Urbanizmus a výstavba 8. november 2018

LAMAČ/DÚBRAVKA: Kedy má byť dokončená protihluková stena a kedy sa ráta so šiestimi pruhmi na diaľnici D2?


Protihlukovú stenu žiadajú nielen Lamačania už roky, v roku 2010 začali organizovať petíciu za jej vybudovanie. V roku 2016 sa začali prípravy na jej realizáciu.

Dočasná protihluková stena na D2 v Lamači a v Dúbravke má byť hotová až v roku 2024 a má byť v prevádzke len desať rokov.

V roku 2034 by už totiž mala byť diaľnica D2 rozšírená na šiesť jazdných pruhov.

Téme sme sa venovali aj v júni tohto roka, článok je tu.

Zo správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie EIA vyplýva, že dočasná protihluková stena má znížiť hluk z cestnej dopravy v trase diaľnice D2 na úseku km 55,071 – 57,827.

Pravdepodobne bude použitý systém, ktorý kombinuje protihlukovú stenu a betónové zvodidlo. Zahŕňa funkciu ochrany okolia pozemnej komunikácie pred nepriaznivým účinkom hluku z dopravy a zároveň plní funkciu záchytného bezpečnostného zariadenia.

V prípade novej protihlukovej steny v Lamači a Dúbravke ide o dočasnú stavbu, kým sa nerozšíri diaľnice D2 na 6-pruh (v zmysle harmonogramu je plánované sprevádzkovanie rozšírenia diaľnice D2 na 6 pruh v roku 2034).

Po sprevádzkovaní diaľnice na 6-pruh budú urobené finálne protihlukové opatrenia, ktorých rozsah bude spresnený a bližšie špecifikovaný v rámci projektovej prípravy realizácie rozšírenia diaľnice D2 na 6-pruh.

Diaľnica D2 v úseku Bratislava – Lamač bola uvedená do prevádzky v r. 1973, pričom ochrana okolitého urbanizovaného územia pred hlukom z dopravy nebola, aj vzhľadom na významné nárasty dopravných intenzít v poslednom desaťročí, dostatočne zabezpečená.

Vybudovanie mobilnej protihlukovej steny má mať pozitívny vplyv na priľahlé urbanizované obytné plochy v úseku km 55,071 – 57,827 D2. Ďalej má mať priaznivý vplyv na rozptyl emisií, či zabezpečenie redukcie znečisťujúcich látok mimo dopravné prúdy diaľnice D2.

Realizáciou protihlukových opatrení sa jednotlivé väzby na okolitú zástavbu a napojenie na existujúci komunikačný systém nezmení. V danom úseku diaľnice D2 ostávajú zachované všetky križovania s cestnou i železničnou sieťou.

Dĺžka trasy je 2 756,00 m. Projektová dokumentácia rieši osadenie protihlukových stien po oboch stranách diaľnice ako aj v strednom deliacom páse.

Jeden diel protihl. steny

Mobilná protihluková stena by mala stáť na okrajoch diaľnice i v stredovom páse na približne trojkilometrovom úseku od križovatky Diamant až po čerpaciu stanicu pred tunelom Sitina.

Vybudovania protihlukovej steny na diaľnici pri Lamači sa samospráva i obyvatelia mestskej časti dožadujú už viac ako desať rokov.

(rl, tasr)

Foto: Zdroj EIA

Rok 2000

Úsek v trase diaľnice D2

Intenzita dopravy (počet vozidiel za 24 hodín)

D2 Bratislava - Malacky

10810, 9038

D2 Malacky - štátna hranica SR/ČR

7193, 4623

http://dialnice.szm.com/other/intensity2005.html

Rok 2005

Diaľnica D2

Intenzita dopravy (počet vozidiel za 24 hodín)

D2 štátna hranica SR/MR - Bratislava, most Lafranconi

4531(87019), 7707(87018), 17519(87013), 18483(87014), 50821(87015)

D2 Bratislava, Zaluhy - Malacky

36140(87011), 19502(87017), 17060(87016)

D2 Malacky - štátna hranica SR/ČR

13175(87010), 11722(87009)

http://dialnice.szm.com/other/intensity2005.html

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter