Aktuálne dianie 25. máj 2020

Nadácia mesta Bratislavy spustila výzvu v rámci grantového programu „Komunity“


Nadácia mesta Bratislavy spustila v týchto dňoch výzvu v rámci grantového programu „Komunity“. Podpora je rozdelená do troch kategórií a oprávnené subjekty môžu podávať žiadosti do 15. júna 2020. Informoval o tom magistrát hl. mesta Bratislavy.

Oblasť Komunitné aktivity, slúži na podporu komunitných projektov. Nadácia podporí komunitné a susedské iniciatívy, občiansku angažovanosť a aktívnu účasť ľudí na spravovaní komunity, rozvoj a budovanie kapacít rôznorodých mestských komunít, komunitné organizovanie, či realizáciu vlastných nápadov vo verejnom priestore, prospievajúcich k vytváraniu žitých, sociálne napĺňaných verejných priestorov.

V oblasti Verejné priestranstvá, nadácia podporí environmentálne udržateľnú drobnú fyzickú revitalizáciu verejných priestranstiev s cieľom vytvoriť komunitný priestor (komunitné záhrady, komunitne zdieľané vnútrobloky v obytných štvrtiach a pod.) a sprístupňovanie externého verejného priestoru odstraňovaním bariér, ktoré bránia v jeho využívaní na komunitné účely.

Mesto Bratislava chce prostredníctvom nadačného programu podporovať aj udržateľnosť komunitných priestorov (ich rozvoj, činnosť a aktivity), v ktorých rôzne komunity trávia svoj čas, aby mohli spolurozhodovať o spravovaní a smerovaní komunít, v ktorých žijú a aby mohli vyjadrovať svoje postoje a názory, ktoré prispievajú k odstraňovaniu stereotypov a predsudkov.

„Sme si vedomí, že v živých mestách existujú podmienky na umožnenie realizácie občianskych projektov vo verejnom priestore, na podporu a motiváciu občianskych iniciatív, komunitných a susedských aktivít. Aj preto v programe umožníme pri aktivitách podporu pre neformálne iniciatívy bez nutnosti zastrešenia právnickou osobou“, uvádza správkyňa nadácie Zuzana Ivašková.

Podpora je určená pre neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou - jednotlivcom (platí pre oblasť Komunitné aktivity) a mimovládne neziskové organizácie - občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie (platí pre všetky oblasti podpory).

Ideálne by mali byť projekty otvorené pre čo najširšie názorové spektrá, menšiny, znevýhodnenia, povzbudzujúce k realizácií ďalších aktivít a organizačne zvládnuté. Nadácia podporí vybrané projekty celkovou sumou 50.000 eur.

(red)

Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter