Aktuálne dianie 24. november 2021

S triedením odpadu to stále nie je každému úplne jasné...


Aj po mesiacoch od zavedenia vrecového recyklovania odpadu a zrušenia exteriérových zberných miest majú Bratislavčania z tejto zmeny zmiešané pocity.

Často sa na bývalých stojiskách v uliciach hromadí odpad alebo ľuďom v domácnostiach nestačia vrecia, a tak triedia menej. Oslovili sme preto vedenie spoločnosti OLO a.s. s tým, aby dali Bratislavčanom návod k správnej recyklácii v novom režime. Obzvlášť teraz, pred koncom roka, kedy bude z vianočných darčekov enormné množstvo odpadu v každej domácnosti.

Ak si obyvatelia rodinných domov zakúpili modrý a žltý kontajner, tak stačí, ak budú odpad – alebo naplnené pridelené vrecia – vkladať do nich a smetiari im ich vysypú? Obracajú sa na nás totiž čitatelia s problémom, kedy kontajnery spolu s pretŕčajúcimi plnými vrecami postavili pred svoj dom, no nevysypali im ich.
V zmysle podmienok vrecového zberu môžu obyvatelia využívať k odvozu svoje vlastné zberné nádoby. Nádoby musia byť farebne zhodné s farbou vriec a do objemu 240l. Odpad je však potrebné naďalej ukladať do vriec dodaných spoločnosťou OLO. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob. Preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. V prípade nevykonania odvozu odpadu je potrebné kontaktovať zákaznícke oddelenie OLO a. s. mailom na zakazka@olo.sk, prípadne telefonicky na 02/ 50 110 111. Podnet bude prešetrený a budú prijaté opatrenia.

Na vreciach máme spísané, čo do nich patrí. Kam ale majú ľudia nosiť plastový odpad z domácností, ktorý do nich nepatrí?
Komunálny odpad, ktorý nepatrí do vreca na triedený zber, teda odpad po vytriedení, môžu obyvatelia vložiť do nádoby na zmesový komunálny odpad. V prípade rozmerovo väčších odpadov, môže obyvateľ Bratislavy odovzdať takýto odpad na zbernom dvore na Starej Ivanskej ceste 2, Bratislava. Podmienky vstupu na zberný dvor a otváracie hodiny obyvatelia nájdu na web stránke OLO: https://www.olo.sk/zberny-dvor-olo-a-s/

Existujú nejaké špecifické zberné miesta práve na iný / ostatný plastový odpad, kam ľudia majú tento nosiť, prípadne si takú službu priplatiť?
Po splnení podmienok pre vstup do zberného dvora, môže obyvateľ tento odpad odovzdať na zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2, Bratislava. Zároveň si dovoľujeme informovať, že aj jednotlivé mestské časti prevádzkujú zberné miesta. Ich zoznam je zverejnený na stránke hlavného mesta: https://bratislava.sk/sk/zberne-miesta-odpadu

Obrátil sa na nás pán s konkrétnym prípadom...

Doma vytriedil hračky po deťoch, ktoré majú rôzne zloženie, aj plastové. Keďže do vriec sa nezmestili a ani do nich tento odpad nepatrí, tak pretriedené hračky podľa typu – plastové bábiky, plyšové, látkové – odniesol do lokálneho zberného dvora v rámci svojej MČ. Tam ale jeho odpad pracovníci hodili na štandardnú kopu vyzbieraného odpadu, teda aj medzi dreviny, papiere, atď. Vraj oni v rámci MČ nedostali inštrukcie, respektíve veľkokapacitné nádoby na triedenie ostatného plastového či papierového odpadu, a tak netriedia. A takýchto obdobných prípadov sa nám od Bratislavčanov hromadí množstvo. Je takýto prístup k triedeniu v rámci BA správny?


Z otázky nie je jasné, o ktoré zberné miesto ide, preto môžeme odpovedať iba vo všeobecnosti. Prevádzkový poriadok zberných miest je v kompetencii ich prevádzkovateľov, teda mestských častí. Odporúčame preto obrátiť sa na danú mestskú časť, pod ktorú spadá dané zberné miesto. Z uvedeného nie je jasné o aké hračky išlo, v prípade ak obsahovali viac druhov materiálov, mohla obsluha usúdiť, že nie je možné zabezpečiť ich recykláciu.

Kontroluje či konzultuje OLO triedenie v jednotlivých mestských častiach BA - v zberných dvoroch?
Spoločnosť OLO kontroluje triedenie odpadu iba na zberných dvoroch na Starej Ivanskej ceste 2 a Pri Šajbách 1.

Ak Bratislavčania odnesú svoj ostatný plastový odpad – ako napríklad spomínané hračky – do zberného dvora OLO, majú istotu, že bude vytriedený, a teda zneškodnený v súlade s recykláciou skôr, než v malých zberných dvoroch mestských častí?
V prípade, ak donesie obyvateľ odpad na zberný dvor OLO, môže sa spoľahnúť, že zabezpečíme maximálnu možnú mieru zhodnotenia odpadu. K ostatným zberným miestam nie sme kompetentní sa vyjadrovať.

Čo by ste teda Bratislavčanom v prípadoch obdobných, ako pri spomínaných hračkách, odporučili robiť?
Cieľom všetkých nás by malo byť predchádzanie vzniku odpadu. Preto odporúčame, v prípade hračiek, či iných funkčných vecí, odovzdať ich na opätovné použitie na podujatie Mestský bazár. Poskytnutím vecí na Mestský bazár im dávate druhú šancu na ich využitie a predchádzate tak tvorbe odpadu. Viac na webstránke OLO  https://www.olo.sk/kolo/ 

Blížia sa sviatky - Vianoce, kedy bude enormné množstvo odpadu z domácností. Poďme v predstihu ľuďom povedať, ako majú triediť odpad o tie necelé 2 mesiace, aby nenastala situácia, kedy sa tohto odpadu z Vianoc začnú zbavovať na čiernych skládkach, na uliciach v miestach bývalých stojísk na triedený odpad.
Dôležité je minimalizovať objem krabíc. Stlačiť či narezať ich na menšie časti a tak vložiť do vriec (v prípade rodinných domov) alebo do zberných nádob (v prípade bytových domov). Ak majú obyvatelia rozmerovo väčší odpad, odporúčame odovzdať ho na zbernom dvore.

 

Uvažuje prípadne OLO aspoň nad dočasnými exteriérovými stojiskami na triedený odpad práve po Vianociach? Tak, ako sa to robí v prípade vianočných stromčekov?
Pre bytové domy objednáva zberné nádoby správca nehnuteľnosti a spravidla sú umiestnené v exteriéri. Správca nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob na vyprodukované množstvo odpadu od obyvateľov daného bytového domu, ktorý spravuje. OLO je pripravené na základe požiadavky správcov bytových domov dodať dostatočný počet zberných nádob. Obyvatelia rodinných domov môžu vyložiť na odvoz viac označených žltých a modrých vriec. Všetky označené vrecia budú odvezené podľa harmonogramu odvozu.

 

Veronika Trojanová

(foto OLO)

 

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter