Urbanizmus a výstavba 24. november 2019

Roky zanedbávaný verejný priestor pod Mostom SNP. Zmení sa? (+ foto)


(BRATISLAVA - Staré Mesto/Bratislavský kuriér, rl) - Nezaslúžila by si nielen bratislavská cestujúca verejnosť v MHD, kvalitnejší a krajší verejný priestor pod Mostom SNP?

Je to výzva, ktorou sa už roky neúspešne zaoberali nielen mnohé vedenia samospráv hlavného mesta, ale aj rôzne združenia i súkromný sektor.

Veľké množstvo cestujúcich, návštevníkov mesta i domácich sa denne premelie lokalitou v okolí Rybného námestia a predmostia Most SNP. Ide o územie, ktorým sa zatiaľ Bratislava priveľmi pýšiť nemôže.

Snahy o revitalizáciu v minulosti stroskotali. Prípadná prestavba tohto priestoru zrejme mohla a mala reflektovať na minulé a súčasné stavebné zmeny v Podhradí a jeho okolí.

Najskôr Zuckermandel, neskôr zmeny s hotelom Danube – Park inn a teraz Vydrica. Mesto zatiaľ výstavbou a prestavbou v týchto lokalitách v prospech skvalitnenia priestoru pod Mostom SNP, prepojenia s Podhradím (Vydrica, Zuckermandel, Hrad), zatiaľ nič nezískalo.

Regulácia tohto územia bola prijatá v roku 2006 pod názvom Územný plán zóny Podhradie.  V súčasnosti, v čase výstavby Vydrice, ktorou sa dotvorí tvár Podhradia a okolia pod Bratislavským hradom, je táto otázka nanajvýš aktuálna.

Zatiaľ to ale vyzerá tak, že podmostie Mosta SNP zostane akýmsi nepekným apendixom zásadných architektonických zmien v Podhradí.

Bratislavský kuriér sa totiž 16. októbra obrátil na bratislavský magistrát s otázkou, či existuje nejaký plán, či zámer rekonštrukcie plochy pod Mostom SNP, kde majú konečnú linky MHD, blízko Vydrice?

Nejaká súťaž, projekt a pod.? Odpoveď: „Výhľadovo je riešenie plochy pod mostom SNP plánované ako súťaž. Nateraz, aj vzhľadom na množstvo rozpracovaných priorít, sa viac nevieme vyjadriť“.

Vo februári tohto roka (2019), sa v súvislosti s rozhodnutím ministerstva kultúry vyňať nájazdy Mosta SNP zo súčasti kultúrnej pamiatky, primátor Matúš Vallo k téme budúcnosti Mosta SNP a podmostia uviedol:

„Riešenie územia podmostia, Rybného námestia a napojenia na Vydricu považujem za obrovskú príležitosť zásadne zlepšiť verejný priestor v tomto centrálnom území a zaceliť ranu, ktorú spôsobila výstavba Mosta SNP. Viem si predstaviť, ako pod mostom vznikne nový, bezpečnejší verejný priestor – prinavrátenie Rybného námestia, pešie spojenie s druhou stranou, priestor napríklad pre trh alebo iné aktivity. 

Ako primátor, a, samozrejme, aj ako architekt, sa na túto diskusiu s obyvateľmi teším, veľmi ju potrebujeme.

Myslím si, že v novom riešení bude možné aj potrebné zachovať všetky dopravné smery z mesta aj z Petržalky. Chcem iniciovať medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorá na tieto otázky odpovie a diskusia s občanmi nám tiež iste prinesie niekoľko zaujímavých alternatív“.

Magistrát oznámil, že novú podobu podmostia vrátane dopravného riešenia by tak mala určiť medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, ktorá by sa mala začať ešte tento rok. Jej príprava a priebeh môžu trvať zhruba rok, následne bude široká diskusia s odbornou a laickou verejnosťou k jej záverom.

Až na základe takéhoto participačného procesu bude možné prikročiť ku zmenám územného plánu zóny. Pred prijatím finálneho riešenia bude teda dostatok času na zapracovanie potrieb a pripomienok obyvateľov Bratislavy a všetkých dotknutých subjektov. Toľko magistrát.

SNAHY O ZMENU PODMOSTIA OD ROKU 2008

Snáh o zmenu kvality prostredia v podmostí MOSTA SNP, kde sa denne prestrieda veľké množstvo ľudí, najmä v súvislosti s MHD, ale aj pri prechode do Podhradia, bolo mnoho. Zatiaľ sa nepodarila ani jedna. Niektoré kozmetické skončili, alebo ich pochoval čas.

 Rok 2008

V roku 2008 zverejnili Mestské zásahy, za ktorými stoja architekti M. Vallo a O. Sadovský, jeden z množstva návrhov pod názvom Korekcia jazvy, autorov n/a -  Benjamín Brádňanský, Víto Halada, spolupracovali Michal Lošonský, Ján Ptačin.

Autori okrem iného vtedy uviedli: Tento priestor nechápeme ako ukončenie verejného priestoru, ale ako jeho súčasť a predĺženie, ako uzol potencionálnych peších smerov.

Prepojenia medzi hradom, Židovskou ulicou a nábrežím, námestím a Vydricou sú v súčasnosti síce vystopovateľné a pri dobrej vôli aj použiteľné, no chýba im elegancia, drzosť a efektivita pletenca dopravy Nového mosta, ktorý tieto trasy zastrešuje, pretína, deformuje...“.  

Rok 2011

Plochu s rozlohou približne 1200 štvorcových metrov pod Novým mostom v Bratislave vymaľovali na zeleno. Iniciátorom projektu s názvom Zelené námestie, bolo Občianske združenie Mestské zásahy, ktoré uskutočnilo zámer za pomoci dobrovoľníkov v rámci projektu Naše Mesto.

Projekt finančne podporila Nadácia Pontis, Bratislavský samosprávny kraj a ako súkromné osoby vtedajší podpredseda BSK Ivo Nesrovnal a vtedajšia starostka bratislavského Starého Mesta Táňa Rosová.

 

Rok 2012

Dňa 3. októbra 2012 sa v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave konalo zasadnutie hodnotiacej komisie študentskej architektonickej súťaže na tému „Revitalizácia priestoru pod Mostom SNP v Bratislave“.

Do súťaže sa zapojilo 8 súťažných návrhov. Žiadny z predložených súťažných návrhov nespĺňal všetky očakávania a predstavy vyhlasovateľa súťaže ani súťažnej komisie o riešení tohto problematického priestoru.

Porota sa preto rozhodla neudeliť prvé miesto a hlavnú cenu vo výške 500€. Porota sa rozhodla udeliť odmeny trom súťažným návrhom vo výške 100€ pre každý návrh.Tieto návrhy ale, ako vidno tu, tu a tu, neriešili celý priestor MHD pod Mostom SNP.

Rok 2015

The Most bol oficiálny názov nového projektu pod Mostom SNP. Tvoriť ho mali kontajnery, ktoré boli vyhostené zo Šafárikovho námestia. Projekt mal ponúknuť širokej verejnosti a turistom celoročné kultúrno-spoločenské podujatia a mestu revitalizáciu upadajúceho verejného priestoru.

Rok 2016

V tomto roku vznikla zmluva medzi Hl. mestom a J&T Real Estate , v ktorej sa developer zaviazal, že zabezpečí vyčistenie podhľadu a pilierov Mosta SNP v časti nad autobusovou zastávkou „MOST SNP"

Opäť v tomto roku vzniká aj projekt predpovede a aj nového osvetlenia na a pod Mostom SNP. Farebné mali informovať Bratislavčanov a návštevníkov mesta aké počasie predpovedajú meteorológovia na nasledujúci deň.

Most svietil štyrmi farbami. Žltá znamenala, že bude slnečno, červená veterno, zelená zamračené alebo hmlu a modrá mala hlásiť zrážky. Projekt bol robený v rámci platformy Mestské zásahy, ktorého autorom je Ondrej Riečičiar.

 

Územný plán zóny PODHRADIE – čo hovorí o predmostí

V Územnom pláne zóny Podhradie, ktorý bol prijatý v roku 2006 sa v časti  F.2 Celok Predmostie, sa okrem iného uvádza:

„Vyústenie Nového mosta (dnes Most SNP-pozn. red) na pravom brehu Dunaja vytvorilo významný dopravný uzol v priestore bývalého Rybného námestia a zároveň predelilo urbanistickú štruktúru časti starej Bratislavy dopravnou trasou.

Obnovenie zástavby Vydrice a Zuckermandla si zároveň vyžaduje zabezpečenie kvalitného a diferencovaného prepojenia s historickým jadrom mesta. Z tohto dôvodu sú vymedzené mimoúrovňové pešie prepojenia cez cestné komunikácie. Celok Predmostie má dominantnú funkciu dopravnú s automobilovými komunikáciami, dopravnými zariadeniami a plochami pre chodcov.

V regulačnej jednotke V 61 sa zachováva autobusová zastávka MHD „Nový most “a súčasne prestupový uzol na ostatné druhy hromadnej dopravy. V návrhu ÚPN mesta sa uvažuje s vybudovaním trasy nosného systému MHD so zastávkou v celku Predmostie.

Existujúca plocha zelene v západnej slučke predmostia sa posilní o nové vegetačné prvky, najmä po obvode plochy s cieľom minimalizovať hluk z automobilovej dopravy a doplní sa novými chodníkmi s prvkami uličného mobiliáru, prípadne s vodnými prvkami.

V celku Predmostie sa nenachádza žiaden objekt uvedený v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok (ÚZPF). Objekty pamiatkového záujmu – sa v celku nenachádzajú (už áno – MOST SNP-pozn. red). Pamäť miesta – v lokalite sa nachádza maják. Jeho presná poloha sa nezachovala.

V celku Predmostie sa nenachádzajú žiadne prírodné prvky, ktoré by boli predmetom ochrany prírody a krajiny. Skvalitňovať plochy existujúcej zelene a doplniť o nové plochy a vegetačné prvky. Uplatniť vodu ako prírodný prvok v urbanistickom interiéri.

Posilniť výsadby etážovej zelene ako ochrannej zelene pred hlukom a prachom z Nového mosta a nábrežnej komunikácie.

V návrhu ÚPN mesta sa uvažuje s vybudovaním trasy nosného systému MHD so zastávkou v celku Predmostie, v západnej slučke predmostia. Vzhľadom na vysokú frekvenciu dopravy sú na dvoch miestach navrhnuté mimoúrovňové pešie prepojenia vo väzbe na existujúce pešie komunikácie.(krátené)

(rl)

Foto/vizualizácie/obrázky: Br. Kuriér, BSK, Mestské zásahy, Hl. mesto, Lucron

2 komentáre
ODPOVEDAŤ RRQQ | 4. 12. 2019, 11:40

Už to tam malo byť fakt dávno vynovené. Ono ani komunisti to nijako exkluzívne neodovzdali do užívania. Bolo to ihneď od začiatku také surové ako nedokončené. treba veriť že sa aj tu dočkáme zmeny.

ODPOVEDAŤ lohan | 25. 11. 2019, 06:24

,, roky neúspešne zaoberali nielen mnohé vedenia samospráv hlavného mesta,, a zdá sa že ešte roky sa budú zaoberať. Ešteže tak. To nás teší a ukľudňuje.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter