Aktuálne dianie 16. máj 2024

Staromestskí poslanci odsúhlasili viaceré zmeny


V dvoch staromestských zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov sa zavádza možnosť umiestnenia dieťaťa aj na pol dňa, pomenujú sa existujúce verejné priestory po významných osobnostiach vedeckého a kultúrno-spoločenského života a vedenie samosprávy chce rozvíjať atraktívnosť MČ nielen pre miestnych, ale aj pre návštevníkov.

 Počas májového rokovania miestneho zastupiteľstva poslankyne a poslanci za Staré Mesto schválili Akčný plán na rok 2024. Ten bude určovať strategické smerovanie MČ.

 Prioritný prístup ku klimatickým témam

 Ako pre miestnych a návštevníkov zatraktívniť Staré Mesto? Jeho vedenie to plánuje zabezpečiť ochranou a rozvojom tunajších charakteristických prvkov, za čo považuje historické stavby, parky aj verejné priestranstvá. Prioritou je aj zeleň a kvalitný verejný priestor s jasným zameraním na chodcov a cyklistov. V rámci Akčného plánu bude MČ klásť dôraz aj na riešenia environmentálnych a klimatických výziev a investícií do účinných adaptačných a mitigačných opatrení. Pritom práve Staré Mesto je už teraz ako jedna z mála mestských častí zapojená do nedávno mestským zastupiteľstvom schváleného Klimatického plánu - SECAP. Mestská časť sa tiež zaviazala, že bude rozvíjať sociálne služby, dostupnosť bývania a poskytovanie kvalitnej infraštruktúry a podmienok pre vzdelávanie sa. To chápe ako základný predpoklad zabezpečenia vysokej kvality života v Starom Meste. Súčasťou smerovania sú aj moderné, otvorené a efektívne služby miestneho úradu a ich administrácia.

 Nové názvy známych lokalít

 Zmeny sa v dohľadnej dobe udejú na úrovni názvov obľúbených staromestských lokalít! V blízkosti budovy Slovenského rozhlasu, pred budovou Ministerstva dopravy SR, na rohu

ulice Námestie slobody a Mýtnej ulici vznikne „Park Jozefa Murgaša”. Pôvodný návrh vypracovalo občianske združenie Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského, pri príležitosti 160. výročia jeho narodenia. Nové pomenovanie dostane aj parčík na Medenej ulici, pred Mestskými kúpeľmi s budúcou mestskou knižnicou Grössling. Po novom by to mal byť „Park Márie Ďuríčkovej”. Oba návrhy zmien pomenovaní musia prejsť ešte schvaľovacím procesom v mestskom zastupiteľstve.

 Pomoc pre rodičov

 Keďže MČ poskytuje sociálnu službu v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov, teda v jasliach, poslankyne a poslanci najnovšie schválili možnosť umiestniť dieťa do jasličiek aj na pol dňa. To doposiaľ možné nebolo. Výška paušálneho mesačného poplatku za poskytovanie sociálnej služby v zariadení v rámci poldennej starostlivosti pritom predstavuje 350 eur. Pokiaľ má uchádzač/ka trvalý pobyt v Starom Meste alebo je zamestnanec / zamestnankyňa miestneho úradu, môže si uplatniť zľavu z paušálneho poplatku, a to vo výške 50 eur. Stravovanie v rámci poldennej starostlivosti je spoplatnené sumou 2,20 eur na deň na dieťa. Výška paušálneho mesačného poplatku v zariadení ostáva vo výške 500 eur.

 (bk)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter