Urbanizmus a výstavba 19. február 2020

Železničný terminál Lamačská brána by sa mohol začať stavať v roku 2022. Projekt predpokladá aj predĺženie Saratovskej


(Bratislavský kuriér, rl) – Začiatok výstavby železničného terminálu Lamačská brána, na hranici mestských častí Dúbravka a Devínska Nová Ves, je odhadovaný na apríl 2022.

Pre Bratislavský kuriér to uviedli Železnice SR (ŽSR).

Budovaniu novej železničnej zastávky má predchádzať vyhlásenie verejnej súťaže na dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktoré  je naplánované na apríl tohto roka.

Hovorca ŽSR Michal Lukáč ďalej pripomenul, že na stavbu „TIOP č. 2, Bratislava - Lamačská brána VO“ bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 29. decembra 2015. 

„Vzhľadom na odvolania viacerých účastníkov konania nenadobudlo právoplatnosť a rozhodnutím Okresného úradu Bratislava bolo zrušené.

Následne bol projekt terminálu prepracovaný a zo stavby bolo vypustené plánované záchytné parkovisko. Rozhodnutie o umiestnení stavby na terminál bez parkoviska bolo vydané 05. decembra 2018 a právoplatnosť nadobudlo 03. júla 2019,“ dodal hovorca.

Mnohí obyvatelia očakávajú, kedy sa začne budovanie sľubovanej novej dopravnej infraštruktúry, ktorá by mala priniesť rozšírenie možností verejnej hromadnej dopravy a podporenie kvality cestovania obyvateľov Bratislavy v tejto lokalite.

V minulosti bolo obyvateľom, okrem novej železničnej zastávky, sľubované aj predĺženie električky do Borov a Devínskej Novej Vsi.

Zo stavebného rozhodnutia MČ DNV

V stavebnom rozhodnutí MČ Devínska Nová Ves sa okrem iného uvádza, že predmetom verejnoprospešnej líniovej stavby je vybudovanie prestupného Terminálu osobnej prepravy medzi vlakovou a autobusovou dopravou.

Za týmto účelom sa umiestňuje nová železničná zastávka v medzistaničnom úseku dvojkoľajovej koridorovej železničnej trate Devínska Nová Ves - Lamač v mieste navrhovaného predĺženia Saratovskej ulice, križujúcej železničnú trať v km cca 46,500.

Zastávka bude mať dve nástupištia. Na každom nástupisku budú umiestnené prístrešky pre cestujúcich. Nástupiská zastávky budú prístupné schodiskami a výťahmi z chodníka vedeného od predĺženej Saratovskej ulice a z chodníka vedeného od obchodného centra. Pri vstupe na pravé nástupisko je prístrešok pre parkovanie bicyklov (25 ks).

V rámci tejto stavby nie je navrhovaná nová zastávka MHD, na prestup bude využívaná zastávka Bory Mall. Výhľadovo sa uvažuje aj s realizáciou lávky pre peších z ľavého nástupiska ponad cestné komunikácie smerom k nákupnému centru.

Návrh stavby TIOP č. 2 predpokladá realizáciu stavby „Predĺženie Saratovskej ulice“ pred realizáciou navrhovanej železničnej zastávky, alebo realizáciu oboch stavieb súčasne.

Na uvedenú stavbu „Predĺženie Saratovskej ulice“ bolo tunajším stavebným úradom vydané územné rozhodnutie, ktoré je po predĺžení právoplatné od 6. decembra 2017.

V miestach, kde dôjde podľa výpočtu k prekročeniu maximálnych prípustných hodnôt hluku sa ráta s umiestnením protihlukových stien, ktoré zabezpečia ochranu okolitých objektov pred hlukom.

Návrh stavby TIOP č. 2 Lamačská brána

Zo stanoviska magistrátu z roku 2018

Návrh umiestnenia TIOP-u rešpektuje výhľadovú cyklotrasu - Dúbravskú radiálu trasovanú pozdĺž Agátovej ulice a predĺženie Saratovskej ulice po cestu 11/505 (pripojenie Saratovskej ulice na cestu 11/505 je plánované prostredníctvom prepojovacej komunikácie zaústenej do veľkých okružných križovatiek 0K3 a 0K4; prepojovacia komunikácia je plánovaná v území severne od železničnej trate a južne od č. II/505).

Magistrát považuje riešenie prestupného terminálu bez parkoviska iba za etapu stavby, pričom v budúcnosti požaduje doriešiť aj záchytné parkovisko. (pôvodne sa rátalo 353 park. státiami – pozn. red)

„Do ďalšieho stupňa dokumentácie žiadame preveriť možnosť doplnenia pešieho prepojenia novým podchodom pri vyústení schodísk z nástupíšť, tzn. umožniť pešie prepojenie od železničnej zastávky smer Hlavná stanica smerom k ceste 11/505 bez nutnosti obchádzania cez chodník vedený podjazdom pozdĺž Saratovskej ulice, resp. preveriť ako jedno z možných riešení prepojenie vstupu na železničnú zastávku s podjazdom,“ uviedol v stanovisku v roku 2018 magistrát.

(rl)

Vizualizácie: Zdroj: Dopravoprojekt a.s.

O téme sme písali aj v roku 2017 a 2018 tu a tu

 

1 komentár
ODPOVEDAŤ kamzikjardo | 20. 2. 2020, 15:11

takže opäť fušerina.Bez napojenia na električky.21sto. na Slovensko nedorazilo

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter