Urbanizmus a výstavba 13. február 2020

RUŽINOV: Mestská časť pripravuje obnovu Trhoviska Miletičova. Aké by asi malo byť a bude nové trhovisko?


Mestská časť Ružinov už dlhšiu dobu nie je spokojná s úrovňou niektorých prvkov Trhoviska Miletičova.

V ostatných dňoch sa opäť rozvírila diskusia o osude tohto obľúbeného miesta, a preto sme oslovili starostu MČ Ružinov Martina Chrena, aby nám odpovedal na niekoľko otázok.

Pod odpoveďami prinášame študentské pohľady na túto problematiku z roku 2017 a 2018 a stručnú históriu trhoviska.

Na základe čoho kreslili študenti FA vizualizácie k premene Trhoviska Miletičova) a čo s prácami bude?
„Mestská časť už dlhšie spolupracuje s fakultou architektúry, sme totiž presvedčení, že vďaka tomu my získame zaujímavé nápady ako pristupovať k niektorým územiam a študenti zasa môžu pracovať s reálnymi lokalitami.

Práve na základe tejto spolupráce oslovilo fakultu aj vedenie Ružinovského podniku VPS. Miletička je ikonickým miestom nielen pre Ružinovčanov, ale aj pre ľudí z ostatných častí Bratislavy, a rekonštrukciu už potrebuje ako soľ. Očakávania ľudí dnes sú už úplne iné ako v čase, kedy sa stavala. 

Práce študentov a dotazníkový prieskum, ktorý VPS o trhovisku kompletizovala, budú slúžiť práve ako základ na ďalšiu diskusiu, ako si predstavujeme trhovisko, ktoré síce bude spĺňať všetky požiadavky doby, ale zároveň si zachová svoj charakter“.

MČ Ružinov vraj vyčlenila 50 000 na budúcu obnovu Trhoviska - na čo má byť suma využitá? Ráta sa s architektonickou súťažou?
„Týchto 50-tisíc eur je určených na vypracovanie ideovej projektovej dokumentácie“.

Aké zásadné zmeny týkajúce sa trhoviska si MČ Ružinov predstavujete pán starosta? Čo chcete meniť? Ide o skultúrnenie prostredia, alebo aj zmenu filozofie trhoviska ako takého...?
„Netreba sa báť, nič sa nebude búrať, privatizovať ani developovať. Cieľom je obnoviť stánky a verejné priestory, aby Miletička zostala trhoviskom, ale civilizovaným, hodným 21. storočia. V dnešnej dobe by už napríklad stánky mohli vyzerať inak, rád by som tam videl pekný priestor na akcie ako zabíjačkové slávnosti, ktoré chystáme teraz, apod.

Aby ľudia nemuseli jesť langoše alebo grilované kura len pri stolíkoch, aké sú tam dnes, alebo aby sme mali krajšie hygienické zariadenia. Takže aby som sa vrátil k Vašej otázke, ide o skvalitnenie a skultúrnenie prostredia. Nechceme Miletičku meniť na niečo iné“.

Aké budú prvé kroky k zmene, čoho sa budú týkať a kedy?
„Teraz máme pred sebou fázu vypracovávania zadania, projektovej dokumentácie, ale verím, že ak nenastanú žiadne komplikácie, prvé práce by sa mohli robiť už najbližšiu zimu, keďže v tom čase je trhovisko najmenej vyťažené“.

Rátate s tým, že možno bude popri trhovisku viesť električka? Ako chcete tento "fakt" premietnuť do plánov na rekonštrukciu? Kto by túto rekonštrukciu robil? Mestská časť, alebo investor?

„Práve električka by na Miletičku mohla priviesť ďalších ľudí a tým z okolia zjednodušiť dopravu. Pokiaľ ale ide o rekonštrukciu trhoviska, to bude v réžii mestskej časti, keďže je v našej správe a spadá práve pod Ružinovský podnik VPS“.

Trhovisko Miletičova je už dlhé "zmesou" rôznorodých predajcov, obchodníkov, priekupníkov a pod., kde sa takpovediac stretávajú rôzne "vrstvy" obyvateľstva. Trhovisko má svoj genius loci. Chcete ho zachovať, alebo premeniť?

„To, čo majú ľudia radi a vďaka čomu sa naň vracajú, by si malo zachovať. V akej podobe by tam pôsobili predajcovia „nepotravinového“ tovaru, je na ďalšiu úvahu. Ale ako sám spomínate, aj to je dôvod, prečo tam ľudia chodia, takže zhadzovať niečo vopred zo stola, by nebolo šťastné“.

 xxx

Študenti k riešeniu Trhoviska Miletičova

Rok 2017

Pod názvom Nová tvár „Miletičky“ sa v roku 2017 konala výstava študentských ateliérových prác Ústavu urbanizmu a územného plánovania, ktoré riešili atraktívnu lokalitu v širšom centre Bratislavy -  územie Miletičova-Záhradnícka v mestskej časti Ružinov. 

Práce priniesli ideové podnety na urbanisticko-architektonickú koncepciu využitia centrálneho priestoru dnešného trhoviska, ktoré dopĺňajú o nové kultúrno-spoločenské funkcie. Tým trhovisko v novej kvalite pretrváva ako genius loci nielen v danej štvrti, ale má potenciál stať sa celomestsky vyhľadávanou funkciou. Výstava bola prístupná od 20. júna 2017 v Dome kultúry Ružinov.

Rok 2018

Dňa 21. marca 2018 boli na pôde Fakulty architektúry ČVUT v Prahe vyhlásené výsledky už 23. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže O najlepší urbanistický projekt. Súťaž organizuje Ústav priestorového plánovania FA ČVUT v Prahe pod záštitou Asociácie pre urbanizmus a územné plánovanie.

V tom ročníku súťaže bolo hodnotených 46 prác - 12 projektov z ČVUT, 10 návrhov z FA STU, 18 z FA VUT a 4 z Vroclavskej Technickej univerzity.

O výsledkoch rozhodla porota nasledovne:

1.  Cena - Bratislava Miletičova - Záhradnícka ulica

Lenka Gallo, Natália Filová
FA STU, Ústav urbanizmu a územného plánovania, Urbanistický ateliér

Hodnotenie poroty: Témou ocenenej ateliérovej práce bolo riešenie priestoru na krížení dvoch bratislavských ulíc Záhradníckej a Miletičovej, kde sa v súčasnosti nachádza známe trhovisko „Miletička“. Toto špecifické územie, svojou polohou a významom, má potenciál stať sa atraktívnou lokalitou mestskej časti Ružinov.

Hlavným zámerom riešenia predmetného územia bolo navrhnúť ťažiskový spoločenský priestor s trhoviskom a zachovaným komínom pôvodného bitúnka, čo podčiarkuje aj slogan práce „Stretneme sa pri komíne, Miletička nezanikne“.

Súčasný stav jednotlivých objektov, uličných blokov a ich funkcií, aj samotné trhovisko statusu ťažiskového priestoru nezodpovedá. Filozofia návrhu ateliérovej práce spočíva v  spolyfunkčnení priestoru pozdĺž ulíc Záhradnícka a Miletičova, zachovanie plôch a línií verejnej zelene, doplnenie peších a cyklistických trás, nasmerovaných na hlavný kompozičný uzol priestoru - trhové námestie s komínom.

Prioritná funkcia trhoviska so svojim tradičným predajom ovocia a zeleniny sa v návrhu zachováva, pričom sa dopĺňa o nové funkcie - reštaurácie a kaviarne, tanečné štúdio a pódium na organizáciu rôznych sprievodných kultúrnych podujatí. Prínosom práce je optimálne zapojenie prírodného potenciálu do celkového návrhu, či už vo forme aleji alebo zelených pásov.

Trhovisko, s navrhnutým verejným priestorom, sa tak stáva centrom spoločenského diania mestskej časti Ružinov a atraktívnou lokalitou pre obyvateľov, návštevníkov, predávajúcich, pestovateľov ako aj  výrobcov domácich produktov a remeselníkov, ktorá má jedinečnú, neopakovateľnú atmosféru.

Porota ocenila prácu prvou cenou predovšetkým pre rozsiahlu analýzu riešeného územia, dôkladné poznanie východísk, ktoré ovplyvňujú celkový návrh lokality a jasnú a čitateľnú koncepciu.

Z histórie Trhoviska Miletičova

Na mieste dnes už legendárnej, ako ju nazývajú domáci ,,Miletičky“ kedysi stál známy bitúnok, ktorý je súčasťou bohatých dejín potravinárskeho priemyslu Bratislavy. Historické mapy a fakty súvisiace s históriou bitúnku vo Viedni prezrádzajú, že priestory na spracovanie mäsa sa na Miletičovej ulici nachádzali už v roku 1884.

Postavenie nového bitúnku zrealizovali až v roku 1924. Čo bolo medzi tým však ostáva záhadou. Nie je isté či sa pôvodné drevené stavby zachovali a boli zrekonštruované alebo sa postavili úplné nové.
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa trhovisko premiestnilo do areálu bitúnku a tam začal príbeh našej Miletičky.

Trhovisko kedysi

Bratislavský bitúnok pozostával z niekoľkých hál. Každá z nich mala svoju funkciu. Jedna z nich slúžila na usmrcovanie zvierat a spracovanie mäsa a ďalšia ako chladiarenská miestnosť. Bol tu vyhradený priestor aj pre choré zvieratá a kafilériu.

Ostatné priestory boli určené pre potreby robotníkov. Architektúra budovy odzrkadľuje dobovú tvorbu v oblasti plánovania priemyselných stavieb. Aj napriek niektorým historizujúcim prvkom budova pôsobí veľmi modernisticky a to hlavne v interiéroch. Dominantou bitúnku je veža a komín.

Rovnaký typ veže môžeme nájsť pri sklade č. 7, čo by mohlo evokovať predpoklad, že stavbu stavala jedna firma. Historikovi Ľudovítovi Hallanovi sa podarilo zistiť, že ide o firmu Pittel a Brauswetter.(zdroj + čb foto: rpvps.sk)

(rl, red)

Foto: Zdroj k študentským prácam je tu a tu

Foto: Archív Br. Kuriér

O téme sme písali v roku 2017 tu

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter