Aktuálne dianie 2. december 2019

ROZPOČET: V súvislosti s parkovacou politikou ráta mesto so zvyšovaním počtu mestských policajtov a aj ich platov


V súvislosti s návrhom rozpočtu na roky 2020-2022, hlavné mesto v oblasti dopravy rozpočet počíta s dokončením modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály v roku 2020 a výstavbou Petržalskej električky v rokoch 2021-2023.

Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2020, ktorý nedávno zverejnil magistrát.

V dôvodovej správe mesto píše, že sa počíta aj s prípravou modernizácii tratí na Ružinovskej a Vajnorskej, novej trati v území Nív, menších rekonštrukciách v Rači a Starom Meste, obnovou vozidlového parku DPB, spustením parkovacej politiky a výstavbou parkovísk (prioritne záchytné parkovisko Janíkov Dvor a rezidenčné parkoviská), prípravou rozšírenia Harmincovej ulice v Dúbravke a Petržalskej ulice v Čunove.

V súvislosti s parkovacou politikou sa počíta so zvyšovaním platov mestských policajtov a posilnením stavov.  Na verejný poriadok a bezpečnosť ráta návrh rozpočtu so sumou 11,7 mil. eur. Z tohto na činnosť mestskej polície 11,4 mil. eur.

„V oblasti životného prostredia a verejných priestorov bude prioritne mesto preberať do správy Sad Janka Kráľa, kde aj začne s revitalizáciou a zanedbanou údržbou.

Rovnako bude mesto prvýkrát kompletne inventarizovať svoje stromy, aby sa o túto zeleň dokázalo kvalitnejšie starať,“ píše sa v dôvodovej správe návrhu rozpočtu.

Počíta sa s výsadbou nových stromov nad rámec náhradnej výsadby, hoci kvôli obmedzeným zdrojom sa bude podľa mesta potrebné spoliehať z veľkej časti na externé financovanie/výsadbu novej zelene v roku 2020. Metropolitný inštitút Bratislavy bude realizovať súťaže návrhov na viaceré kľúčové verejné priestory v meste.

V oblasti údržby sa zvyšujú výdavky na zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov, aj v spolupráci s mestskými časťami a postupným budovaním komunálneho podniku mesta. Do jeho vzniku budú aj investované ďalšie prostriedky na zriadenie sídla a nákupu nevyhnutnej techniky.

V roku 2020 bude prebiehať hĺbková príprava na nový spôsob správy, prevádzky a rozvoja verejného osvetlenia, ako aj optimalizácia nákupu elektriny v prostredí mesta a mestských organizácií.

Prvé identifikované úspory na distribučných poplatkoch sú na úrovni 0,5 mil. eur ročne. „Mesto taktiež postupne dobieha zanedbaný investičný dlh na svojom nehnuteľnom majetku a mení politiku nájomných vzťahov s cieľom zvýšiť nedaňové príjmy z prenájmu majetku,“ píše sa ďalej v dôvodovej správe.

V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania pripravuje mesto súťaže na viaceré nájomné bytové domy, ktoré sa budú v rokoch 2020-2022 projektovať a očakáva sa začiatok výstavby prvých bytov.

Taktiež bude mesto rekonštruovať existujúce byty vo vlastníctve mesta s cieľom vytvoriť náhradné nájomné byty a znižovať postupne zoznam čakateľov na náhradný nájomný byt. V dôvodovej správe rozpočtu sa Mesto začína aktívnejšie pracovať v oblasti pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám (Stavbárska, Kopčianska a iné), aj podporou pilotných projektov „housing first“ a aktívnou spoluprácou s tretím sektorom. 

Fiškálny cieľ udržať dlhovú službu pod 50 % bežných príjmov nebude možné v roku 2021 dodržať bez zvýšenia príjmov, cieľom mesta je priorizovať dlhodobé úvery medzinárodných investičných bánk a dlhodobo udržať dlh mesta na úrovni najviac 45 % príjmov. 

Dočasné zvýšenie dlhového zaťaženia na 50,5 % v roku 2021 (v roku 2022 klesne znovu pod 50 %) bude nevyhnutné kvôli začiatku výstavby petržalskej električkovej trate. Prípadné zvýšenie príjmov z miestnych daní alebo zo štátneho rozpočtu (zmena zákona o Bratislave) umožní mestu dosiahnuť cieľ udržať dlh na 45 % bežných príjmov, čo je úroveň, ktorá

poskytuje dostatočnú rezervu pre prípadné neočakávané výpadky príjmov či mimoriadne situácie (prírodné katastrofy a pod.). 

Ako samostatný materiál k rozpočtu sa predkladá návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou (EIB) na roky 2020-2024, ktorý mestu umožní čerpať dlhodobé úverové financovanie (splatnosť až 25 rokov) počas celého obdobia do výšky 50 mil. eur. Kvôli rozloženiu splatnosti a dlhej fixácii úrokových sadzieb sú dlhodobé úvery od medzinárodných bánk ekonomickejšie ako strednodobé úvery od komerčných bánk.

Hlavné mesto v roku 2020 plánuje celkové príjmy v sume 449 mil. eur, čo predstavuje medziročné navýšenie voči upravenému rozpočtu roku 2019 o 4,5 %. 

Použitie rezervného fondu v roku 2020 bude najmä na investičné akcie, ktoré  prechádzajú resp. pokračujú z roku 2019, nakoľko  k 31.12. neboli dočerpané. Úver,  ktorý bol schválený v rozpočte v roku 2019 v sume  10,0 mil. eur  sa k 31.12. nedočerpá, a preto prechádza jeho dočerpanie v sume  5,4 mil. eur do  roku 2020. 

V roku 2020 sa z dôvodu výhodných úverových podmienok  navrhuje prijať nový úver  v sume 20,0 mil. eur a reštrukturalizovať úver od SLSP, a.s. v sume 20,0 mil., pričom hlavné mesto dodrží zákonnú zadlženosť pod 50%. V ďalších rokoch 2021 sa plánuje prijať úver v sume 20,0 mil. eur a v roku 2022 v sume 19,0 mil. eur.

V 2020 sa budú  aj splácať úvery – CEB v sume 3,3 mil. eur,  ČSOB, a.s. v sume 1,6 mil. eur, SLSP, a.s. v sume 4,0 mil. eur. Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu sú  finančné  prostriedky  v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta - bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosť v sume  360,0 tis. eur a bežné výdavky súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume cca 1,8 mil. eur.

V jednotlivých programoch dochádza v návrhu rozpočtu na rok 2020 k výraznému nárastu výdavkov najmä z dôvodu valorizácie tarifných platov všetkých zamestnancov vo verejnej správe od  1.1.2020 a nárastu miezd zamestnancov DPB a. s. vyplývajúceho z kolektívnej zmluvy. Hlavné mesto má tiež zvýšené výdavky, vyplývajúce z povinnosti vykonávať zimnú údržbu  chodníkov a nové výdavky v sociálnej oblasti.

(red)

Ilustr. foto: Archív Br. kuriér- MČ Petržalka

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter