Aktuálne dianie 13. marec 2018

Pred Carltonom prezentujú v stredu a vo štvrtok súsošie Márie Terézie. Mestská rada s jeho osadením nesúhlasí


Nové súsošie Márie Terézie pred hotelom Carlton na Hviezdoslavovom námestí, je prezentované od stredy 14. marca od 15-tej hodiny do štvrtka 15. marca do 18-tej.

Avizuje to Bratislavský okrášľovací spolok (BOS).

„Prezentáciu na danom mieste robíme predovšetkým kvôli poslancom zastupiteľstva Hl. mesta Bratislavy, ktorí budú na štvrtkovom zastupiteľstve hlasovať v bode č. 20 o zmene účelu zmluvy s Hotelom Carlton ohľadne prenájmu pozemku pred týmto Hotelom, na ktorý nám mestská Komisia pre pamätníky sochu v tejto podobe schválila osadiť,“ uvádza vo vyjadrení výkonný riaditeľ BOS Maroš Mačuha.

Osadenie súsošia Márie Terézie podlieha schváleniu mestských poslancov. Ide o návrh na doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta zo dňa 23. októbra 1997, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorým bol schválený návrh na dlhodobý nájom pozemkov v Starom Meste spoločnosti Carlton Property, s. r. o. (vtedy Bratcarl) so sídlom v Bratislave.

Poslanci by o doplnení uznesenia mali rokovať 15. marca na dokončujúcich schôdzach. Otázne je, či sa k danému bodu spomedzi asi sedemdesiatich dostanú.

Listom zo dňa 19. júla 2017 sa spoločnosť Carlton Property, s.r.o. obrátila na magistrát hlavného mesta, so žiadosťou o súhlas s umiestnením sochy Márie Terézie.

Socha má byť poskytnutá Bratislavským okrášľovacím spolkom (BOS) pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. Socha Márie Terézie má byť umiestnená pred hotelom Carlton.

Žiadateľ, spoločnosť Carlton Property, s.r.o. sa zaväzuje vykonávať údržbu sochy. Ako sa vyjadrila spoločnosť v žiadosti, umiestnenie sochy Márie Terézie v samotnom historickom jadre mesta Bratislavy má nielen symbolický význam, ale aj edukatívny charakter, čím sa obyvateľom ako aj návštevníkom hlavného mesta pripomenie 300. jubilejné výročie narodenia Márie Terézie.

Predkladateľ predložil aj text, ktorý by chcel na tabule v slovenčine, nemčine, maďarčine a angličtine umiestniť:

Súsošie Márie Terézie od významného bratislavského sochára Jána Fadrusza, zvané aj Korunovačný pamätník, stálo od roku 1897 na Námestí korunovačného pahorka pri nábreží Dunaja v Bratislave.

Socha znázorňovala udalosť Vitam et sanguinem z roku 1741, kedy uhorská šľachta podporila mladú kráľovnú v nástupníctve na uhorský trón a bola symbolom vernosti. Pôvodná socha bola z bieleho carrarského mramoru, vysoká spolu s podstavcom 11 metrov.

Na jej odhalení sa zúčastnil aj cisár František Jozef I. Socha sa stala symbolom Bratislavy, spodobená na množstve pohľadníc a fotografií. V roku 1921 bola československými legionármi z politických dôvodov rozbitá, ale ostala v spomienkach ľudí a stala sa legendou.

Pri príležitosti 300. rokov výročia narodenia osvietenskej panovníčky Márie Terézie v roku 2017 venoval Bratislavský okrášľovací spolok tretinovú bronzovú podobizeň tejto sochy Bratislave.

Autorkou kópie súsošia na základe kvalitných fotografií a štúdia dochovaných fragmentov je sochárka Martina Zimanová.“

Zo stanovísk k nájmu pozemku a osadení súsošia, sú zaujímavé vyjadrenie oddelenia dopravného inžinierstva, komisie pre pamätníky a zásahy do verejného priestoru, Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj komisie kultúry MČ Staré Mesto.

Mestská rada s osadením, teda predloženým návrhom – uznesením nesúhlasila na rokovaní 23. novembra 2017.

Z mestskej časti Staré Mesto sme dostali vyjadrenie, podľa ktorého žiadosť na umiestnenie sochy dostala na vyjadrenie, resp. prerokovanie komisia kultúry Staré Mesta.

Tá dala neodporúčanie, resp. záporné odporúčanie, s ktorým sa starosta stotožnil.

Takéto vyjadrenie poslal starosta 20. februára primátorovi a na vedomie majetkovému a organizačnému odd. magistrátu hlavného mesta.

Komisia kultúry SM umiestnenie sochy prerokovala opätovne v pondelok 12. marca, kde prijala uznesenie, že zotrvávajú na svojom pôvodnom stanovisku.

Toto bude opätovne oznámené hlavnému mestu. Toľko samospráva Starého Mesta.

Niektoré časti stanovísk uvádzame pod článkom.

(rl, red)

Foto súsošia: Zdroj: pozvánka BOS

Z materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva:

Oddelenie dopravného inžinierstva uviedlo, že z podmienok “Záväzných stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti - zmena“ (ďalej len “ZST – zmena“), investičných zámerov (IZ) Bratislavské podhradie – Vydrica (ZST – zmena 10. 12. 2014) a IZ Polyfunkčného mestského centra Zuckermandel (ZST – zmena,10. 12. 2014), vyplynula hlavnému mestu povinnosť do 30. 6. 2015 určiť technické riešenie pre zabezpečenie dvoch priamych jazdných pruhov na križovatke č. 603 smerom na Šafárikovo námestie a samostatného radiaceho pruhu na Rázusovom nábreží na odbočenie vľavo do podzemnej garáže Carlton.

Túto povinnosť si však mesto nesplnilo, na základe čoho investorom Vydrice a Zuckermandla vyplynula povinnosť uzatvoriť s mestom zmluvu do 31. 12. 2015 a preukázať zloženie finančnej zábezpeky účelovo určenej na úhradu skutočných nákladov na realizáciu riešenia dopravnej situácie na nábreží zvoleného hlavným mestom, maximálne však do výšky 390 tis. eur pri deľbe nákladov v pomere 2/3 nákladov pre investora stavby Zuckermandel a 1/3 nákladov pre investora stavby Vydrica (t.j. investor stavby Zuckermandel je povinný preukázať zloženie sumy maximálne vo výške 260 tis. eur a investora stavby Vydrica maximálne vo výške 130 tis. eur).

Finančná zábezpeka bude uvoľnená najneskôr do 31. 12. 2019 v prípade, ak ju hlavné mesto do tejto doby nepoužije na účel podľa predchádzajúcej vety.“ Z vyššie uvedeného je ODI k dnešnému dňu známe, že mesto nesúhlasí s rozšírením komunikácie na Rázusovom nábreží v križovatke č. 603 smerom na Šafárikovo námestie na dva priame jazdné pruhy. Konečné dopravné riešenie nie je známe.

Výsledné dopravné riešenie, ktoré súvisí aj s t.č. pripravovanou investíciou “Cresco Riverside_Bratislavské planetárium_River Park II. etapa (ďalej len “CRS-BP-RP“, však môže ovplyvniť organizáciu dopravy t.j. aj priestoru pred hotelom Carlton, čo môže mať vplyv aj na časť pozemku, ktorý je požadovaný na umiestnenie sochy Márie Terézie. Ak konečné dopravné riešenie, ktoré doposiaľ nie je známe, neovplyvní časť požadovaného pozemku bude možné umiestnenie sochy Márie Terézie pred hotelom Carlton.

Poznámka: podmienka odstránenia sochy Márie Terézie v prípade realizácie dopravného riešenia súvisiaceho s pripravovanou investíciou “Cresco Riverside_Bratislavské planetárium_River Park II. etapa“, pri ktorom bude realizácii dopravného riešenia prekážať socha Márie Terézie, je zapracovaná do článku V odsek 20 dodatku k nájomnej zmluve.

Komisia hlavného mesta SR Bratislavy pre pamätníky a zásahy do verejného priestoru dňa 14.9.2017 vyjadrila súhlas s umiestnením modelu sochy Márie Terézie, zmenšenej repliky pôvodnej mramorovej sochy, ktorá stála na mieste dnešného pomníka Ľ. Štúra, v tretinovej veľkosti (cca 2 m – plastika z bronzu) pred hotel Carlton, do trávnatého ostrovčeka vedľa fontány. - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: - akceptuje umiestnenie sochy Márie Terézie, 1/3 modelu pôvodného pomníka Márie Terézie, v navrhovanom priestore na Hviezdoslavovom námestí, - odporúča zvážiť mieru zvýšenia podstavca proporcionálne adekvátne k existujúcemu návrhu sochy, - odporúča na podstavec použiť umelecky spracovaný kamenný materiál

Stanovisko Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy z 23. 11. 2017: „Mestská rada neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňovací, doplňujúci návrh“.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter