Aktuálne dianie 14. máj 2018

A. Ožvaldová: Mestská časť dlhodobo poukazuje na nelegálnosť skládky


(PODUNAJSKÉ BISKUPICE - Bratislavský kuriér, rl ) - „Mestská časť Podunajské Biskupice (PB) dlhodobo poukazuje na nelegálnosť tejto skládky, ktorá nie je v súlade z ÚP hlavného mesta a nemá žiadne stavebné povolenia“.

Pre Bratislavský kuriér to nedávno uviedla starostka PB Alžbeta Ožvaldová v súvislosti areálom firmy Vassal EKO v PB. Ako ďalej uviedla, mestská časť vyzývala okresnú prokuratúru, Okresný úrad BA odbor starostlivosti o životné prostredie, Slovenskú inšpekciu životného prostredia, odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, aby konali.

Obec ďalej podľa nej upozornila aj vedenie Urbariátu, aby neprenajímalo ďalšie pozemky spoločnosti VASSAL.

„Vypísali sme a bol vykonaný štátny stavebný dohľad na pozemkoch skládky a požiadali sme Okresný úrad BA odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie, ktorý až na základe našej ďalšej výzvy odpovedal dňa 16. februára 2018 a potvrdil nelegálnosť skládky spoločnosti VASSAL EKO, s.r.o.,“ uviedla starostka PB.

Z rozhodnutia OÚ živ. prostredia

Z rozhodnutia:

Na základe uvedených skutočností má Okresný úrad za to, že komunálny odpad umiestnený v časti 1 a stavebný odpad umiestnený v časti 2 a 3 areálu, ktorý bol predmetom ŠSD ja na daných pozemkoch uložený a skládkovaný v rozpore so všeobecno-záväznými právnymi predpismi, pričom podľa všetkých dostupných údajov a vykonaných zisťovaní má komunálny odpad v časti 1 areálu charakter skládky odpadov vytvorenej a prevádzkovanej bez príslušných povolení, a teda nelegálne.

Vytvorením a prevádzkovaním predmetnej skládky došlo k porušeniu nielen zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ale aj k porušeniu príslušných ustanovení stavebného zákona.“

Na základe tohto stanoviska OÚ Bratislava mohla, podľa A. Ožvaldovej, mestská časť oznámiť začatie konania o nariadení odstránenia stavby, resp. o dodatočnom povolení stavby, postavenej bez stavebného povolenia.

Nariadenie Podunajských Biskupíc

„Podunajské Biskupice v súvislosti s horeuvedenými skutočnosťami znovu vyzvala dňa 26. apríla 2018 OÚ Bratislava na vzájomnú súčinnosť, v zmysle ich vyjadrenia a žiada OÚ Bratislava o informáciu aké kroky podnikol na odstránenie nezákonného stavu vo veci vytvorenia a prevádzkovania predmetnej skládky spoločnosti Vassal EKO,“ konštatovala starostka.

Ako dodala, MČ sa zároveň obrátila na OÚ BA odbor starostlivosti a životné prostredie so žiadosťou o pozastavenie činnosti prevádzky nelegálnej skládky spol. Vassal EKO s.r.o do vyriešenia nahromadených problémov.

V súvislosti s nelegálnou skládkou v PB v areáli Vassal Eko, sme sa na zainteresovaných obrátili dňa 3. mája 2018 týmto mailom. Zatiaľ nám reagovala a odpovedala len starostka MČ Podunajské Biskupice (uverejnené vyššie)

Vážený pán predseda dozornej rady OLO a.s., starosta Vrakune Martin Kuruc, námestník primátora Bratislavy M. Černý + zástupca starostky MČ PB a starostka Podunajských Biskupíc pani A. Ožvaldová!

V súvislosti so skládkou na Lieskovskej ceste v Podunajských Biskupiciach, konkrétne označil Okresný úrad Bratislava, že skládka na parc. CK 6201/11, 6201/9 a 6199/1 je nelegálna.

Okresný úrad vydal stanovisko dňa 16.2. 2018, mestská časť PB ho prevzala 20. 2.2018

Prečo sa médiá museli o tejto závažnej skutočnosti dozvedieť od občana Jozefa Mihoka na mestskom zastupiteľstve dňa 25. apríla, teda viac ako dva mesiace po vydaní stanoviska OÚ BA?

Čo ste dáma a páni urobili za tento čas a kedy ste to chceli oznámiť verejnosti?

Sú vám známe skutočnosti, koľko zaplatila spoločnosť OLO a.s. spoločnosti VASSAL EKO na základe uzatvorenej zmluvy?

Žiadam Vás, aby ste túto zmluvu mi poslali, resp. zverejnili čo jej je predmetom, kedy vznikla a aká je výška odplaty pre VASSAL EKO zo strany OLO.a.s.

(rl)

Ilustr. foto:tasr

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter