Aktuálne dianie 1. november 2017

Časť Trhoviska Miletičova má ukusnúť električka. Aké je trhovisko dnes a kto tam vlastne predáva?


Na Trhovisku Miletička sa najmä v sobotu, ale aj počas všedných pracovných dní premelie veľké množstvo ľudí. Kto tam vlastne predáva? Čo z toho má mestská časť a ako si predstavuje budúcnosť tohto priestoru? Na tieto a ďalšie otázky sme dostali odpovede od miestneho úradu v Ružinove.

Známy investor nedávno predstavil svoj koncept vedenia električkovej trate v okolí Košickej ulice. Ako vnímate tento návrh a ako by to ovplyvnilo chod Trhoviska Miletičova?

 Dopravné riešenie, ktoré navrhuje investor, teda nové električkové trate, by odľahčili situáciu na ťahu Šafárikovo námestie, Pribinova, Záhradnícka a Ružinovská ulica. Gro trhoviska, od hlavného vchodu smerom na ľavo, by zostalo zachované.

 Na trhovisku je aj množstvo predajcov - aj Vietnamcov. Koľko územia trhoviska zaberajú?

 Trhovisko má rozlohu takmer 25 000 m² . Predajcovia ázijského pôvodu, ktorí predávajú najmä textil, sa nachádzajú na ploche necelých 600 m².  Jeden vietnamský podnikateľ prevádzkuje veľmi populárne vietnamské bistro. Zvyšok predajcov ázijského pôvodu, cca 15 prevádzok sa nachádza v dvoch budovách, ktoré nepatria pod správu Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. a ich majiteľmi sú súkromné osoby.

 Koľko je evidovaných trhovníkov s predajom ovocia, zeleniny a teda trhového sortimentu? Sú v menšine?

 Nie, v menšine určite nie sú. Na predaj uvedeného druhu tovaru sa využívajú trhové zariadenia - stoly v časti určenej na predaj ovocia a zeleniny. Týchto predajných miest je viac ako 140. Presné čísla o vyťaženosti nie je možné uviesť, nakoľko sa líšia nielen v jednotlivých mesiacoch, ale aj v jednotlivých dňoch týždňa, pričom začiatkom týždňa je týchto predajcov menej a postupne pribúdajú blížiac sa k víkendu. Tiež veľmi záleží na kalendárnom mesiaci ako aj „úrodnosti“ daného roka. Predajcovia ovocia a zeleniny sa tiež delia na zmluvných (mesačných, celoročných) a tzv. denných predajcov. V roku 2017 je zazmluvnených cca 60  celoročných predajcov a denných predajcov býva od 5 do cca 40  a plocha k tomuto predaju je viac ako 7000 m2.

 Koľko predajcov nepotravinového a netrhového (spotrebného, veci, oblečenie, a pod.) sortimentu tovaru evidujete za rok 2016?

 Za rok 2016 evidujeme viac ako 50 % predajcov ovocia a zeleniny, 15 %  predajcov kvetov a zbytok predstavuje predaj  drogérie, textilu, rozličného tovaru, občerstvenie, a pod.

 Aká je výška prenájmu pre trhovníkov (ovocie, zelenina, a pod.) a aké pre predajcov spotrebného tovaru?

 Výška prenájmu je stanovená cenníkom a závisí od sortimentu, ktorý predajca predáva. Denný nájom predajcu ovocia a zeleniny je od 5 do 25 euro, mesačný od 181 do 353 euro. Mesačný nájom predajcov spotrebného tovaru závisí od konkrétneho typu predajného stánku a jeho plochy, pričom nájomné začína na sume okolo 400 euro. K uvedeným sumám je ešte potrebné pripočítať úhrady za služby, ako je strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu, vodné a stočné, a pod.  Cenník je zverejnený na webovej stránke spoločnosti www. rpvps.sk v časti kontakt, stredisko Trhoviská.

  Aký príjem eviduje mestská časť Ružinov z prenájmu predaja na celom trhovisku za rok?

 Mestská časť Bratislava-Ružinov má uzatvorenú zmluvu o komplexnom nájme majetku so spoločnosťou Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., v zmysle ktorej je predmetná spoločnosť poverená správou zvereného majetku. Výška príjmu z prenájmu pre mestskú časť je od 1.1.2016 stanovená na 150 000 € ročne.

 Koľko predajných stánkov má trhovisko a koľko predajných miest spolu?

 Predajné zariadenia tvoria stoly a stánky. Stolov na predaj ovocia a zeleniny je viac ako 140 ks, stánkov slúžiacich na poskytovanie reštauračných služieb je 8 ks, 25 ks drevených stánkov na univerzálne použitie, 42 ks stánkov na predaj drobného tovaru, textilu a drogérie, 34 ks stánkov kovovej konštrukcie, 3 ks stánkov s predajom mäsa, syrov a hydiny, 8 ks stánkov na predaj kapusty a 13 ks stánkov s predajom kvetov. Predajných miest je viac ako 50 a slúžia na predaj sezónneho tovaru (napr. jadierka, hríby, jahody, korbáče, prútené košíky, a pod.)

 Čo všetko pribudlo, alebo zmizlo za ostatné obdobie a aké plány má MČ s Trhoviskom Miletičova do budúcnosti, keďže ide o lukratívne pozemky?

 Mestská časť Ružinov má záujem trhovisko i naďalej rozvíjať, udržiavať a modernizovať ho. Trhovisko Miletičova neodmysliteľne patrí k mestskej časti a je vyhľadávané nielen Ružinovčanmi, ale i obyvateľmi z iných mestských častí a návštevníkmi hlavného mesta. Trhovisko Miletičova je i dejiskom viacerých zaujímavých podujatí.

 Prehľad rekonštrukcií a opráv od nástupu súčasného vedenia RP VPS:

V roku 2014 bolo vybudovaných 25 ks drevených stánkov na univerzálne využitie. V roku 2015 pribudlo 6ks nových drevených stánkov spolu s dreveným javiskom a vznikla tak kultúrna zóna, pričom boli odstránené nefunkčné a nevyhovujúce stánky. Od roku 2015 sa začala vykonávať  postupná rekonštrukcia elektroinštalácie trhových stolov, ako aj ostatných trhových zariadení.

V roku 2016 bola vykonaná komplexná obnova verejných studničiek v priestore trhovísk. V priestore trhoviska a tiež na parkovisku je vymenený a opravený poškodený asfaltový povrch a tiež vybudovaný nový automatický parkovací systém s vyznačením nových parkovacích miest.

V roku 2017 boli úplne zrekonštruované priestory verejných toaliet, ktoré boli v nevyhovujúcom stave. V tom istom roku sa vybudovalo 8 ks drevených stánkov určených na predaj kapusty, čím sa zväčšil  priestor určený na predaj ovocia a zeleniny. V roku 2017 sa tiež vypracoval projekt prestrešenia stolov určených na predaj ovocia a zeleniny a bola podaná žiadosť o vydanie stavebného  povolenia.

 

A čo si myslíte o Trhovisku Miletičova Vy? Podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti. Píšte nám na: redakcia@bakurier.sk


(rl, foto: BK)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter