Aktuálne dianie 20. apríl 2023

Odmeňovanie poslancov mestských častí Bratislavy


Odmeňovanie miestnych poslancov za ich aktivitu počas štvorročného mandátu je citlivá téma nielen medzi voličmi, ale zjavne aj medzi samosprávami. V niektorých mestských častiach Bratislavy sa poslanecký zbor odmien vzdáva, alebo ich nedostávajú z iného dôvodu a naopak iné MČ poslancom vyplácajú tisícky eur ročne.

„Novinári si často neuvedomujú, čo páchajú takýmito otázkami. Zneužívajú závisť ľudí, ktorá v tomto prípade naozaj nie je na mieste. Verejní činitelia a funkcionári by mali byť zaplatení tak, aby nemohli byť finančne ovplyvniteľní,“ mieni starosta mestskej časti Bratislava – Jarovce Jozef Uhler, ktorého názor je na mieste. No otázkou zostáva, aká suma je pre miestneho poslanca, ktorý vstúpil do komunálnej politiky zo zištných dôvodov tá, vďaka ktorej ho nik neovplyvní. Sú totiž aj také mestské časti, v rámci ktorých sa poslanci rozhodli prijať mandát z presvedčenia, že do obecného rozpočtu chcú financie skôr prinášať – napríklad sponzorsky a neukracovať z neho pre vlastné potreby. Na to, ktorá cesta je tá správna, nech si každý spraví názor sám.

Aké ohodnotenie je primerané?

Rovnako tak si treba uvedomiť rozdiel medzi poslancom miestnym a napríklad poslancom parlamentným, v takzvanej vysokej politike. Zatiaľ čo ten by mal pracovať takmer denne, miestni poslanci v rámci mestských častí Bratislavy, zasadajú minimálne raz za tri mesiace a ak nie sú sami aktívni aj mimo rokovaní či komisií, tak sa „poslancovaniu“ môžu venovať skutočne len raz za čas. Redakcia Bratislavského kuriéra preto oslovila všetky naše mestské časti, aby mali voliči možnosť vytvoriť si vlastný názor na to, či sú ich komunálni zástupcovia ohodnotení primerane tomu, ako sú v rámci svojho mandátu aktívni.

V Čunove, v Devíne a v Rusovciach pracujú zadarmo

Keďže mestská časť Bratislava – Devín je už 17 rokov v nútenej správe, počas ktorej je zakázané poslancom vyplácať akúkoľvek odmenu, tak všetci tamojší poslaneckí kandidáti nastupujú do volebného boja už roky s vedomím, že budú pre svoju domovinu pracovať zadarmo. Odlišný prípad je v MČ Bratislava – Čunovo, kde poslanci pracujú zadarmo dobrovoľne: „MČ poslancom nevypláca odmenu, pretože všetci poslanci MZ sa vzdali nároku na odmenu,“ ubezpečila nás Jana Bánová z miestneho úradu v Čunove, pričom to, na aké účely mestská časť odmeny využije, zatiaľ poslanci nerozhodli. A rovnaký prístup už pred rokmi zvolili poslanci v MČ Bratislava – Rusovce, kde sa pred dvomi volebnými obdobiami poslanecký zbor jednohlasne uzniesol na tom, že v rozpočte mestskej časti vznikne položka Participatívny rozpočet a na ten sa budú posielať ich odmeny. Následne obyvatelia Rusoviec zastupiteľstvu predkladali návrhy, ktoré chceli z Participatívneho rozpočtu zrealizovať. V tomto solidárnom duchu pokračuje aj súčasné vedenie Rusoviec na čele so starostom Radovanom Jenčíkom, a teda tamojší poslanci pracujú zadarmo, rovnako tak sa vzdal odmien aj zástupca starostu a žiadne peniaze nepoberajú ani členovia či predsedovia komisií.

Poslanci pomohli v čase pandémie

Napríklad v takom Lamači sa počas pandémie koronavírusu niektorí poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti vzdali nároku na svoje odmeny - od apríla 2020, do konca roka 2020. „Aj vďaka tejto forme pomoci tak mohla naša mestská časť v roku 2020 opraviť chodník pred domom seniorov, odstrániť havarijný stav na budove zdravotného strediska či nakúpiť materiál na údržbu detských ihrísk. Inú formu zvolili ďalší dvaja poslanci, ktorí si nechali svoje odmeny vyplatiť na účet a následne sumu zníženú o dane a odvody rozdelili medzi dve organizácie - Jednotu dôchodcov Slovenska Lamač a Futbalový klub Lamač,“ upresnila hovorkyňa MČ, pričom v súčasnosti sa tamojší poslanci odmien nevzdávajú. Čistá poslanecká odmena tu činí 184,09 eur mesačne, pričom miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač tvorí 7 poslancov.

Od desiatok po stovky eur

Ani vo zvyšných mestských častiach Bratislavy sa poslanci svojich odmien po nástupe do funkcie pred koncom roka 2022 nevzdali. No zrejme najskromnejšie si svoju prácu cenia v Záhorskej Bystrici, kde poslanci poberajú odmenu vo výške 70 eur mesačne, plus 20 eur za účasť na rokovaní Miestneho zastupiteľstva, ktorých majú naplánovaných 5 počas roka. V poradí druhú najnižšiu sumu pre poslaneckú odmenu, si určilo zastupiteľstvo v Jarovciach: „V našom prípade máme schválené odmeny poslancov vo výške 15% minimálnej mzdy, čo je pre tento rok 105 € mesačne v hrubom. Ročne je to v Jarovciach cca 9000 €. Odmeňovanie sa nemenilo už dve volebné obdobia. Odmien sa nikto nevzdal, pretože ako starosta presadzujem zásadu, že na kvalitných ľuďoch sa nemá šetriť,“ upresnil starosta Uhler. Sumu 126 eur dostávali v roku 2022 poslanci mesačne v MČ Vajnory, plus odmenu 15 eur za účasť na rokovaní, prípadne 20 eur za vedenie komisie. V Dúbravke sa mesačná odmena poslanca vypočítava podľa nasledovného vzorca: ákladná odmena 12%, príplatok za každú komisiu (najviac 2 komisie) 4 %, príplatok pre predsedu komisie 2 %, príplatok pre člena miestnej rady  7 %. V roku 2022 tak dostal poslanec za výkon funkcie poslanca v miestnom zastupiteľstve mesačne 146 eur brutto. Celý poslanecký zbor (25 poslancov) dostal 146 eur, čo spolu v rozpočte MČ tvorilo položku 3650 eur brutto, ročne na poslanca. V Karlovej Vsi platí, že ak je poslanec i pred sedom komisií, tak si môže ročne zarobiť 3888 eur brutto. Ostatní poslanci, pokiaľ sú členom aspoň jednej komisie, dostávajú 1/13 odmeny mesačného platu starostu, čo je ročne 3600 eur brutto.

Desaťtisícové položky v rozpočtoch

Podľa schválených zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice prináleží poslancom za vykonanú prácu súvisiacu s funkciou mesačne odmena vo výške 1/12 jedného mesačného platu starostu mestskej časti. V súčasnosti to predstavuje sumu 324 eur mesačne. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Podunajské Biskupice sa pritom tvorí 15 poslancov. Obdobná suma je poslancom vyplácaná aj v Ružinove. Odmena poslancov je v roku 2023 357,25 eur za mesiac, pričom za rok 2022 boli ružinovským poslancom vyplatené odmeny v celkovej výške 70.149,64 eur. V Petržalke sa odmeny vyplácajú z rozpočtových prostriedkov mestskej časti na príslušný kalendárny rok. Napríklad v. r. 2021 a 2022 bola priemerná odmena pre poslanca za účasť na zastupiteľstve schválená na 196 eur (január-jún 2021) a 203 eur (júl 2021-jún 2022). Od júla 2022 sa odmeny zvýšili na 218 eur. Tento priemer je zvýšený len aktivitou poslancov, nie zmenou výšky alebo spôsobu odmeňovania. V aktuálnom roku je výška odmien za účasť na MZ 217,98 eur na jedného poslanca Petržalky, čo pri 100-percentnej účasti v roku činí 2615,76 eur ročne na poslanca a 86 320,08 eur ročne za celý poslanecký zbor.

Valorizácia výšky odmien zdvihne

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa sa pri odmeňovaní poslancov riadi zákonom. Podľa novely zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ročná odmena poslanca predstavuje max. 1 mesačný plat starostu bez navýšenia, 3,21 násobok x 1211 eur, čo je 3887,31 eur ročne. A to predstavuje sumu odmien 323,94 eur mesačne. Suma 1211 eur je priemerná mesačná mzda vyhlásená Štatistickým úradom za rok 2021, Nová priemerná mzda za rok 2022 bude vyhlásená 03-04/2023, čo znamená, že následne bude vo Vrakuni upravená výška poslaneckých odmien. V MČ Bratislava Nové Mesto sú poslankyne a poslanci miestneho zastupiteľstva odmeňovaní na základe zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva. Za výkon ich mandátu im prináleží mesačná odmena vo výške 1/12 ročného platu starostu MČ BNM, teda 324,00 eur mesačne. Poslanecký zbor tu tvorí 25 členov. Ročný rozpočet mestskej časti Bratislava Staré – Mesto na výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva je 141 250 eur. Výška ročného platu poslanca nesmie presiahnuť základný mesačný plat starostu. Poslanci miestneho zastupiteľstva v Starom Meste, ktorých je 25, aktuálne dostávajú mesačne plat vo výške 324 eur (hrubá mzda). Tento sa každoročne k 1. 3. valorizuje podľa priemernej mzdy v hospodárstve, ktorú zverejňuje Štatistický úrad SR. No a napokon v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sú poslanci odmeňovaní mesačne vo výške 283,60 eur. Súhrn ročnej odmeny poslanca je teda 3403,20 eur. Mesačná odmena 12 členného poslaneckého zboru predstavuje sumu 3403,20 eur a ročný súhrn odmien poslancov je vo výške 40838,40 eur. Vedenie MČ Bratislava – Rača sa k téme výšky odmien do uzávierky nevyjadrilo.

VT

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter