Aktuálne dianie 14. jún 2020

Stará tržnica: Nájomca požiadal mesto o odpustenie investícií vo výške 80-tisíc eur


(Bratislavský kuriér, rl) - Nájomca Starej tržnice, občianske združenie Aliancia Stará tržnica (AST), požiadalo v prvej polovici mája hlavné mesto o odpustenie povinnosti zrealizovať investície do budovy Starej tržnice na Námestí SNP v sume 80 325, 70 Eur vrátane DPH, v súvislosti s epidémiou COVID-19 za obdobie od 1. marca 2020 do 31. októbra 2020.

Združenie odôvodňuje žiadosť tým, že v dôsledku prijatých vládnych opatrení má takmer úplný výpadok všetkých finančných príjmov, nakoľko nemôže komerčne využívať hlavnú sálu na konanie žiadnych podujatí ani trhov, zásadne sú obmedzené prevádzky podnájomcov v budove, čo spôsobuje ich neschopnosť platiť nájomné.

Budova Starej tržnice taktiež podľa združenia generuje fixné náklady na udržiavanie jej základného chodu v sume cca 7 000 eur mesačne, ktoré tvoria náklady na protipožiarny systém, správu kotolne, paušálne poplatky za dodávku energií, dezinsekciu a deratizáciu ako aj minimálne úhrady pre najnutnejší personál v budove.

Žiadateľ zároveň bezplatne poskytuje priestor a personálnu podporu pre protikrízové” aktivity Hlavného mesta: triedenie, balenie, distribúcia potravín a ochranných pomôcok pre seniorov a ľudí bez domova, uskladnenie rôzneho materiálu (postele, matrace) pre potrebné skupiny obyvateľstva, krízová pohotovosť pre krajný prípad potreby prístrešku pre potrebné skupiny obyvateľstva, konanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

„Vzhľadom na uvedené skutočnosti, žiadateľ navrhuje, aby bol celkový objem odpustených investícií vypočítaný ako cena odpustených investícií prislúchajúca na jeden kalendárny deň kalendárneho roka vynásobená počtom kalendárnych dní v období od 1.3.2020 do 31.10.2020.

Vo výpočte sa počítajú kalendárne dni a nie pracovné, nakoľko deň v týždni nie je pre činnosť žiadateľa alebo jej podnájomníkov podstatný; ich činnosť a teda aj ich príjem plynie z aktivít konaných v každom dni“.

Bratislavský magistrát pripravil Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v súvislosti s epidémiou Covid-19 v sume 80 325, 70 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie. 

Podľa Nájomnej zmluvy je nájomca povinný zhodnocovať predmet nájmu vložením finančných prostriedkov do rekonštrukcie, modernizácie, opráv a údržby alebo do zakúpenia dlhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku každoročne v sume 120 000,00 Eur vrátane DPH.

Finančná komisia odpustenie nepodporila

O návrh rokovala mestská Komisia finančnej stratégie 8. júna, no návrh bol hlasovaním zamietnutý. Ako vyplýva zo zápisnice, v diskusii zazneli výhrady ani nie tak k samotnému zámeru pomôcť Starej tržnici, ale skôr k forme navrhovanej pomoci, teda odpustením ešte nesplatných záväzkov.

Predseda komisie sa vyjadril, že navrhuje nájsť legislatívne a technicky prijateľné riešenie pomoci. Z deviatich prítomných boli pri hlasovaní traja za, traja proti a traja sa zdržali. Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov.

Ako je uvedené aj v pripravenom materiály, ktorý podľa našich informácií nebol prerokovaný na Mestskej rade (11. júna), stavba je vo vlastníctve hlavného mesta Bratislavy, nebola zverená do správy príslušnej mestskej časti, neboli na ňu uplatnené reštitučné nároky.

Účelom nájmu je „realizácia programovej náplne Mestského centra – Stará tržnica Alianciou, vzájomná spolupráca pri revitalizácií a užívaní priestorov Starej tržnice, revitalizácia priestorov Starej tržnice, spoločné užívanie priestorov Starej tržnice obidvoma zmluvnými stranami a zabezpečenie rekonštrukcie Starej tržnice Alianciou, vrátane finančného zabezpečenia DOBA NÁJMU: doba určitá do 17. 07. 2023 VÝŠKA NÁJOMNÉHO: 1,00 Eur ročne“.

Ako AST informuje, „sobotné trhy sú od 16. 5. obnovené v oklieštenom režime. Všetky ostatné podujatia sú z dôvodu pandémie COVID-19 až do odvolania zrušené.“

Ako sa okrem iného uvádza vo výročnej správe Mestského centra Stará tržnica, teda občianskeho združenia AST z roku 2018, tržnica bola podľa Aliancie aktívne využívaná 276 dní, z toho 160 dní, počas ktorých sa konali podujatia vrátane trhov,  61 dní na rekonštrukčné, modernizačné práce a údržbu a 55 dní na prípravu a deinštaláciu podujatí.

V roku 2018 bolo v Starej tržnici 49 trhov (plus 1 x Dobrý trh), 66 verejných podujatí, 13 súkromných podujatí, 10 Street Food Parkov, z toho 2 v interiéri Starej tržnice. Spolu 139 podujatí počas 160 dní.

Výročná správa priznáva finančný hospodársky výsledok za rok 2018 v plusovej sume 220 779, 38 eura. Výročná správa za rok 2019 ešte nie je zverejnená (k dátumu 14. 6. 2020).

Partnermi Aliancie Stará tržnica sú Volkswagen Slovakia, Slovenská sporiteľňa, Orange a Hlavné mesto SR Bratislava.

(rl)

Foto: Br. kuriér

Starší článok o Starej tržnici si prečítajte tu

2 komentáre
ODPOVEDAŤ fero | 15. 6. 2020, 06:01

Celé s tým nájmom je to divné. Nájomca chce zrejme len využiť korona, aby si namastil vrecká. Veď sme Slováci no nééééé.

blesk | 15. 6. 2020, 08:15

Presne tak. Nájopmné má symbolické, tal ôáskavo nech investuje a nevymýšľa. Ak mu toto nevyhovuje, nech odstúpi od nájmu. Záujemcov o prenájom takejto budovy, v takejto lokalite, bude dosť.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter