Aktuálne dianie 21. jún 2019

Šéfom Mestských lesov v Bratislave má byť IT špecialista a nie lesník. M. Vallo s tým súhlasí


Primátor Matúš Vallo nedávno oznámil, že sa stotožnil s výsledkami odporúčaní komisií,

ktoré vyberali nominantov na riaditeľov mestských podnikov.

Za riaditeľa Mestských lesov v Bratislave komisia vybrala človeka, ktorý nie je lesník,

ale v minulosti sa zaoberal najmä IT technológiami.  

Logicky by sa dalo očakávať, že lesy bude viesť odborník na lesy – lesník.

Zdá sa však, že dnes to už asi problém nie je.

Pri čítaní životopisu kandidáta (dole), odporúčaného komisiou na šéfa mestských lesov zistíme, čo všetko má za sebou.

Určité pochybnosti (po pochybnostiach kandidáta na riaditeľa DPB),

vyvoláva aj výberové konanie na funkciu riaditeľa Mestských lesov v Bratislave Mateja Dobšoviča.

Bratislavský kuriér totiž dostal 17. júna tesne po polnoci mail,

v ktorom istý pán Novák už uvádza meno budúceho riaditeľa.

Ako nám ale člen výberovej komisie a mestských poslanec Jakub Mrva uviedol v utorok 18. júna po tlačovej konferencii,

meno bolo známe až v pondelok (17.6.) okolo šestnástej hodiny.   

Citujeme z mailu čitateľa: „...do lesov ide s Vašou pomocou menovať Mateja Dobšoviča, ktorý by bol podľa CV určite dobrý správca siete na magistráte,

ale nie riadiť jednu zo strategických firiem mesta.

Už teraz sa premáva po Mestských lesoch a všetkým sa už predstavuje sa ako nový riaditeľ...“

Oslovili sme mestského poslanca a člena komisie na výber riaditeľa Mestských lesov v Bratislave Jakuba Mrvu s otázkami:

1.Ako je možné, že istý pán Novak o ňom vedel už v pondelok(17.6.) po polnoci,

teda ešte predtým ako bol komisiou vybraný...?

„Pána Nováka nepoznám, v minulosti už písal rôzne maily, urážky a obvinenia, ktoré sa ukázali ako absolútne nepravdivé.

Vo svojich mailoch urážal moju manželku, šíril klamstvá a nepravdivé obvinenia. Nepoznám motív jeho konania,

ale rád sa s ním stretnem osobne a môžeme sa o lesoparku porozprávať. Odkedy sa vymenilo vedenie v Mestských lesoch v Bratislave,

pravidelne chodia rôzne agresívne anonymné emaily, rôzne obvinenia a som veľmi rád, že si média preverujú takéto informácie.

Bohužiaľ, moja manželka dostala aj výhražnú správu a v tejto veci sme podali aj trestné oznámenie. 

Do finálnej fázy výberového procesu boli pozvaní štyria najlepší kandidáti, z toho jeden svoju kandidatúru stiahol.

Som veľmi rád, že sme si mohli vybrať z troch kvalitných kandidátov,

ktorých mohla vyspovedať aj verejnosť, ktorých životopisy boli dopredu zverejnené

a verejnosť sa tak mohla oboznámiť s týmito kandidátmi a posúdiť tak ich kvality. Na internete sú tak isto zverejnené ich rozvojové plány.

Pri neverejnom vypočúvaní boli ako pozorovatelia aj poslanci mestského zastupiteľstva.

Každý člen poroty po skončení verejnej časti výberového procesu nezávisle prideľoval body jednotlivým kandidátom za rôzne oblasti - od rozvojového plánu,

po skúsenosti či vzdelanie. Následne sa primátorovi odporučil kandidát s najvyšším počtom bodov.

Ako výberová komisia sme sa zhodli, na základe potrieb spoločnosti, že najvhodnejším kandidátom je pán Dobšovič“.

2.Poznali ste sa s pánom Dobšovičom pred výberovým konaním, ak áno,

v akom ste s ním vzťahu a aké aktivity ste s ním pred výberovým konaním robili...? Odkiaľ sa poznáte...?

„Pán Dobšovič nie je moja rodina, ide o absolútny výmysel, ktorý len ukazuje aké relevantné sú informácie údajného pána Nováka.

S pánom Dobšovičom sa pracovne poznám, keďže som s ním v rámci pracovnej skupiny participoval na príprave podkladov,

vďaka ktorým sa v mestských lesoch od roku 2015 výrazne znížila ťažba dreva, obmedzila osobná automobilová doprava a zaviedla certifikácia FSC.

Spolupracoval som s ním na tvorbe Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave, ako aj na návrhu Zonácie bratislavského lesoparku,

ktorá výrazne posilnila rekreáciu a ochranu prírody v mestských lesoch, pracovali sme však na iných kapitolách tohto dokumentu.

Pán Dobšovič je zároveň člen pracovnej skupiny vytvorenej pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

ktorá sa zaoberá problematikou zmeny obhospodarovania lesov v okolí Bratislavy v lesnom celku LESY SR Bratislava s cieľom podporiť rekreáciu napríklad na Devínskej Kobyle.

Pán Dobšovič sa aktívne zaujímal o projekty ochrany prírody v bratislavskom lesoparku

a participoval ako jeden z dobrovoľníkov pri realizácii projektu zameraného na podporu biodiverzity v bratislavských lesoch.

O fakte, že sa s pánom Dobšovičom pracovne poznám som informoval aj etického poradcu a splnomocnenca pre výberový proces.

Zároveň som pri neverejnom vypočúvaní tento fakt jasne deklaroval aj všetkým členom výberovej komisie, ako aj poslancom pozorovateľom“. 

3.Ako je možné, že do Mestských lesov v Bratislave nie je navrhnutý odborník na lesy...? Kto iný by mal spravovať LESY, ak nie lesník...?

„Prioritnou funkciou bratislavského lesoparku nie je a nikdy by nemala byť len hospodárska činnosť. Prioritnou a dominantnou funkciou je taktiež podpora rekreácie a ochrana prírody.

Dôležitý pilier je taktiež lesná pedagogika a vzdelávanie detí z bratislavských škôl priamo v prírode.

Hospodárska lesná činnosť, ťažba dreva, je len jedna z funkcií Mestských lesov v Bratislave.

Na túto činnosť je v spoločnosti vytvorený tím ľudí s odborným vzdelaním pod vedením Odborného lesného hospodára tak, ako určuje zákon o lesoch.

Na pozíciu riaditeľa spoločnosti sme hľadali komplexnú osobu, ktorá je schopná zabezpečovať všetky aspekty fungovania podniku.

Pán Dobšovič participoval na tvorbe strategických materiálov, ktoré sa hospodáreniu v mestských lesoch venovali, napríklad na tvorbe Plánu starostlivosti o les,

ktorý znížil ťažbu dreva v mestských lesoch o dve tretiny. Vážim si, že členom poroty bol aj pán docent Viliam Pichler, lesník,

pedagóg a dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, ktorého vedomosti a skúsenosti z oblasti lesného hospodárenia boli pri posudzovaní kandidátov veľmi cenné“. 

4. Je pravda, že pán Dobšovič bol, alebo chodil na Mestské lesy v Bratislave ešte pred výberovým konaním?

Ak áno, iste ho tam niekto videl...? Alebo tam nebol? (Otázka aj na pani Znášikovú)

„Pracovná skupina k tvorbe Koncepcie rozvoja mestských lesov pod vedením pána architekta Žalmana sa stretávala na pôde Mestských lesov v Bratislave,

v sídle spoločnosti na Ceste Mládeže a v teréne. O súkromných aktivitách a návštevách pána Dobšoviča sa vyjadriť neviem“.

Odpoveď Jany Znášikovej, poverenej vedením Mestských lesov:

„S pánom Dobšovičom sme sa stretávali v rámci sedení ohľadom koncepcie  rozvoja  mestských lesov pod vedením pána architekta Žalmana,

ktoré sa konali priamo v budove Mestských lesov v Bratislave, ako aj pri riešení zonácie MLB.

Pán Dobšovič sa zúčastňoval aj vyznačovania ťažby dreva, stretávanie tejto skupiny bolo  a  je vždy v budove MLB.

To, že pán Dobšovič bol členom koordinačného tímu v rámci prác na koncepcii MLB,

ako aj jedným zo spracovateľov časti Zonácie MLB si môžete overiť priamo v MLB v materiáloch prijatých mestským zastupiteľstvom“.

(rl)

Ilustr. Foto: Archív Br. kuriér

Niektoré fakty:

Výberové komisie a termíny výberových konaní pre členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Generálny riaditeľ, Mestské lesy v Bratislave – 17.6.2019 9:00: • Andrej Kovárik - predseda • Peter Gažík • Eva Birčáková • Viliam Pichler • Jakub Mrva (MsZ)

 

Matej Dobšovič Kadnárova 23 831 52, Bratislava dobsovic.matej@gmail.com tel.:+421 917 173 291 Pracovná história Global Change Lead, Hewlett-Packard (aktuálne DXC Technology) Február 2012 – súčasnosť − Vedenie dvoch globálnych tímov, ktoré riadia zmeny v organizácii poskytujúcej cloudové služby − Riadenie 15-40 zamestnancov, nastavovanie priorít a stratégií, hodnotenie zamestnancov − Sústavná práca so zástupcami klientov a dodávateľských spoločností (viac ako 400 zákazníkov, množstvo dodávateľov) − Člen tímu zodpovedajúceho za tvorbu korporátnej politiky v oblasti riadenia procesov − Dohľad nad prácou projektových tímov Po nástupe na túto pozíciu bolo mojim cieľom transformovať tieto tímy tak, aby efektívne riadili plánované strategické zmeny v rýchlo rastúcom odvetví cloudových služieb. Tento cieľ sa nám podarilo splniť a tieto tímy dnes vykazujú v globálnom benchmarku najvyššiu efektivitu a kvalitu výstupov súčasne. Hodnotenie zákazníkov rovnako patrí k najlepším v porovnaní s ostatnými organizáciami firmy. Manažér procesného riadenia IT, Tatra Banka (Raiffeisen Banking Group) Apríl 2008 – Január 2012 − Návrh a implementácia klúčových procesov v rýchlo rastúcom IT, transformácia z “rodinného IT” na korporátne. − Tímová práca za účasti vedúcich pracovníkov z rôznych oblastí biznisu aj IT − Riadenie projektov súvisiacich so zmenou riadenia organizácie, denno denná spolupráca s dodávateľmi z tretích strán − Riadenie kultúrnej zmeny spôsobu vykonávania práce IT pracovníkmi Po nástupe na túto pozíciu bolo mojim cieľom uspôsobiť vnútorné procesy IT organizácie tak, aby zvládala čoraz väčšie nároky spôsobené na jednej strane veľkým rastom a na druhej strane čoraž väčšou úlohou IT v bankovníctve. Počas štyroch rokov sa riadiacemu tímu podarilo transformovať spôsob akým sa financuje IT oddelenie, akým sa naceňujú projekty a zámery, zmeniť spôsob spolupráce IT a biznisu a zvýšiť celkovú efektivitu vývoja softvéru výrazným spôsobom. Môj projekt zameraný na budgetovanie projektov bol ocenený aj nezávislými inštitúciami a bol adoptovaný ostatnými bankami v skupine RBI. Hewlett-Packard EITOC Project, Bratislava, Slovakia August 2004 – March 2008 Supervízor IT oddelenia Jún 2006 – Marec 2008 Pracovník IT oddelenia August 2004 – Jún 2006 Aktivity v oblasti prímestských lesov v Bratislave 2014 – 2019 - Člen iniciatívy, ktorá v roku 2014 docielila skokové zníženie ťažby v ML BA - Spolupráca pri tvorbe Plánu starostlivosti pre Mestské Lesy BA - Aktívna participácia pri tvorbe Koncepcie rozvoja MLBA pre nasledujúce roky - Práca na tvorbe Zonácie územia MLBA, vytváranie “zón kľudu” - Člen pracovnej skupiny pri Min. Pôdohospodárstva pre riešenie ťažby v štátnych lesoch na území BA - Spolupráca s okolitými mestami (Pezinok), šírenie know-how - Spolupráca s Technickou Univerzitou vo Zvolene na tvorbe optimálneho modelu hospodárenia v štátnych lesoch na území hlavného mesta - Spolupráca s MLBA, pomoc s čerpaním grantov, zverejňovaním údajov cez mestský GIS, návrhy konkrétnych aktivít súvisiacich s rekreačnou činnosťou v ML. Kľúčové znalosti Súvisiace s lesníctvom - Znalosť tvorby Plánu starostlivosti o les, dobrá znalosť štruktúry dokumentu, schopnosť analyzovať plány a ich ekologické a finančné dopady (big data) - Veľmi dobrá znalosť územia ML BA aj ostatných prímestských lesov, vrátane kultúrnych a sakrálnych pamiatok - Znalosť Zákona o Lesoch a Zákona o ochrane prírody a krajiny - Orientácia v kľúčových grantových výzvach (Interreg, Nórske fondy) - Dobré pracovné vzťahy s klúčovými osobami pre danú oblasť zo samosprávy, BSK, ochranárskych, cyklistických a ďalších zoskupení - Stále zlepšujúce sa znalosti z oblasti prírode blízkeho manažmentu lesov Certifikácie a znalosti − Procesné riadenie a riadenie zmien: ITIL v3 Foundation (EXIN/OGC exam certificate); ITIL v3 Release, Control & Validation (EXIN/OGC exam certificate); ITIL v3 Operational Support & Analysis (EXIN/OGC exam certificate); ITIL v3 Continual Service Improvement (EXIN/OGC exam certificate); Nimbus BPM Process Designer. − Skúsenosti z riadenia projektov (EURO konverzia meny v roku 2008, Transformácia procesného riadenia IT 2008-2012, Zmena budgetovania IT projektov a zámerov 2011, Pretváranie poskytovaných služieb v Cloud portfóliu 2014-2018). Jazykové znalosti − Angličtina (plynule) Technické znalosti − MS Project, MS Office Vzdelanie Inžiniersky titul, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky STU STU Bratislava, (2000 – 2005) Bakalárska práca: Neurónové siete a fuzzy logika; Inžinierska práca: RealTime Linux Control System (publikované v Acta Polytechnica Hungarica a niekoľko citácií v karentovaných časopisoch aj praktické využitie navrhnutej technólogie vo výrobe). Práca pre verejný sektor a Európske inštitúcie, Academia Istropolitana, dve certifikácie slúžiace ako vzdelanie pre budúcich pracovníkov v oblasti verejnej služby a Európskych inštitúcií, (2008).

O DXC Technology tu

O Hewlett-Packard tu

Rozvojový plán MLB podľa M. Dobšoviča je tu

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter