Aktuálne dianie 14. september 2017

DOPRAVA: Zdá sa, že mesto stagnuje v rozvoji MHD, opraty rozvoja električkových tratí preberajú investori + vizualizácie


Rozvoj MHD za posledné roky stagnuje a mesto v tomto ohľade už roky spí.

Napriek nákupu nových a moderných električkových súprav, jazdí električka po starých tratiach 50 km/h, kreslenie tzv. BUS - pruhov nenapreduje a nová,ale krátka trasa električky do Petržalky, zatiaľ nie je pre túto mestskú časť riešením.

Na programe dňa prestala byť výstavba podzemného metra a nehovorí sa už ani o sľubovanej rýchlodráhe typu S-Bahn.

O rozvoji nových električkových a trolejbusových tratí sa hovorí už roky, no zatiaľ sa za posledné roky, na úrovni hlavného mesta, urobilo minimum.

Na vine môže byť aj systém, na základe ktorého sa každé štyri roky vymení „polovica“ magistrátu, teda absencia odborníkov, silná byrokracia úradov a pod.

Keďže stavebný boom v Bratislave nabral druhý dych, iniciatívy sa chopili developeri a investori, ktorí začínajú suplovať z daní platenú samosprávu a štát.

Namiesto nich riešia hromadnú dopravu v meste - kreslia trasy električiek. Spoločnosť J&T REAL ESTATE ( JTRE) tvrdí, že rozvoj električky je nevyhnutný pre zabezpečenie obsluhy rozvíjajúcich sa území na oboch stranách Dunaja.

Práve tento developer nedávno predstavil koncept Spojená Bratislava. Jeho cieľom je vraj, v partnerstve s mestom a ďalšími subjektmi, vytvorenie moderného centra na oboch stranách Dunaja, ktoré má ťažiť z potenciálu rieky a má byť prepojené kvalitnou verejnou dopravou.

Do nového centra plánuje investor JTRE investovať viac ako 1,2 miliardy eur.

Ten ďalej pripomína, že prepojením projektov na ľavom brehu Dunaja ako Eurovea, Klingerka, Panorama City, River Park a Zuckermandel, spoločne s novou štvrťou Nové Lido na petržalskej strane, vznikne atraktívne nábrežie, ktoré spojí Bratislavu do jedného kompaktného celku.

Vzhľadom na to, že developer ráta v budúcnosti s návštevnosťou nového centra okolo 100 000 ľudí denne,slovami výkonného riaditeľa J&T REAL ESTATE Pavla Pelikána, dopravnú obslužnosť takéhoto územia nemožno riešiť rozvojom automobilovej dopravy.

Najlogickejším riešením je podľa neho premyslený rozvoj električkovej siete, ako nosného systému Bratislavy, a efektívny systém P+R - zaparkuj a použi MHD. Pelikán tvrdí, že územie bude mať viac ako 91 000 zamestnancov a viac ako 17 000 rezidentov.

Nové električkové trate

Podľa developera, električková sieť Bratislavy dnes predstavuje približne 40 kilometrov.

Rozvinutá je v niekoľkých radiálach. Západná radiála (smer centrum – Karlova Ves – Dúbravka) a tri východné radiály (smer centrum – Rača, smer centrum – Ružinov a smer centrum – Zlaté piesky) sú v prevádzke už roky.

Nedávno sa začalo s budovaním južnej radiály na Petržalku. Demografický vývoj a rozvoj Bratislavy ukázal v poslednom období presun ťažiska centrálnej časti mesta východne od Šafárikovho námestia smerom k prístavu, Prievozu a na petržalskú stranu Dunaja.

Je nevyhnutné, aby sa pokračovalo s budovaním nových, predĺžením a prepojením existujúcich radiál smerom od centra mesta do mestských častí, ktoré vôbec nie sú, alebo sú nedostatočne obsluhované koľajovou dopravou. Za všetky smery sa ako najaktuálnejší javí dopravne preťažený smer centrum – Slovnaft – Vrakuňa.

„Ak chceme dosiahnuť, aby ľudia presadli z áut do verejnej dopravy, potrebujeme do Bratislavy priniesť skutočný systém P+R – to znamená, že električkové radiály smerujúce na okraj mesta musia pre návštevníkov mesta prichádzajúcich autami do mesta z rôznych smerov ponúknuť štandardné možnosti presadnúť z auta na kvalitnú a rýchlu električku,“ hovorí P. Pelikán.

Spoločnosť podala minulý mesiac na magistrát žiadosť o posúdenie investičného zámeru, ktorého predmetom sú riešenie vetvy Košická a Prístavná.

Hlavnými bodmi investičného zámeru sú predovšetkým návrhy na vybudovanie nového centrálneho koľajového okruhu a prepojenie Ružinovskej a Petržalskej radiály.

Vytvoria sa tak podľa developera, predpoklady nielen pre rozvoj vnútromestskej ale aj regionálnej dopravy.

„Súčasný stav koľajovej dopravy nezohľadňuje rozvoj a potreby mesta v priestore, kde vzniká nové centrum mesta.

My našimi návrhmi nechceme riešiť iba obsluhu rozvíjajúcich sa území, ale pozeráme sa dopravu v meste komplexne a v širšom meradle.

Naše návrhy električkových tratí vytvárajú možnosti rozvoja električky juhovýchodným smerom Vrakuňa, Podunajské Biskupice a tiež predpoklady pre jej začlenenie do systému integrovanej dopravy,“ hovorí P. Pelikán.

„Vznik ďalších radiál zároveň umožňuje pretrasovávať linky v prípade výpadku, čo má vplyv na bezpečnosť aj plynulosť premávky. Táto možnosť teraz Bratislave chýba.“

V rámci realizácie projektov Spojenej Bratislavy je spoločnosť JTRE pripravená na vlastné náklady - 60 mil. eur, vybudovať električkové trate v celkovej dĺžke 4,2 kilometra, čím pomôže vytvoriť nosný mestský električkový okruh.

Petržalská radiála by mala podľa investora prechádzať jadrom ľavobrežného centra medzi Euroveou a SND, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide a navzájom ich prepájať.

Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na radiálu centrum – Ružinov, má potom vzniknúť úplne nový okruh v širšom centre mesta, porovnateľný napríklad s tým v Londýne.

Zámerom koncepcie je rozšíriť existujúcu sieť električkových tratí tak, aby mohlo byť raz Nové Lido, ako aj samotná Petržalka, pohodlne prepojená nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a Zlatými pieskami, ale v budúcnosti aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou.

„Rozvoj vnútromestskej električkovej siete považujeme za jedinú efektívnu cestu, ako odbremeniť staré aj nové centrum od automobilovej dopravy.

Očakávame napríklad, že vybudovaním vetvy Košická a Prístavná by mohlo dôjsť k úbytku individuálnej automobilovej dopravy v zóne Chalupkova až o 30 percent,“ tvrdí P. Pelikán.

Podľa neho po podaní žiadosti o posúdenie investičného zámeru už prebehlo pracovné stretnutie so všetkými odbornými útvarmi hl. mesta, ktoré sa zaoberajú dopravou, ako aj predstavenie projektu poslancom mesta.

Projekt bol tiež prezentovaný na dopravnej komisii.

Navrhované riešenia podporené analýzami

Ako informuje JTRE, na základe realizovaných dopravných analýz sa ukazuje, že vybudovanie električkovej trate na Pribinovej a Košickej ul. plne pokryje požiadavky na dopravnú obsluhu tohto rozvojového územia.

Súčasne však má ponúknuť aj alternatívnu a atraktívnejšiu trasu verejnej hromadnej dopravy pre realizáciu niektorých diametrálnych prepravných trás, ktoré sú v súčasnosti vedené centrom mesta.

Zároveň sa podľa JTRE ukázalo, že vybudovaním novej električkovej trate Košická by mohla vzniknúť jedna z najvyužívanejších tepien verejnej hromadnej dopravy v Bratislave.

Napríklad profil v úseku Pribinova vykazuje zaťaženie električkovej trate na úrovni viac ako 50 000 osôb/deň obojsmerne, čo prekonáva zaťaženia na všetkých existujúcich profiloch v rámci Bratislavy, vrátane napr. Starého mosta už s uvažovaným fungujúcim predĺžením električkovej trate do Janíkovho dvora.

Developer ďalej informoval, že navrhované linky vedené novými električkovými traťami vykazujú najvyššiu mieru využitia (efektívnosť systému v zmysle vykonaných osobokilometrov a pod.), čo vyplýva zo zavedenia liniek územiami s najvyšším prepravným potenciálom.

Vybudovanie električkovej trate na Prístavnej ulici zase splní základnú podmienku pre fungovanie záchytného parkoviska Prístavný most, ktorého cieľom je zníženie objemov automobilovej dopravy generovanej juhovýchodnými regiónmi mesta a smerujúcej ďalej do centrálnej mestskej oblasti.

(red)

Vizualizácie: JTRE - trasa Eurovea, Košická, Miletičova a Dulovo nám.  

Foto / Videogaléria Zobraziť všetky Foto / Videogaléria
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter