Aktuálne dianie 12. júl 2017

Niektorí mestskí poslanci žiadajú zrušiť verejné obstarávanie týkajúce sa osvetlenia (+ kompletná dôvodová správa)


Bratislavskí mestskí poslanci Ján Mrva a Lucia Štasselová žiadajú primátora Iva Nesrovnala v materiáli, ktorý pripravili na rokovanie mestského zastupiteľstva 29. júna 2017, aby zrušil verejné obstarávanie na zabezpečenie verejného osvetlenia a o širokú diskusiu s odbornou aj laickou verejnosťou.

Cieľom má byť podľa nich vypísanie súťaže na „Masterplan/Generel verejného osvetlenia“, ktorého účelom bude popísať štandardy verejného osvetlenia týkajúce sa nielen technických parametrov, ale aj požiadaviek na dizajn s ohľadom na okolitú architektúru a ďalšie špecifiká okolia. Zároveň žiadajú mestského kontrolóra vykonať kontrolu tohto verejného obstarávania Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave.

Podľa poslancov je v materiáli „Informácia o stave verejného obstarávania (VO) na Zabezpečenie verejného osvetlenia,“ uvedených až sedem dôvodov prečo je potrebné verejné obstarávanie zastaviť a vyhlásiť nanovo. V dôvodoch je uvedené porušenie povinnosti informovať záujemcov o súťaž tým, že neboli zverejnené výsledky auditu vykonaného spoločnosťou Deloitte. Časť výstupov z tohto auditu je súčasťou súťažných podkladov a podklady boli spracované v spolupráci so spoločnosťou Siemens s.r.o.. „Mesto pri vyhlasovaní VO postupovalo tak, že znevýhodňovalo ostatných uchádzačov napríklad zvyšovaním nákladov na prípravu podkladov,“ tvrdia poslanci Mrva a Štasselová. Jedným z dôvodov na zrušenie VO je podľa nich aj nesprávne obstarávanie predmetu zákazky, v ktorej chýba výmena 24 000 stĺpov verejného osvetlenia. „Nejde teda o jednoduchú zákazku na služby ale o zmiešanú zákazku s prvkom koncesie - výmena 24 000 svetelných stožiarov, a preto by sa mala obstarávať ako koncesia. Tým, že je zákazka definovaná ako služby, zadanie neumožňuje inovatívne riešenia, hoci sú k dispozícii,“ uvádzajú v stanovisku poslanci. Do VO je podľa nich bez náležitého zdôvodnenia zapracovaný v hodnotiacich kritériách aj nákup energie a nákup usporenej energie čo vyvoláva podozrenie na manipuláciu súťaže. Ďalšie dôvody hovoria o pochybeniach, ktoré vznikli pri zverejňovaní oznámenia o VO.

Poslanci Ján Mrva a Lucia Štasselová sú toho názoru, že tak závažné VO v hodnote viac ako 140 miliónov, je nutné dôkladne pripraviť a znovu vyhlásiť.

ÚVO

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) eviduje k súťaži na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v hlavnom meste námietky, ako aj podnet. Uviedol to pred niekoľkými dňami hovorca Ján ÚVO Ján Mažgút. „Z dôvodu prebiehajúcich procesných úkonov bude možné bližšie informácie, či (ne)došlo zo strany kontrolovaného k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, jednoznačne konštatovať až po ukončení jednotlivých konaní,“ podotkol. Z hľadiska procesu v rámci dohľadu sa podľa neho najskôr pristupuje ku konaniu o námietkach, následne v prípade potreby aj ku kontrole.

Bratislavský mestský poslanec Martin Borguľa žiada zrušiť súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v hlavnom meste. Tender je podľa neho v rozpore so zákonom a neprebieha transparentne. Vyhlásil to na brífingu minulý týždeň s tým, že žiada prípravu nového návrhu súťažných podkladov. Borguľa preto podal na bratislavskom magistráte takzvanú žiadosť o nápravu a na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) podnet na kontrolu zákazky hlavného mesta. „Žiadam, aby bol súčasný tender pozastavený a aby boli nové súťažné podklady riadne predložené na diskusiu poslancom zastupiteľstva, ako aj odbornej verejnosti,“ skonštatoval poslanec. Ako tvrdí, len tak sa zabezpečí, aby tender prebehol transparentne a výsledkom zmluvy s novým dodávateľom bola čo najrozsiahlejšia modernizácia verejného osvetlenia v Bratislave, zníženie energetickej náročnosti či dlhodobá prevádzka a údržba za čo najvýhodnejších podmienok. Borguľa upozornil, že pred 20 rokmi patril tender na verejné osvetlenie Bratislavy pre svoju netransparentnosť a neodbornosť k „najškandalóznejším verejným obstarávaniam“. "Bol by som rád, keby sme sa tentoraz vyhli chybám, ktoré sa vtedy urobili, a tender viedli maximálne transparentne. To znamená pod kontrolou mestského zastupiteľstva, odborníkov, ako aj pred očami širokej verejnosti,“ podotkol Borguľa.

Primátor Ivo Nesrovnal nedávno uviedol, že súťaž neplánuje zrušiť. Mesto o nej podľa jeho slov rozpráva otvorene už dlho. „Spravili sme prezentáciu aj pre poslancov, kde sme im vysvetlili prístup mesta. Zo 45 poslancov tam prišlo, tuším, sedem. To signalizovalo úprimný záujem. Všetko ostatné je politikárčenie a snaha o ovplyvnenie výsledku,“ povedal. Hlavné mesto koncom mája vyhlásilo tender na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave. Magistrát chce s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH.

Ponuky k tendru na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave môžu záujemcovia predkladať až do 10. augusta, nie do dnešného dňa, ako to bolo pri spustení súťaže uvedené. Rovnako sa ponuky nebudú otvárať 21. júla, ale až 21. augusta. Pri oznámení o vyhlásení súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je totiž uvedené, že pôvodné termíny boli nesprávne zverejnené.

(red, tasr)

Prečítajte si aj: https://www.bakurier.sk/aktualne-dianie/clanok-mesto-ide-obstaravat-aj-usporne-led-osvetlenie-podla-vedcov-vsak-nemusi-mat-iba-pozitiva

Dôvodová správa poslancov Mrvu a Štasselovej (bez redakčných zásahov)

1.Verejný obstarávateľ Hlavné mesto SR Bratislava porušil povinnosti

uložené verejnému obstarávateľovi v § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní tým, že nezverejnil výsledky auditu verejného osvetlenia vykonaného spoločnosťou Deloitte. Časť výstupov z tohto auditu je súčasťou súťažných podkladov a podklady boli spracované s spolupráci so spoločnosťou Siemens s.r.o. Siemens s.r.o. IČO 31349307 Lamačská cesta 3/A , 841 04 Bratislava-Karlova Ves. Ide o tú istú spoločnosť, ktorej po skončení 20 ročnej zmluvy na prevádzku bol na základe oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex ante č. 16655 - DES Vestník č. 242/2016 - 13.12.2016 bolo priamym zadaním zverené pokračovanie v prevádzke verejného osvetlenia v Bratislave. S ohľadom na čas, ktorý si vyžiadalo spracovanie auditu (146 kalendárnych dní)*, ktorý výrazne prevyšoval čas na spracovanie predloženie ponúk 41 kalendárnych dní a na to, že najpodstatnejšia informácia, ktorá bola podkladom pre spracovanie auditu – úplný zoznam svetelných bodov s uvedením ich základných charakteristík – t.j. úplný popis súčasného stavu verejného osvetlenia, ktorý je majetkom Hlavného mesta SR Bratislava, nebola zverejnená a ani sa nestala napríklad formou výkazu-výmeru súčasťou súťažných podkladov, teda znalosť o nej má výhradne jeden záujemca a to spoločnosť Siemens s.r.o. Nastavením podmienok na predkladanie ponúk – krátky čas oproti reálne potrebnému a nepublikovaním podkladov v potrebnom rozsahu, neodstránil obstarávateľ nerovnosť oproti potenciálnym uchádzačom v prospech potenciálneho uchádzača – doterajšieho prevádzkovateľa systému spoločnosti Siemens s.r.o.

Pozn. * : Audit bol objednaný objednávkou OTS1601240 FIN/16/02 zo dňa 17.5.2016, ktorú schválil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor. Objednávka uvádza celkom 1616 hodín auditu v jednotkovej cene 65 EUR s DPH, t.j. 126 048, EUR s DPH s lehotou dodania 31.7.2016, čo je celkom 75 kalendárnych dní alebo 52 pracovných dní. V skutočnosti bol audit dodaný až 10.10.2016, ako vyplýva z faktúry Deloitte doručenej na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy dňa 17.10.2016 pod č. 078062. Faktúra bola splatená dňa 18.10.2016. Teda skutočný čas dodania auditu bol 146 kalendárnych dní. Audit bol prezentovaný dňa 26.10.2016

2.Verejný obstarávateľ obmedzil súťaž tým spôsobom,

že nezverejnením dostatočných informácií o stave verejného osvetlenia významným spôsobom zvýšil náklady na spracovanie ponuky pre všetkých potenciálnych uchádzačov okrem súčasného prevádzkovateľa systému osvetlenia, hoci na získanie týchto informácií už raz použil verejné zdroje a má ich k dispozícii. Na základe ceny za audit spoločnosti Deloitte, ktorý si vlastne musí z dôvodu nezverejnenia jeho obsahu a podkladov pre jeho spracovanie musí každý účastník vypracovať sám a nákladov na zloženie požadovanej zábezpeky 500 000 EUR, sa náklady na účasť na súťaži môžu pri šetrnom a účelnom vynakladaní pohybovať v rozmedzí od 60 000 EUR za práce spojené s predložením ponuky plus náklady na zloženie zábezpeky. To v podstate reálne vyraďuje zo súťaže všetky stredné a malé podniky.

3.Verejný obstarávateľ zvolil nesprávny metódu obstarania predmetu zákazky.

V opise predmetu zákazky v oznámení uvádza: „Predmetom zákazky je zabezpečenie plnenia verejnej služby verejného osvetlenia v Hlavnom meste SR Bratislave prostredníctvom jeho modernizácie, prevádzky a údržby s cieľom zníženia investičného dlhu na infraštruktúre verejného osvetlenia prostredníctvom investícií do jej modernizácie a rekonštrukcie, zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia ako príspevok k zníženiu emisií CO2 v hlavnom meste, vytvorenie technických predpokladov na poskytovanie nových, inteligentných služieb pre obyvateľov mesta (Smart City) vrátane vybudovania a prevádzky komunikačnej siete umožňujúcej zabezpečenie týchto inteligentných služieb.“

Na popis využíva nasledovné CPV 50232100-1 Údržba pouličného osvetlenia, 50232110-4 Prevádzka verejného osvetlenia, 34928500-3 Zariadenia pouličného osvetlenia, 34993000-4 Osvetlenie ciest . V súťažných podkladoch ešte dodáva 34928510-6 Stĺpy pouličného osvetlenia

Uvedené nezahrňuje vyžadovanú výmenu 24 000 stĺpov verejného osvetlenia ,ktorá sa má splácať 20 rokov v predpokladanej hodnote cca 35 mil. EUR bez DPH, čo predstavuje 25 % objemu zákazky a malo by byť popísané CPV kódom 45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a doplnené 45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení, 45317300-5 Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch, 45316000-5 Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov, 45310000-3 Elektroinštalačné práce, 45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce

Z popisu zákazky a najmä z kľúčových činností smerujúcich k realizácii zákazky:

a. Výmena 24 000 stĺpov verejného osvetlenia v priebehu 7 rokov a splácanie tejto obnovy po dobu 20 rokov

b. Ročná odmena za prevádzkovanie systému odvodená od počtu svetelných bodov

c. Povinnosť dosiahnuť úspory energie cestou výmeny svietidiel za energeticky úsporné

Vyplýva, že nejde u jednoduchú zákazku na služby ale o zmiešanú zákazku s prvkom koncesie (výmena 24 000 svetelných stožiarov) a preto v zmysle §30 o zmiešanú zákazku a v zmysle §31 by sa mala obstarávať ako koncesia. Tým, že je zákazka definovaná ako služby, zadanie neumožňuje inovatívne riešenia, hoci sú k dispozícii. Ak by bola zákazka obstarávaná ako koncesia tak ako to má byť v súlade s jej obsahom, potom by toto bolo v rozpore s §102 ods. 8, ktorý vyžaduje že „ Ak si to nevyžaduje predmet koncesie, technické požiadavky a funkčné požiadavky nesmú odkazovať na konkrétneho výrobcu alebo zdroj alebo na určitý postup, ktorý charakterizuje tovary alebo služby, ktoré poskytuje konkrétny hospodársky subjekt, ani na ochranné známky, patenty, druhy alebo určitú výrobu, ak by to viedlo k uprednostneniu alebo vylúčeniu určitých podnikov alebo určitých tovarov. Takýto odkaz sa povoľuje len výnimočne, ak nie je možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet koncesie. Takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentné“. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú vylúčiť ponuku z toho dôvodu, že stavebné práce a služby, ktorých sa ponuka týka, nie sú v súlade s technickými požiadavkami a funkčnými požiadavkami, na ktoré odkazovali, ak uchádzač akýmikoľvek vhodnými prostriedkami vo svojej ponuke preukáže, že riešenia, ktoré navrhuje, rovnocenne uspokojujú technické požiadavky a funkčné požiadavky.“ Obstarávanie zákazky ako služby a nie ako koncesie potom predstavuje snahu verejného obstarávateľa obmedziť hospodársku súťaž a uprednostniť doterajšieho prevádzkovateľa, čo už raz vykonal zadaním prevádzky po skončení dvadsaťročnej zmluvy pod zámienkou jedinečnosti riadiaceho systému : „Súdny znalec na základe vykonaného skúmania dospel k záveru, že pri zohľadnení technologického hľadiska je možné v rámci dosiahnutia definovaného účelu zadávania zákazky je možné úspešne realizovať projekt iba s využitím systému Siemens SLM Lightning ako jediného systému spĺňajúceho všetky kritické technologické kritériá. Po ukončení zmluvného vzťahu, ktorý bude výsledkom tohto postupu zadávania zákazky a úspešnom odovzdaní a prevzatí základnej infraštruktúry verejného osvetlenia v Bratislave sa toto stane súčasťou zabezpečenia pripravovaného projektu SMART CITY, ktorý bude využívať nové komplexné technické riešenie zabezpečujúce všetky identifikované funkcionality v rámci projektu SMART CITY.“ (Oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex ante č. 16655 - DES Vestník č. 242/2016 - 13.12.2016). V tomto oznámení v podstate aj deklaroval svoj úmysel uprednostniť doterajšieho prevádzkovateľa aj v budúcnosti.

4.Verejný obstarávateľ bez náležitého zdôvodnenia zapracoval do hodnotiacich kritérií

aj nákup energie a nákup usporenej energie (platbu za nespotrebovanú energiu) čím vyvoláva v spojení s využitím elektronickej aukcie podozrenie na manipuláciu súťaže cestou manipulácie súťažných kritérií (stanovenie pod reálnou trhovou cenou) cestou kompenzácie cez platbu za nespotrebovanú elektrickú energiu.

5.Verejný obstarávateľ nezverejnil súťažné podklady súčasne

s uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ dňa 27.05.2017 (pod číslom 2017/S 101-201943), ale až 29.05.2017, čo vykazuje rozpor s ust. § 43 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6.Verejný obstarávateľ nejednoznačne a nezákonne opísal predmet zákazky,

keď v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY v bode I. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY pod rubrikou Moderná infraštruktúra uviedol:

„Plánom verejného obstarávateľa je v najbližšom období vypracovať „Masterplán/Generel verejného osvetlenia“, ktorého účelom bude popísať štandardy verejného osvetlenia týkajúce sa nielen technických parametrov, ale aj požiadaviek na design zohľadňujúci okolitú architektúru a ďalšie špecifiká okolia. Tento dokument bude potom záväzný pri realizácii nových projektov verejného osvetlenia v Bratislave, ako aj pri obnove pôvodnej infraštruktúry.“

Ide o nejednoznačne opísaný predmet zákazky, kedy verejný obstarávateľ bude predmet zákazky špecifikovať až v priebehu jej plnenia, čo samo o sebe môže priniesť situáciu, že by v pôvodnom postupe verejného obstarávania mohol byť úspešný iný uchádzač, a preto je takýto postup je nezákonný. Okrem iného sú teda porušené pravidlá definovania opisu predmetu zákazky a základné zásady verejného obstarávania.

7.Verejný obstarávateľ určil nezákonné podmienky plnenia predmetu zákazky,

keď v bode 3.1.11. Zmluvy uviedol:

„Na základe písomnej požiadavky Objednávateľa doručenej Zhotoviteľovi je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr v lehote 5 pracovných dní uskutočniť Mimoriadnu údržbu Sústavy verejného osvetlenia alebo jej časti. Náklady na Mimoriadnu údržbu nie sú zahrnuté v odplate podľa článku X tejto Zmluvy a v plnom rozsahu ich znáša Objednávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje zohľadniť v odplate za vykonanie Mimoriadnej údržby podľa tejto Zmluvy výlučne len oprávnené náklady Zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním Mimoriadnej údržby, ktoré je Zhotoviteľ povinný riadne zdokladovať Objednávateľovi formou predloženia pravdivých a neskreslených daňových a účtovných dokladov vzťahujúcich sa k predmetnému plneniu.“

Uvedená požiadavka predstavuje zadanie zákazky bez riadneho postupu verejného obstarávania, stále ide len o odplatne zadanie zmluvy, aj keď sa obmedzí len na úhradu nevyhnutných nákladov, takéto žiadosti môžu prichádzať nekontrolovane, ide o porušenie pravidiel výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky, povinností verejného obstarávateľa pri definovaní predmetu zákazky, základných zásad verejného obstarávania. Odplata za takúto „Mimoriadnu údržbu“ by zároveň mohla zmeniť poradie uchádzačov, je preto nezákonné, že nie je zohľadnená v kritériách na vyhodnotenie ponúk.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter