Aktuálne dianie 24. marec 2021

Spoznávame stredné školy INAK. Ako vybrať tú pravú?


Po roku poznačeným pandémiou narastajú u žiakov a najmä u rodičov obavy z toho, aké následky dištančná výučba prinesie. Deťom chýba kontakt s rovesníkmi a školským prostredím. Pri počítači presedia doslova celé dni, ale o efektivite dištančného vyučovania sa dozvieme až v testovaniach, či na prijímacích pohovoroch na stredné školy.

Redakcia Bratislavského kuriéra sa pozrela na to, aký rok prežili súčasní deviataci a ich rodičia, pokúsime sa priniesť inšpirácie na čo sa zamerať pri výbere strednej školy a nakoniec ponúkame prehľadné tabuľky s TOP 10 strednými školami v Bratislavskom kraji podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Čo priniesol pandemický rok pre deviatakov?

Neistotu. Na základe najnovšieho prieskumu strany SPOLU, ktorý realizovala agentúra Focus, až 77% rodičov má obavy o budúcnosť svojho dieťaťa z dôvodu zavretých škôl a dištančnej výučby. V prieskume však neboli zahrnuté rodiny s deťmi, ktoré nemajú prístup k online výučbe. Dá sa tak predpokladať , že percento by mohlo byť ešte výrazne horšie.

Ak sa dieťa navyše rozhoduje, kam ísť študovať ďalej na strednú školu a potrebuje sa doplnkovo pripravovať na prijímacie skúšky, môže byť situácia ešte zložitejšia.

Pani Lýdia je mama troch detí. Prostredný syn je deviatak. Vysvetľuje, že prvú vlnu zvládli celkom dobre. Teraz počas posledných mesiacov už ale cíti, že dieťa stráca disciplínu a je o veľa náročnejšie vrátiť sa k rituálom, ktoré automaticky fungovali pri prezenčnom vyučovaní. Rovnako má pocit, že syn má látky, ktorú preberajú, oveľa menej. Zamýšľa sa nad tým, či im učivo nebude chýbať, verí, že to bude postačujúce.

Jedným dychom však dodáva, že má vo svojom okolí aj rodiny, ktoré potrebné vybavenie nemajú a tam deti veľmi strádajú. Pani Lýdia je sama učiteľka na konzervatóriu a aj zo svojej praxe vie, že nie všetci majú to šťastie vzdelávať sa ako jej deti.

Cesta na strednú školu: Podporte dieťa, aby si vybralo vlastný smer

Ako to už býva aj táto neštandardná situácia má dve strany mince. Trávime viac času v rodinách, máme príležitosť rozprávať sa a zamýšľať sa spoločne nad ďalším smerovaním vzdelávacieho procesu našich detí.  Zisťovať, čo dieťa baví, rozprávať sa o jeho schopnostiach a možnostiach je základným predpokladom dobrého výberu. Ten by nemal byť len o predstavách rodiča.

Pani Lýdia hovorí, že v škole majú poradkyňu, ktorá bývalým deviatakom pomáhala sa rozhodovať. V tomto čase poradenstvo nefunguje. Nefungujú ani rôzne konferencie, kde by sa so školami mohli žiaci stretnúť osobne. „Našťastie, syn vie, že chce v budúcnosti v štúdiu pokračovať na vysokej škole. Pri výbere sa zameriava na dve školy – všeobecné štúdium na gymnáziu a strednú školu so zameraním na informačné technológie,“ dopĺňa optimisticky matka deviataka.

So synom sa o vhodnosti výberu školy už dlhšie obdobie rozpráva a pri rozhodovaní pomohli aj referencie na školu z rodiny. Nie každé dieťa je v rozhodovaní také jednoznačné. Triezve zhodnotenie schopností dieťaťa spolu s rodičom môže byť kľúčové pre jeho ďalšie vzdelávanie.

Spoznávajme stredné školy INAK

1. Klíma na škole a prístup učiteľov je podstatný

Dôkladný osobný prieskum škôl, ktoré má dieťa v hľadáčiku, je po zhodnotení schopností a túžob dieťaťa druhým dôležitým bodom. Ak to vývoj pandemickej situácie ani tento rok nedovolí je dobré informovať sa o klíme na škole od priateľov či známych. Pri výbere strednej školy pomôže  preštudovať si webstránku školy, galériu projektov, prípadne sociálne siete. Niektoré školy ponúkajú online „Ďen otvorených dverí“, pokúste sa využiť všetky užitočné zdroje.

Prečo by sme sa mali zaujímať o klímu na školách? Projekt organizácie MESA 10, To dá rozum, publikoval v tejto súvislosti alarmujúce zistenia. Až tri štvrtiny žiačok a žiakov (zo vzorky 2827 detí) stredných škôl sa stretlo s tým, že učiteľ ponižuje žiakov pred spolužiakmi, napríklad tak, že používa prezývky, zosmiešňuje ich a podobne.

Dobré vzťahy na školách sú logicky prevenciou pred šikanou alebo iným problémami v správaní žiakov. Množstvo štúdií však poukazuje aj na to, že  majú zásadný dopad na kvalitu vzdelávania.

Otvorenosť školy, komunikácia s deťmi a vzájomný rešpekt je tak oprávnenou požiadavkou na inštitúciu, ktorá ich má ďalej rozvíjať .

2. Orientácia na budúcnosť a potreby trhu

Nástup 4. priemyselnej revolúcie,  firmy prechádzajúce automatizáciou a digitalizáciou, to všetko pôsobí aj na zmeny na trhu práce a na požiadavky zamestnávateľov na budúcich absolventov. Tieto poznatky by sa mali logicky premietať aj do výučby na školách. Súčasní zamestnávatelia oveľa viac  vyhľadávajú zručnosti, ktoré sú v našich vzdelávacích inštitúciách druhoradé alebo len málokde zastúpené.

Na pohovoroch skúmajú, či majú rozvinutú schopnosť analyticky myslieť, či dokážu pracovať v tíme alebo ako sú prispôsobivý na rôzne zmeny. Očakávajú, že budú motivovaní a flexibilní. Ostatné ich vedia naučiť sami.

A realita na školách? Dáta zozbierané v projekte To dá rozum rozvíjanie mäkkých zručností či kritického myslenia je prioritou len malého množstva škôl. Dominuje pasívne prijímanie informácií. Podľa vyjadrení samotných učiteľov a učiteliek sú stále dominantnými metódami výučby rozhovor o téme a výklad učiva. Tie však nemotivujú žiakov k objavovaniu, hľadaniu súvislostí medzi témami, ale ani nerozvíjajú analytické a kritické myslenie,“ uvádzajú závery analýzy.

Tieto dlho podceňované zručnosti treba hľadať aj na našich stredných školách. Prvé lastovičky, ktoré s požiadavkami trhu pracujú nájdete aj na stredných školách v Bratislave.

3. Chuť učiť sa je zásadná zručnosť budúcnosti

Tu pozorujeme paradox. Práve v čase, keď lokálni či svetoví zamestnávatelia uvádzajú schopnosť učiť sa či samo vzdelávať ako top zručnosť k uplatneniu na trhu práce do roku 2025, náš vzdelávací systém akoby nezaujímala.

Motivácia učiť sa „ sám pre seba“ je u mnohých detí nízka. Len 6,8 % z 1500 dotazovaných detí druhého stupňa základných škôl má, podľa výskumu Martina Kuruca z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, vnútornú motiváciu vzdelávať sa sám pre seba. Pričom polovicu z tohto percenta tvoria deti z Montessori či Waldorf vzdelávania.

Rodič, ktorého syn či dcéra o pár rokov vstúpi na pracovný trh, by tento fakt mal brať do úvahy a rozhliadať sa po strednej škole, ktorá s motiváciou detí vzdelávať sa aspoň trocha pracuje.

Ako sa umiestnili stredné školy v rebríčkoch INEKO?

V neposlednom rade sa pri výbere školy pozrieme aj na to, ako si viedli stredné školy v hodnoteniach. INEKO každoročne zverejňuje rebríček škôl na základe úspešnosti ich žiakov.  Aj ten môže byť užitočným pomocníkom pri výbere dobrej školy. Rebríčky však komplexne nehodnotia kvalitu školy. Informujú najmä o výsledkoch. „Pri gymnáziách a SOŠ ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov. Nezamestnanosť absolventov má v hodnotení pri SOŠ vyššiu váhu než v prípade gymnázií, pretože absolventi gymnázií zväčša pokračujú v štúdiu na vysokých školách,“ uvádza INEKO.

INEKO TOP 10 Stredných odborných škôl - Bratislavský kraj

Názov

Okres

Celkové hodnotenie

 

 

 

1. Obchodná akadémia

Bratislava - Nové Mesto

8,2

2. SPŠ elektrotechnická

Bratislava - Dúbravka

8,1

3. SZŠ

Bratislava - Ružinov

8,0

4. SPŠ strojnícka

Bratislava – Staré Mesto

7,5

5. SZŠ

Bratislava - Petržalka

7,1

6. Obchodná akadémia

Bratislava - Ružinov

6,9

7. Škola umeleckého priemyslu

Bratislava - Ružinov

6,9

8. SOŠ pedagogická

Bratislava -Dúbravka

6,8

9. SOŠ pedagogická

Modra

6,8

10. Súkr. ŠUP

Bratislava -Petržalka

6,7

Zdroj: INEKO

INEKO TOP 10 Gymnázia Bratislavský kraj

Názov

Okres

Celkové hodnotenie

 

 

 

1. Gymnázium Jura Hronca

 

Bratislava - Ružinov

9,6

2. Škola pre mimoriadne nadané deti (Gymnázium)

 

Bratislava – Nové Mesto

9,2

3. 1. súkromné gymnázium

Bratislava - Ružinov

8,9

4. Gymnázium (Grosslingova)

Bratislava – Staré Mesto

8,8

5. Gymnázium (Metodova)

Bratislava - Ružinov

8,1

6. Gymnázium Matky Alexie

Bratislava – Staré Mesto

8,0

7. Gymnázium Bilíková

Bratislava - Dúbravka

7,5

8. Gymnázium L. Novomeského

Bratislava - Ružinov

7,4

9. Gymnázium A. Bernoláka

Senec

7,2

10. Gymnázium Malacky

Malacky

7,2

Zdroj: INEKO

Dôležité termíny:

  • Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
  • Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.
  • Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
  • Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021
  • Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

Zdroj:

www.todarozum.sk

How are middle school climate and academic performance related across schools and over time?

Infographics - The Future of Jobs Report 2020 | World Economic Forum (weforum.org)

Text: Jana Pohanková

Foto: TASR

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter