Aktuálne dianie 5. máj 2020

Zakladateľ a emeritný rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity sa dožíva vzácneho jubilea


Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., sa narodil 19. mája 1940 v Handlovej. Počas štúdia medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského ho najviac uchvátil zrod života. Bolo preto prirodzené, že po skončení štúdia, ktoré zavŕšil v roku 1963 a profesijných začiatkoch v nitrianskej nemocnici, pracoval od roku 1964 ako odborný asistent na I. gynekologickej klinike LF UK v Bratislave,

Rozvoj jeho odborných znalostí a skúseností významne ovplyvnil pracovný pobyt v Univerzitnej nemocnici v Alžírsku, kde od roku 1973 postupne zastával viacero funkcií a naplno mohol rozvinúť svoj organizačný talent. V Constantine vybudoval a zorganizoval poliklinický systém starostlivosti o ženu, matku a dieťa, ktorý bol neskôr prijatý ako vzorový pre celé Alžírsko.

Po ukončení pôsobenia v zahraničí a krátkom období činnosti na gynekologicko-pôrodníckej klinike na Zochovej ulici v Bratislave nastúpil pán profesor na Katedru gynekológie a pôrodníctva a Kliniku ženských chorôb Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov vedenú profesorom E. Dlhošom na bratislavských Kramároch. V roku 1981, kedy sa stal jej prednostom a tiež vedúcim katedry, ho zvolili aj za člena výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SGPS SLS). V období rokov 1994 – 2006 bol opakovane zvolený do funkcie prezidenta SGPS SLS a v roku 2006 ho zvolili za doživotného Čestného prezidenta SGPS SLS.

Právom ho môžeme považovať aj za priekopníka v rozvoji invazívnych a diagnostických liečebných postupov u plodu. Bol prvým v Európe a len druhým na svete, kto operoval plod v maternici s vývojovou chybou uropoetického aparátu.

Profesor Štencl je od rannej profesionálnej kariéry presvedčený, že plod, ktorý sa vyvíja v tele matky, má mať svoje práva. Vníma plod ako rovnocenného partnera a pacienta nie len s právom byť liečený a diagnostikovaný, ale aj s právom na život a právom na optimálne podmienky pre vývoj in utero. Medzi prvými zavádzal a používal termín intrauterinný pacient a dlhodobo súvisiace otázky riešil z hľadiska medicíny, etiky a práva. Vedecký kredit profesora Štencla v danej oblasti dokumentuje aj skutočnosť, že je zakladateľom materno-fetálnej medicíny ako vedného odboru na Slovensku a prijatie jeho návrhu Ministerstvom zdravotníctva SR na zaradenie materno-fetálnej medicíny ako samostatného špecializačného odboru do sústavy špecializačných odborov.

Jeho progresívne myslenie, schopnosť viesť, motivovať i stmeľovať spolupracovníkov naplno zúročil na pozícii vrcholového manažéra vzdelávacej inštitúcie. Od roku 1996 pôsobil vo funkcii riaditeľa Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny (SPAM). Profesor Štencl, reagujúc na očakávané zmeny legislatívy vyplývajúce z nadchádzajúceho členstva Slovenska v Európskej únii, analyzoval predpoklady SPAM-u na transformáciu na vysokoškolskú ustanovizeň. Náročné koncepčné a organizačné postupy, ktoré vytvoril a realizoval, vyústili v roku 2002 do zriadenia Slovenskej zdravotníckej univerzity a jej štyroch fakúlt.

Prácu pána profesora ocenili na mnohých domácich i medzinárodných fórach. Medzi významné patrí Cena Award of Excellence in Laparoscopic Surgery za rozvoj endoskopickej gynekológie, ktorú získal ako jeden z desiatich najvýznamnejších gynekológov sveta na Európskom kongrese endoskopickej chirurgie v Paríži. V roku 2004 sa stal laureátom ocenenia Kríž I. triedy udelený prezidentom SR. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti mu bolo v roku 2010 udelené vyznamenanie „Strom života“. Za zásluhy o vznik a rozvoj Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave bol 3. októbra 2010 menovaný akademickým senátom univerzity za Čestného rektora SZU v Bratislave. V roku 2011 sa stal členom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.

Všetko uvedené však ani zďaleka nezahŕňa rozsah aktivít jubilanta. Iste by však bolo veľkou chybou nespomenúť jeho lásku k prírode, hudbe,  či výtvarnému umeniu, z ktorých vždy čerpá energiu a aktívne sa im venuje.

Ad multos annos, vážený pán Čestný rektor!

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter