Aktuálne dianie 26. jún 2019

STARÉ MESTO: Návrh starostky Z. Aufrichtovej na zvýšenie dane pre kaviarnikov miestni poslanci stiahli


(Bratislavský kuriér/Staré Mesto, rl) - Napätie medzi starostkou Starého Mesta a niektorými miestnymi poslancami bolo cítiť už na začiatku utorkového rokovania zastupiteľstva v Starom Meste.

 

Do programu rokovania boli totiž zaradené body,

ktoré podľa niektorých poslancov neboli dostatočne odkomunikované a prerokované vopred.

 

Išlo aj o bod tri, ktorý mal riešiť zásadné zvýšenie dane pre kaviarnikov najmä na Hviezdoslavovom námestí.

 

Išlo o zmeny vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Staré Mesto o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

 

Na začiatku utorkového miestneho zastupiteľstva nebolo miestne zastupiteľstvo uznášaniaschopné, a preto bola vyhlásená prestávka.

 

Po prestávke poslanci hlasovali o navrhnutom programe, ktorý ale neschválili. Asi po 5 minútach sa k hlasovaniu vrátili a po prísľube starostky,

 

že sa potom bude hlasovať aj o vypustení niektorých bodov z rokovania, poslanci program už schválili.

 

Napriek tomu, že začiatok rokovania miestnych zastupiteľov bol plánovaný na 9,00 hod.,

k samotnej práci na schválenom programe sa dostali až okolo pol jedenástej.

 

Podstatou návrhu nového nariadenia bolo zvýšenie dane za umiestnenie ambulantného predajného zariadenia (okrem Poľnej ulice) z 1,00 eura na 1,34 eur,

 

za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a exteriérového sedenia v historickej časti mesta (pešia zóna okrem Hviezdoslavovho námestia) 1,34 eur

 

za obdobie od 1. apríla do 15. novembra príslušného kalendárneho roka a 1,00 euro za obdobie od 16. novembra do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,

 

Nové ustanovenie rátalo aj s osobitnou sadzbou dane v sume 1,75 eura

za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane exteriérového sedenia na Hviezdoslavovom námestí,

 

za obdobie od 1. apríla do 15. novembra príslušného kalendárneho roka a za obdobie od 16. novembra do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka

Sumu 1,00 euro mali platiť potom kaviarnici za letné obdobie, ale mimo Hviezdoslavovho námestia a pešej zóny a 0,80 eura za zimné obdobie.

 

Ako dôvod navrhovateľ uviedol, že sadzby neboli zvyšované od roku 2005 a je v nich premietnutá výška inflácie.

 

Očakávaný finančný prínos do rozpočtu mestskej časti by bol cca 150 tis. eur ročne.

 

Staré Mesto sa v návrhu snažilo aj o oslobodenie od miestnej dane za užívanie verejného priestranstva diplomatické misie sídliace

na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za trvalé (vyhradené) parkovanie pri svojich sídlach.

 

Táto úprava vyplýva podľa návrhu z Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch.

 

V súčasnosti majú diplomatické misie 0,25 eura za trvalé parkovanie vozidla alebo prívesu mimo zóny s dopravným obmedzením.

 

Na zasadnutí boli prítomní aj niektorí kaviarnici. Do rúk nám dali mapku centrálnej časti Viedne,

z ktorej vyplýva, že daň o ktorej hovoríme, je v hlavnom meste Rakúska nižšia ako u nás.

 

Viedeň má v centre mesta tri zonácie

Zóna 1: Množstvo peších zón 1. okresu, Rotenturmstraße, Jasomirgottstraße, vnútorná Mariahilfer Straße,

Neubaugasse medzi Lindengasse a Mariahilfer Straße

 

Zóna 2: Zóny pre chodcov a zhromaždenia, Ring, Franz-Josefs-Kai, Reinprechtsdorfer Straße, ako aj časti Praterstraße,

Taborstraße, Landstraßer Hauptstraße, Link Wienzeile a Zollergasse

 

Zóna 3: ostatné cesty a obytné ulice

 

Podľa informácií jedného z kaviarnikov,

zaplatí prevádzkar vo Viedni v prvej zóne 69 centov za meter štvorcový na deň a v druhej zóne 35 centov za meter štvorcový za deň.

 

Vo Viedni majú byť teda sadzby omnoho nižšie ako v Bratislave.

 

Existujú údajne úvahy, podľa ktorých môže byť zvyšovanie daní pre prevádzkarov zámerné,

s cieľom ich postupnej likvidácie,

 

resp. spôsobenie takého zvýšeniach cien pre zákazníkov, aby sa návštevníci a obyvatelia presunuli do novopostavených,

 

alebo ešte len vznikajúcich nákupných a obytných zón v širšom centre mesta.

Prevádzky by potom boli bez zákazníkov a postupne by krachovali....

 

Bývalý mestský a miestny poslanec a kandidát na starostu SM Martin Borguľa v tejto súvislosti pripomína napríklad,

že Veľvyslanectvo USA zaberá na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave plochu s výmerou 1 318 m2.

 

Mesto prenajalo ambasáde pozemky, na ktorých stojí aj inkriminovaný plot, za 481 070 eur ročne.

 

Podľa Borguľu, v Starom Meste musí každý občan či podnikateľský subjekt platiť daň za využívanie verejného priestoru.

 

Sadzba tejto dane je stanovená za jeden meter štvorcový a deň do 60 dní na 1 euro, od 61. dňa sú to 4 eurá.

 

Tvrdí, že ak by ambasáde USA bola riadne vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva,

tak by po správnosti mala ročne platiť nie nájom vo výške 481 070 eur, ale 1 687 040 eur ročne. 

 

„Ambasáda v podstate dostala od mesta „zľavu“ vo výške 70 %. 

Takže nie „veľmi slušná suma“ do mestskej kasy, ale „veľmi slušná zľava“ pre niekoho,

 

kto okupuje verejný priestor v historickom centre hlavného mesta už viac ako pätnásť rokov

 

a viac ako päť rokov nás všetkých ťahá za nos rečami o serióznom záujme presťahovať ambasádu na iné miesto.

 

Myslím, že inak ako dvojakým metrom sa tento postup mesta nazvať nedá“, uviedol bývalý poslanec.

 

(rl)

Foto: Br. kuriér/archív Br. kuriér

 

Súčasne platné sadzby dane: za m²/deň – VZN SM:

 

§ 3 Sadzby dane Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za 1 m2 a deň je: a) 1,34 euro za umiestnenie ambulantného predajného zariadenia, okrem ambulantného predajného zariadenia na trhovisku na Poľnej ulici, b) 0,30 eura za ambulantný predaj na Poľnej ulici, c) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane exteriérového sedenia na uliciach Michalská, Biela, Ventúrska, Sedlárska, Zelená, Rudnayovo námestie, Panská, Laurinská, Rybárska brána, Nedbalova ulica – úsek od Klobučníckej po Laurinskú ulicu, Gorkého ulica - úsek od Hviezdoslavovho námestia po dom č. 3 na Gorkého ulici, Strakova, Baštová, Na vŕšku, Klariská, Prepoštská, Rybné námestie, Úzka, Kapitulská, Farská, Zámočnícka, Františkánska ca) 1,34 eura za obdobie od 1. apríla do 15. novembra príslušného kalendárneho roka, cb) 1,00 euro za obdobie od 16. novembra do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, d) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane exteriérového sedenia na Hviezdoslavovom námestí da) 1,75 eura za obdobie od 1. apríla do 15. novembra príslušného kalendárneho roka, db) 1,00 euro za obdobie od 16. novembra do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, - 3 - e) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane exteriérového sedenia okrem zariadení slúžiacich na poskytovanie služieb vrátane exteriérového sedenia na uliciach vymenovaných v písmene c) a okrem Hviezdoslavovho námestia ea) 1,00 euro za obdobie od 1. apríla do 15. novembra príslušného kalendárneho roka, eb) 0,80 eura za obdobie od 16. novembra do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, f) 10,00 eur za reklamné a propagačné zariadenie a za propagáciu produktov a služieb, g) 1,00 euro za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí na verejných priestranstvách okrem tých, ktoré sa uskutočnia na Hviezdoslavovom námestí, h) 2,00 eurá za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí na Hviezdoslavovom námestí, i) 4,00 eurá za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, j) za umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných a rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie kontajnera, umiestnenie lešenia mimo zariadenia staveniska, užívanie verejného priestranstva za účelom vykonávania rozkopávkových prác, 1. do 60 dní 1,00 euro 2. od 61. dňa 4,00 eurá k) 10,00 eur za umiestnenie telefónnej búdky s reklamným a propagačným zariadením, l) 5,00 eur za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity na uliciach vymenovaných v písmene c), m) 3,00 eurá za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity na uliciach, ktoré nie sú vymenované v písmene c) a okrem Grassalkovichovej a Medickej záhrady, n) 5,00 eur za umiestnenie zariadenia poskytujúceho výlučne informácie o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, o) 1,00 euro za umiestnenie zariadenia za účelom uskutočnenia registrovanej voľnej pouličnej aktivity, p) 7,00 eur za umiestnenie skládky, q) 0,25 eura za trvalé parkovanie vozidla alebo prívesu mimo zóny s dopravným obmedzením, r) 0,02 eura za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla mimo zóny s dopravným obmedzením na mieste označenom dopravnou značkou IP 16 RÉSERVÉ vo vlastníctve držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla vo vlastníctve občana, ktorý sa stará o rodinného príslušníka, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, s ktorým má spoločný trvalý pobyt, s) 0,66 eura za umiestnenie mobilnej zelene, ktorej výmera presahuje 1m2 , t) 1,00 euro za umiestnenie informačného zariadenia poskytujúceho informáciu o dostupnosti alebo vzdialenosti určitej lokality, inštitúcie, prevádzky atď., u) 1,00 euro za umiestnenie kontajnera na použité šatstvo, obuv a hračky, v) 0,10 eura za stanovište vyhliadkového vozidla, fiakra a autobusu, - 4 - z) 14,00 eur za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity v Grassalkovichovej a Medickej záhrade.

1 komentár
ODPOVEDAŤ Rudo | 26. 6. 2019, 20:25

Prečo?! a ,, Amikov,, treba spoplatniť aj za spätné obdobie, a rázne poslať s ich plotom preč

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter