Aktuálne dianie 11. september 2019

Magistrát k udeleným grantom: Nijaká z osôb menovaných v článku neovplyvňovala priebeh hodnotenia projektov


(Bratislavský kuriér, rl) - V súvislosti s článkom na našom webe pod názvom „Môže ísť o klientelizmus, či stret záujmov? Granty dostali aj združenia, v ktorých figurujú vysokí funkcionári mesta – viceprimátorka, i dočasná riaditeľka MIB“, sa magistrát hlavného mesta ohradil „k tónu článku, ktorý má evokovať prideľovanie grantov podľa iných kritérií ako kvalita predloženého projektu a hodnovernosť žiadateľa“. Článok je tu.

Hlavné mesto tvrdí, že „nijaká z osôb menovaných v článku neovplyvňovala priebeh hodnotenia projektov – nebola členom/členkou odbornej hodnotiacej komisie, ani grantovej komisie programu.

Celé grantové kolo sme komunikovali maximálne transparentne a otvorene, od výzvy na podávanie žiadostí o grant, cez podmienky a zloženia komisií až po komunikáciu podporených projektov,“ uvádza v stanovisku pre Bratislavský kuriér magistrát.

Magistrát ďalej uvádza, že v roku 2019 odborná hodnotiaca komisia v zložení doc. RNDr. Damas Gruska, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD., Mgr. art. Jana Ondíková, Ing. Viola Kromerová, Mgr. Jana Biskupská a Mgr. Marek Vadas, menovaná primátorom na základe návrhu schváleného Komisiou kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnou komisiou Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 20. 3. 2019, posudzovala všetky žiadosti oprávnených žiadateľov o grant, ktorí svoje žiadosti podali vo vyhlásenom uzávierkovom termíne k 31. 12. 2018 v termíne, a ktorí za predchádzajúci rok vyúčtovali poskytnuté dotácie riadne a včas.

Odborná hodnotiaca komisia sa zaoberala spolu 220 žiadosťami, ktoré bodovala na základe vopred stanovených kritérií. Tým žiadostiam, ktoré dosiahli  v hodnotení 70% a viac maximálneho bodového zisku, odporučila aj sumu dotácie. Odborná hodnotiaca komisia tak odporučila podporiť 127 projektov.

Grantová komisia programu Ars Bratislavensis, v zložení Ján Budaj, Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Peter Lenč, Ing. Matej Vagač, Mgr. Art. Zora Jaurová, PhDr. Peter Hyross, menovaná rozhodnutím primátora č. 4/2019, sa na svojom zasadnutí 6. 5. 2019 zaoberala odporúčaniami odbornej hodnotiacej komisie a navrhla schváliť dotácie celkovo pre 122 projektov, v tom pre 25 projektov v sume nad 3 320,00 Eur.

Primátor mesta Bratislavy ako aj Mestské zastupiteľstvo rešpektovali predložený návrh a nezasahovali doň.

„Všetky uvedené informácie, ako aj zoznam členov odbornej hodnotiacej komisie a grantovej komisie je súčasťou materiálu, ktorý bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 30.5.2019 a je verejné prístupný na webovej stránke mesta,“ pripomína magistrát.

Hlavné mesto v stanovisku pre Bratislavský kuriér ďalej uviedlo, že víta, že sa rady zamestnancov a zamestnankýň mesta rozšírili o občiansky aktívnych ľudí, ktorí sa dlhodobo zaujímajú o rozvoj mesta a verejnoprospešné aktivity. Sú to odborníci s bohatou praxou v rôznych oblastiach života mesta, na základe ktorej sú dnes legitímnou súčasťou mestskej správy.

Mesto nemôže vylúčiť z možnosti uchádzania sa o podporu tie subjekty, s ktorými v minulosti títo ľudia spolupracovali, ak tieto subjekty splnia požadované kritériá a sú dodržané pravidlá prevencie konfliktu záujmov.

Ako mesto dodalo, grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis, ktorého pravidlá určujúce oblasti podpory, kritériá výberu a mechanizmus podpory, či schvaľovania upravuje štatút z roku 2017, jasne popisuje spôsob prideľovania dotácií a ich výšok.

Tie vychádzajú z odporúčania odborných hodnotiacich komisií a návrhov grantovej komisie, pričom následne výšku dotácie schvaľuje primátor (do výšky 3320,00 EUR) alebo mestské zastupiteľstvo (nad sumu 3320,00 EUR). Ide teda o 3-stupňový systém výberu projektov. Tie projekty, ktoré získajú v prvom kole – od odbornej komisie menej ako 70% celkového počtu bodov, nemôžu byť podporené.

Mesto Bratislava má podľa vyjadrenia magistrátu v rámci spomínaného štatútu nastavené interné pravidlá prevencie konfliktu záujmov. Člen odbornej hodnotiacej komisie a člen Grantovej komisie je povinný predchádzať konfliktu záujmov – nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadneho zo žiadateľov, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, nesmie byť zamestnancom žiadneho zo žiadateľov, ani členom záujmového združenia alebo organizácie, ktorá je žiadateľom. Tieto pravidlá boli vo všetkých prípadoch dodržané.

(red, rl)

Ilustr. foto: Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter