Aktuálne dianie 26. jún 2020

Bratislava podporí kultúru sumou 600.000 eur – prvé výsledky sú známe


Poznáme výsledky grantového programu KULTÚRA. Bratislava podporí prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy projekty v oblasti kultúry sumou 458.000 EUR. Ide o prvý grantový program podpory prostredníctvom nadácie v tomto roku. Na rade je ešte podpora KOMUNÍT a podpora štipendistov v programe UMENIE, kde nadácia prerozdelí ďalších 142.000 EUR.

 Mestské zastupiteľstvo schválilo minulý rok v novembri vznik Nadácie mesta Bratislavy, ktorá je novým moderným a transparentným systémom grantovej podpory mesta. Od roku 2020 nahradila grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis s novými programami, oblasťami podpory a historicky najvyššou alokáciou 600.000 EUR.

 V novom systéme podpory hodnotí projekty odborná komisia, ktorá následne odporučí konkrétne projekty na podporu s uvedením navrhovanej sumy. Konečné rozhodnutie o podpore projektov je na Správnej rade nadácie. Systém hodnotenia, vrátane kritérií, oprávnených žiadateľov a postupu bol vopred známy – zverejnený v grantových podmienkach programu ako súčasť výzvy.

 Výzva v grantovom programe KULTÚRA bola vyhlásená 28.02. 2020, pričom vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s Covid-19 bola plánovaná uzávierka posunutá z konca marca na 30.4. 2020. „Oblasť kultúry bola celoplošne zasiahnutá od zavedenia prvých opatrení na prevenciu šírenia koronavírusu. Preto sme radi, že sme toto zložité obdobie ustáli a mesto pokračuje vo finančnej podpore kultúry cez grantové programy Nadácie mesta Bratislavy,“ uvádza Matej Vagač, predseda Komisie kultúry a člen Správnej rady nadácie.

 Alokovaná suma určená na podporu konkrétnych projektov v oblasti kultúry je rozdelená do 3 kategórií: 1. Tvorba a uvedenie diela, 2. Kultúrne podujatia a 3. Celoročná činnosť kultúrnych centier. Do termínu uzávierky nadácia prijala spolu 371 žiadostí o grant s celkovou žiadanou sumou 2.154.299 EUR. Dopyt po podpore bol veľký, žiadaná suma prevyšuje alokáciu viac ako 4-násobne. Podpora smerovala k aktérom nezriaďovanej kultúry. Medzi podporenými projektmi sú zastúpené občianske združenia, neziskové organizácie, jednotlivci v slobodnom povolaní či nadácie a spoločnosti pôsobiace v oblasti profesionálnej kultúry v rôznych umeleckých žánroch.

 Na základe rozhodnutia Správnej rady bude prostredníctvom grantového programu KULTÚRA podporených 168 projektov v celkovej výške 458.000 EUR.

 Nevyčerpané financie alokované v programe Správna rada presunula do grantového programu KOMUNITY a štipendijného programu UMENIE, v ktorých bola plánovaná výrazne nižšia alokácia. Z dotazníkového šetrenia realizovaného mestom počas pandémie, určeného aktérom v kultúre, vyplynulo, že práve podpora jednotlivcov, ktorú tieto programy umožňujú, je v čase aktuálnej krízy zásadná. Výsledky v oboch programoch budú známe koncom júla.

 Hlavné mesto Bratislava plánuje do konca júna 2020 vyhlásiť aj samostatný program „Strategická podpora kultúrnych podujatí“, ktorý bude určený pre veľké kultúrne podujatia konajúce sa v Bratislave, kde bude možné získať od 20 tis. do 50 tis. eur na projekt. 

 O nadácii

 Nadácia mesta Bratislavy je novým moderným a transparentným systémom grantovej podpory mesta. Hlavným poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňanie verejných politík mesta v špecifických oblastiach. Základným princípom fungovania nadácie je princíp „predĺženej ruky“, kedy sa dôvera vkladá do rúk renomovaných odborníkov, nezávislých od mesta a jeho orgánov, ktorí dokážu svojimi skúsenosťami a odbornou erudíciou najlepšie posúdiť kvalitu projektov. Výhody sú tiež v zrýchlení schvaľovacieho procesu a v zavedení elektronického systému na podávanie žiadosti o granty. V prvom roku fungovania sa nadácia zameriava prevažne na podporu kultúry. Pridanou hodnotou je systematická podpora neformálnych iniciatív v oblasti komunít, ako aj jednotlivcov formou umeleckých štipendií.

 Výsledky a viac informácií nájdete na stránke https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy.

(Hl. mesto Bratislava, ilustr. foto )

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter