie územia v lokalitách Haanova/Pankúchova, pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v k. ú. Petržalka, zmenené tak, aby sa z týchto lokalít stalo stabilizované územie, kód 1110 (funkcia parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy).

766/2017 bod 1 rozpor so zákonom a zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu – žiada primátora hl. mesta SR Bratislavy, aby 1. nepodporil a neschválil žiadosť investora novej autobusovej stanice o úplné uzavretie ulice Mlynské nivy na dobu 14 mesiacov z dôvodu budovania križovatky, a trval na zachovaní priepustnosti tejto ulice pre hromadnú i osobnú dopravu, a to aj formou vybudovania dočasných obchádzkových ciest, ak to bude potrebné, na čo najkratšie možné časové obdobie.

770/2017 rozpor so zákonom a zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu - A. berie na vedomie informáciu o situácii v okolí Pentagonu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

B. schvaľuje zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 nasledovne:
1. zvýšenie bežných príjmov o 2 616 251,00 Eur,

2. zvýšenie bežných výdavkov o 3 260 096,00 Eur,

3. zvýšenie kapitálových príjmov o 213 514,00 Eur,

4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 442 015,00 Eur

5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 872 346,00 Eur.

6. zvýšenie rozpočtu bežných príjmov v položke Daň z príjmov fyzických osôb o sumu 200 000,00 Eur a zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe 4.3.1. – Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku o sumu 200 000,00 Eur účelovo viazaných na vybudovanie nových nespevnených odstavných plôch na parkovanie.

7. zvýšenie rozpočtu bežných príjmov v položke Daň z príjmov fyzických osôb o sumu 60 000,00 Eur a zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 4.2.1 – Bratislavské kultúrne a informačné stredisko o sumu 50 000,00 Eur ako účelovej dotácie pre divadlo Malá scéna STU a zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 6.3.2 – Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov o sumu 10 000,00 Eur ako účelovej dotácie na fungovanie Q-centra.

8. vyčlenenie prostriedkov vo výške 20 000,00 Eur na zriadenie dočasnej stanice pre Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
T: 01. 05. 2017

9. zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov v položke Podprogramu 8.3 Rozvoj nájomného bývania, podkapitola 8.3.1. Výstavba bytov s nájomnými bytmi v sume o 3 195 524,00 Eur a následný prevod prostriedkov do fondu rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy.

C. splnomocňuje primátora hlavného mesta SR Bratislavy 1.zapracovať zmenu schválenú v časti B bod 6 tohto uznesenia do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017, a to do podprogramu 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy v Bratislave). Zodpovedný: riaditeľ príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave. Doplnený zámer: Zabezpečenie vybudovania nových odstavných plôch pre návštevníkov Železnej studničky. Kapitálový príspevok rozpočtovaný v celkovej sume 200 000,00 Eur bude účelovo použitý na vybudovanie odstavných plôch na parkovanie na Železnej studničke.

2. zapracovať zmenu schválenú v časti B bod 7 tohto uznesenia do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018. 3. zapracovať zmenu schválenú v časti B bod 9 do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017. D. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. bezodkladne zabezpečiť uzavretie zmluvných vzťahov a poskytnutie dotácie z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017, v súlade so schválenou zmenou rozpočtu v časti B bod 7 tohto uznesenia.

2. zabezpečiť 24-hodinovú službu Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy v okolí Pentagonu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s cieľom zvýšiť v tejto lokalite bezpečnosť obyvateľov a verejných priestranstiev. T: 01. 05. 2017

773/2017 zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu - Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 648/2016 zo dňa 07. - 08.12.2016.

A. konštatuje že predmetné Rozpočtové opatrenie č. 1 z 25.1.2017 prijaté primátorom je prijaté v rozpore so splnomocnením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 7. - 8. 12. 2016, uzn. č. 684/2016, čím primátor prekročil svoje právomoci. B. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy,aby Rozpočtové opatrenie č. 1 z 25. 01.2017 zrušil.

795/2017 rozpor so zákonom a zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu - Návrh na zverenie školského areálu Spojenej školy, Tilgnerova 14 do majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

808/2017 rozpor so zákonom a zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu - žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy o prípravu materiálu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre splnenie budúceho uznesenia o upravení návrhu riešenia na dve samostatné časti do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Budúce uznesenie tvorí prílohu tohto uznesenia.

809/2017 rozpor so zákonom a zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu - žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 1.aby zriadil komisiu z radov poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a odborníkov, ktorá zadefinuje kľúčové parametre, koncepciu a stratégiu prevádzky, funkcií a ďalšieho rozvoja verejného osvetlenia na území hlavného mesta SR Bratislavy.

2. aby nezahájil verejné obstarávanie na prevádzkovateľa verejného osvetlenia do prerokovania vecného obsahu touto komisiou. Schvaľuje členov komisie za jednotlivé poslanecké kluby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

1.Otvorený klub - Branislav Kaliský

2.Most-Híd - Ján Bôcik

3.Bratislava Inak - Soňa Svoreňová

4.Klub pre Bratislavu - Martin Borguľa

5.Klub nezávislých poslancov - Jozef Uhler

6.Bratislavský klub - Ignác Kolek

7.za nezaradených poslancov - Ján Mrva

810/2017 bod 2 rozpor so zákonom - žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy aby raz za polrok zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predkladal Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu

2. o počte herní a kasín, ktoré boli uzavreté (zrušené) v priamej príčinnej súvislosti s nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2017 z 30. 03. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta SR Bratislavy (poznámka: žiadosť o predkladanie informácie sa nevzťahuje na herne a kasína uzavreté /zrušené/ len na základe zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

812/2017 bod 2 rozpor so zákonom - žiada 2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy zastavenie čerpania rámcovej dohody o poskytovaní audítorských služieb č. FIN 4/025 do doby prešetrenia a podania informácie na základe podnetu poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Jána Mrvu a Lucie Štasselovej zo dňa 07. 04. 2017, s výnimkou účtovných auditov a konzultácií týkajúcich sa účtovníctva a dani tak, ako bolo uvedené vo verejnom obstarávaní.

813/2017 rozpor so zákonom - Poskytnutie priestoru pre komunitnú cyklodielňu a pridružené aktivity Centra mobility v Bratislave

859/2017 časť B body 1, 3, 4 a 5 rozpor so zákonom a zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu - Petícia proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy v MČ Bratislava – Dúbravka a za vybudovanie parku v lokalite Pri Kríži , Petícia obyvateľov proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy v Dúbravke plánovanou výstavbou náhradných nájomných bytov na mestských pozemkoch a za vybudovanie nového parku v lokalite Pri kríži, v MČ Bratislava - Dúbravka

882/2017 zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu - Protest prokurátora proti § 1 ods. 3 písm. c), § 2 ods. 1, ods. 4 písm. b), c), ods. 9, ods. 10, ods. 13, § 3 ods. 1, ods. 2, ods.3, ods. 4, ods. 6, § 4 ods. 2, ods. 3 ,ods. 4 a § 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 z 08. 12. 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia

884/2017 časť C body 2, 3 a 4 zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu - Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 a hodnotiaca správa za rok 2016

885/2017 časti B, C, D bod 1, časti E, G, H rozpor so zákonom a zjavne nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu - Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

(red)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter