Aktuálne dianie 22. október 2019

Linka na triedenie odpadu nie je stále spustená,chýba stále povolenie


Automatizovaná separačná linka v priestoroch dotrieďovacieho závodu mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vo Vlčom hrdle v Bratislave stále nie je spustená.

Od júna 2018 tu pritom chcela dotrieďovať vyzbierané plasty a papier aj spoločnosť OLO. Firme Bratislavská recyklačná, ktorá linku postavila a má ju prevádzkovať, totiž stále chýba potrebné povolenie.

Deklaruje však, že robí všetko preto, aby ho získala a svojich práv sa domáha aj súdnou cestou.

Spoločnosť uviedla, že 14. októbra nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o neposudzovaní navrhovanej činnosti (automatizovanej separačnej linky) podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

"V súčasnosti je na Okresnom úrade Bratislava vedené konanie o udelenie povolenia na prevádzku dotknutej linky.

Do konania boli dnešným dňom doložené všetky okresným úradom požadované doklady, vrátane 'právoplatnej EIA'," spresnila firma pre TASR.

Vyjadrila presvedčenie, že v najbližšom čase bude zo strany Okresného úradu Bratislava vydané povolenie na prevádzku linky.

Faktom ostáva, že linka stále stojí a netriedi. Tak to bude až do vydania rozhodnutia a nadobudnutia jeho právoplatnosti.

"Bratislavská recyklačná opakovane podala v minulosti žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku linky do 5000 ton.

Okresný úrad, podľa nášho názoru, vydal v týchto konaniach rozhodnutie v rozpore so zákonom. V súčasnosti sa z týchto rozhodnutí domáhame našich práv súdnou cestou.

Nie je dôvod vziať žalobu späť," uviedla firma. Tvrdí, že vo svojom projekte linky nič nemenila a ak chce spustiť linku, "bola nútená" vstúpiť do konania EIA.

Spoločnosť podotýka, že úrad inému žiadateľovi vydal v identickej veci kladné rozhodnutie. Deklaruje však, že všetky podmienky vyplývajúce z pripomienok dotknutých orgánov vznesených v konaní EIA bude rešpektovať.
      Okresný úrad Bratislava pre TASR koncom septembra uviedol, že rozhodnutie zo zisťovacieho konania EIA zo 16. júla zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť, nakoľko bolo voči nemu podané odvolanie.

Spis bol v septembri odstúpený na Odbor opravných prostriedkov Okresného úradu Bratislava, ktorý napadnuté rozhodnutie preskúma a buď ho zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

V minulosti úrad odmietol vydať povolenie na prevádzkovanie linky z dôvodu nepredloženia záverečného stanoviska z procesu EIA alebo rozhodnutia zo zisťovacieho konania k zámeru.

Firma OLO pre TASR uviedla, že zabezpečuje zber a odvoz triedeného zberu a jeho odovzdanie na recykláciu, respektíve materiálové zhodnotenie v zmysle platnej zmluvy.

"OLO má uzatvorenú zmluvu na dotrieďovanie vyzbieraného triedeného odpadu len so spoločnosťou Bratislavská recyklačná.

Do 15. júna bol miestom vykládky triedeného odpadu určený areál na Lieskovskej ceste, následne Bratislavská recyklačná určila ako miesto vykládky areál spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo, prevádzka Vrakuňa," uviedla pre TASR asistentka predstavenstva OLO Linda Golejová.

V prípade automatickej separačnej linky má ísť o zariadenie na separáciu vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty), ktoré je primárne určené pre potreby mesta Bratislavy.

Linka má triediť separovaný odpad na 95 a viac percent. V súčasnosti sa má vyzbieraný separovaný odpad v Bratislave dotrieďovať s efektivitou na úrovni zhruba 20 percent.

(tasr)
foto: arch./vassal-eko
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter