Napísali ste nám 3. máj 2018

AD: Napísali ste nám – reakcia MČ Karlova Ves – Polyfunkčný komplex Dlhé Diely


Mestská časť Karlova Ves reaguje na mail, ktorý sme uverejnili v rubrike Napísali ste nám.

Reakcia MČ Karlova Ves:

Projekt „Polyfunkčný komplex Dlhé Diely“ má vydané kladné záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti z 25. januára 2017.

V liste zo dňa 12. apríla 2017 starostka MČ Bratislava-Karlova Ves Dana Čahojová napadla skutočnosť, že Hlavné mesto SR Bratislava vydalo kladné stanovisko bez toho, že by o predmetnom podaní informovalo mestskú časť Karlova Ves.

V ďalšom liste zo dňa 12. júna 2017 starostka upozornila pána primátora, že navrhnutý investičný zámer, posudzovaný vo vzťahu k pozemkom vo vlastníctve potenciálneho investora (SPV Dlhé Diely, s.r.o.) nie je v súlade v platným Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, keďže prekračuje maximálny index podlažných plôch i maximálny index zastavaných plôch.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves preto nesúhlasila s umiestnením tohto investičného zámeru v záujmovom území. Predmetný projekt nezískal kladné stanovisko mestskej časti Karlova Ves.

V súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Mestská časť v rámci tohto procesu uplatní svoje pripomienky a námietky.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves pôvodne požiadala Hlavné mesto SR Bratislava o prenájom časti pozemku s parc.č. 3651/1 v k.ú. Karlova Ves pre účely vybudovania verejného parkoviska, resp. parkovacích miest pre rezidentov bývajúcich na Hlaváčikovej ulici a v jej okolí.

Situovanie predmetného parkoviska bolo navrhnuté tak, aby bola v minimálnej miere zasiahnutá existujúca náletová zeleň.

Ide o zeleň, ktorú Mesto Bratislava dlhodobo neudržiava a zanedbáva. Vzhľadom na petičnú akciu sa pani starostka Dana Čahojová rozhodla stiahnuť tento bod z rokovania mestského zastupiteľstva a o zverenie pozemku opätovne požiada až v prípade, že ju o to v petícii požiadajú obyvatelia z danej lokality.

K údajnému konfliktu záujmov - manžel pani starostky Dany Čahojovej vlastnil v minulosti pozemky na Dlhých dieloch, mal záujem vybudovať tam športový komplex pre obyvateľov Dlhých dielov, tento zámer nebol úspešný a preto svoj podiel v roku 2013 predal.

(red)

Ilustr. foto:BK-archív

0 komentárov
Pridajte komentár

Anketa

[Nová anketa]

100%


Na začiatok stránky hore
Newsletter