Aktuálne dianie 7. september 2018

Zasadnutie mestského zastupiteľstva po prázdninách sa skončilo predčasne


Rokovanie bratislavských mestských poslancov po letných prázdninách sa v piatok skončilo predčasne.

Z desaťbodového programu prerokovalo zastupiteľstvo len dva, a to všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania a VZN o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín.

Po obednej prestávke sa však ani po dvoch pokusoch už dostatočný počet poslancov v rokovacej sále nezišiel a zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné.

Poslanci v piatok schválili novelu VZN o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území Bratislavy.

Najvýznamnejšie zmeny v tomto nariadení sa týkajú najmä zavedenia nových a presných základných pojmov, odstránenia duplicity v postihovaní a ukladaní pokút za priestupky, ktoré upravujú iné zákony či odstránenia ustanovení upravujúcich podmienky, na ktoré nemá obec splnomocňujúce zákonné ustanovenie.

"Cieľom navrhovaného VZN je presné vymedzenie podmienok pri správe a ochrane verejnej zelene, ochrane drevín, ktoré sú jej súčasťou na území hlavného mesta.

Taktiež zadefinovať práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene," spresnilo mesto v dôvodovej správe.

Zámerom novelizácie je aj odstránenie nedostatkov, ktoré obsahovalo VZN o starostlivosti o verejnú zeleň z roku 1993 a zosúladenie nariadenia s novými platnými právnymi predpismi.

Mestské zastupiteľstvo malo v piatok prerokovať aj správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra a návrh na zmenu a doplnenie  VZN o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z mestského rozpočtu.

Poslanci sa mali zaoberať aj zisteniami z kontroly v mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), rovnako aj výberovým konaním na depozitár či návrhom dodatku štatútu hlavného mesta týkajúci sa prerozdelenia financií medzi mesto a mestské časti.

Zastupiteľstvo sa bude musieť ešte k týmto bodom vrátiť.

(TASR)
Foto: BK
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter