Aktuálne dianie 5. február 2020

Mestskí poslanci odobrili na šéfku BTB kandidátku, ktorá nemá prax v turistickom ruchu


(Bratislavský kuriér, rl) - Bratislava tourist board (BTB) je organizácia cestovného ruchu, ktorej úlohou je rozvíjanie a propagácia všetkých foriem cestovného ruchu v Bratislave.

Mestskí poslanci 30. januára na základe odporúčania výberovej komisie, schválili a odporučili valnému zhromaždeniu kandidátku na post predsedníčky predstavenstva BTB, ktorá nemá prax v cestovnom ruchu.

Naposledy pracovala v Národnej banke Slovenska. Do výberového konania sa prihlásilo 10 uchádzačov, do druhého kola, teda do finále s vypočutím, vybrala komisia štyroch kandidátov. (Podľa predkladateľky materiálu na MsZ boli vypočutí traja).

Bratislavský kuriér sa magistrátu pýtal, či si nemyslí, že by to mal robiť človek, ktorý problematike rozumie a má v nej nejaké zázemie, prax, skúsenosti a pod? Je jej doterajšie pôsobenie v NBS a inde, dostatočné na výkon tejto funkcie v BTB?

A ďalej, či považuje za transparentný výber taký postup, kde sa prihlási 10 ľudí, ale komisia vyberie len štyroch? Na základe čoho 4? Prečo nie povedzme troch, alebo siedmich? Prečo nie sú a neboli pripustení všetci tak, aby bola dodržaná rovnosť šancí..?

Hlavné mesto odpovedalo, že aj v tomto prípade sa výber riadil manuálom pre transparentné výberové konania, ktorý schválili mestskí poslanci.

Nové zásady výberových konaní presadilo súčasné vedenie magistrátu aj v nadväznosti na skúsenosti s výberovými konaniami z predchádzajúcich období, ktoré sa diali za zatvorenými dverami, boli často spolitizované, stávali sa predmetom netransparentných dohôd a v konečnom dôsledku tak neviedli k presadzovaniu záujmov obyvateľov mesta,“ uviedol magistrát.

Pripomíname, že predsedníčkou výberovej komisie bola Zora Jaurová (podpredsedníčka Progresívneho Slovenska), ďalšími členmi boli Soňa Svoreňová, Anna Hudáková, Anna Vargová, Iveta Niňajová.

Magistrát nám ďalej napísal, že „Cieľom mesta je vybrať do manažmentu mestských podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity“.

Ďalej mesto uviedlo, že „v prípade uvedenej pozície komisia posudzovala komplexnú spôsobilosť kandidátov na danú pozíciu. Skúsenosti v oblasti cestovného ruchu boli len jedným z posudzovaných kritérií. Víťazná kandidátka odprezentovala veľmi kvalitnú rozvojovú víziu, ukázala primerane osobnostné a vôľové predpoklady a na jej kvalitách sa zhodli všetci členovia výberovej komisie,“ konštatovalo mesto.

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) združuje hotely a reštaurácie, cestovné kancelárie a sprievodcov, galérie, múzeá a podobne. Orgánmi BTB sú predstavenstvo, dozorná rada a výkonný riaditeľ. Podrobnosti sú tu.

V profesijnom životopise zastupiteľstvom schválenej uchádzačky Veroniky Slovákovej  sa o. i. dozvieme, že v rokoch 2016 – 2019 pracovala pre Národnú banku Slovenska.

Celý životopis uvádzame dole. Prax v cestovnom ruchu v ňom chýba. Pokiaľ ide o neúspešných uchádzačov na druhom a treťom mieste, obaja z nich istý čas v rámci cestovného ruchu pracovali na rôznych pozíciách. Link je tu.

Štvrtý neúspešný kandidát nie je zverejnený. Práve na identitu tohto kandidáta sa pýtala poslankyňa Dana Čahojová na mestskom zastupiteľstve, či sa dá zverejniť. Zaznela informácia, že uchádzači majú právo odvolať svoj súhlas so zverejnením informácií o nich. Riaditeľ magistrátu Ctibor Košťál k tomu uviedol, že štvrtého kandidáta budú kontaktovať, či súhlasí so zverejnením.

Podobne ako aj v iných prípadoch, vybralo hlavné mesto do odbornej funkcie človeka, ktorý nemá v danom odbore skúsenosti, prax a ani vzdelanie.

Nový riaditeľ Mestských lesov Bratislava bol napríklad prezentovaný ako špecialista na IT (informačné technológie) a nie ako lesník. A ako hlasovali mestskí poslanci v prípade V. Slovákovej?  Z 36 prítomných bolo 25 za, 8 sa zdržali hlasovania a 3 nehlasovali.

Keď hlavné mesto v novembri 2019 zverejnilo podmienky výberového konania pre uchádzačov o pozíciu MANAŽÉR/KA PRE CESTOVNÝ RUCH A ZÁSTUPCA/KYŇA MESTA BRATISLAVY V PREDSTAVENSTVE BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU (ďalej len "BTB"), do požiadaviek uviedlo aj nasledujúce podmienky:

„Pre ideálneho kandidáta na danú pozíciu sú očakávané a zohľadňované nasledovné požiadavky a spôsobilosti: 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, v relevantnom odbore, 2. Odborná prax v oblasti cestovného ruchu minimálne 5 rokov; prax v relevantnom obore je výhodou nie však podmienkou,

3. Prax v riadení, či už v pozícii štatutára alebo ekonomického riaditeľa organizácie, 4. Proaktívny a flexibilný prístup k riešeniu komplexných úloh a schopnosť uvažovať v širších súvislostiach, 5. Prax z intersektorových pracovných a poradných orgánov výhodou, 6. Znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy,

7. Znalosť anglického jazyka podmienkou, znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná“.

(rl)

Foto: Ilustračné/MsZ 30.1. 2020

Životopis schválenej uchádzačky mestským zastupiteľstvom:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI Národná banka Slovenska August 2016 – August 2019 ECB koordinácia, Koordinácia zahraničnej technickej pomoci • riadenie a implementácia projektov EÚ na základe metodológie PRINCE2, vrátane podrobného finančného vykazovania, fakturácie a monitorovania rozpočtu; • formulácia projektovej dokumentácie, riadenie a kontrola projektov, uzatvorenie projektov; • komplexné a proaktívne zabezpečovanie agendy zahraničnej technickej pomoci; • organizácia školení a seminárov pre expertov z centrálnych bánk mimo EÚ; • pravidelná komunikácia s centrálnymi bankami EÚ a národnými centrálnymi bankami krajín západného Balkánu, Ukrajiny, Bieloruska a Azerbajdžanu; • organizácia odborných podujatí NBS pre expertov z oblasti bankovníctva a financií; • aktívne zastupovanie NBS v pracovných skupinách ECB a medzirezortných pracovných skupinách SR; • efektívna koordinácia prípravy stanovísk k materiálom predkladaným na rokovania Rady guvernérov ECB/SSM a pravidelná komunikácia s viacerými odbornými útvarmi; • dôkladná príprava stanovísk k písomným konaniam Rady guvernérov ECB; • pravidelné a dôsledné podávanie správ guvernérovi NBS o písomných konaniach a konzultáciách Rady guvernérov ECB/SSM; PricewaterhouseCoopers, s.r.o. November 2012 – Jún 2014 Stáž na oddelení poradenstva • príprava dokumentov pre projekty EÚ; • nadobudnuté vedomosti v oblasti riadenia podnikových procesov; • kontakt s klientmi, starostlivosť o klientov; • príprava prezentácií, spracovanie oficiálnych dokumentov; • organizácia firemných podujatí pre zamestnancov; Trans European Policy Studies Association (TEPSA) September 2013 – Marec 2014 Stáž vo výskumnom inštitúte v Bruseli • výskum v oblasti Európskej integrácie; • spravovanie webovej stránky, príprava newsletteru; • kontakt a organizácia stretnutí s partnerskými inštitúciami; • organizácia odborných podujatí pre verejnosť; • príprava dokumentov pre projekty EÚ; DTN, s.r.o., Slovklima Deimos, s.r.o. September 2010 – August 2012 Administratívna asistentka Finančného riaditeľa, Riadenie kancelárie zakladateľa spoločnosti • objednávanie tovaru a komunikácia s dodávateľmi v Číne a Singapúre; • organizácia podujatí pre klientov; • finančný controlling a audit pobočiek spoločnosti; • podávanie správ, analýza ekonomických a finančných dát; • komplexné zabezpečenie pracovných ciest a obchodných stretnutí pre manažment spoločnosti; • príprava marketingovej stratégie a jej implementácia; • kontrola dodacích listov, vystavovanie faktúr a kontrola pohľadávok; DOBROVOĽNÍCKE AKTIVITY Rodinné centrum Kramárik, občianske združenie • kompletný návrh a realizácia komunitnej záhrady; • organizácia podujatí pre rodiny s deťmi; • spravovanie sociálnych sietí (Instagram, Facebook, e-mailový newsletter); • návrh a implementácia marketingovej stratégie; AirBnB Experience - Eco Tour Bratislava • turistická prehliadka mestských lesov Bratislavy pre zahraničných turistov na platforme AirBnB

xxx

Organizácia BTB je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu.

18 komentárov
ODPOVEDAŤ ZuzanA | 3. 3. 2020, 21:54

Nikto si nevsimol, ze ma skusenosti s Eutofondami? To sa urcite zijde. Pokial ich teda pouzije spravne. Ale to je tak jedine,cim mohla poslancov ohurit. Inak je na tu poziciu absolutne nevhodna.

ODPOVEDAŤ Rudo | 5. 2. 2020, 18:13

A čo p.poslankyňa Svoreňová, ktorá sa dostala tiež na vrchol tejto organizácie. Stále aktívna v cestovnom ruchu, čiže asi stret záujmov. Alebo nie - to je tá nová transparentnosť p. Valla, Bublu, nového vedenia magistrátu. Ale poďme s ,, bičom" na predošlé vedenie.

ODPOVEDAŤ Nur Kozan | 5. 2. 2020, 16:21

Milá pani Veronika Slováková, ja a mnoho ďalších, si nemyslíme, že ste so žiadnou (!!!) praxou a s týždňovým kurzom o menovom a finančnom systéme a aj s týždňovým kurzom o fungovaní Európskeho systému centrálnych bánk a Jednotného mechanizmu dohľadu ako vhodná kandidátka bola transparentne vybratá ako "skúsená odborníčka s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity." Vaša osobná integrita musí byť veľmi naštrbená, keď ste sa podujali na účinkovanie v takomto podvodnom výbere, pretože o profesionálnej integrite sa u vás ani nechyruje. Vieme všetci, že podvod nasleduje podvod. Podvodom si na stoličku sadáte a verte mi, podvodom z nej aj zletíte. Vy ste tam neprišli odovzdávať svoje skúsenosti ale ako je už na Slovensku zvykom, prišli ste "šafáriť" a piecť koláčiky, ktoré žiaľ ani vy nebudete jesť. A preto vám môžem sľúbiť, že vám nie len ja, ale aj mnoho skutočných profesionálov z oblasti cestovného ruchu, budeme dýchať na krk tak silno, že vám bude veľmi horúco. A nemusím vám vysvetľovať ako teplý vzduch nadľahčuje a ani to, že po vzlete nasleduje pád!

ODPOVEDAŤ Syrec "Seniorguvernér" | 5. 2. 2020, 16:09

Je pani Zora J.dcerou p.M.....a, súdeneho v suvislosti so zmiznutím "pokladu" Matice Slovenskej?

Nur Kozan | 5. 2. 2020, 16:26

Ano, to je dcéra toho človeka, ktorý je súdený v súvislosti s krádežou pokladu Matice Slovenskej!! Jablko asi nepadlo ďaleko od stromu...a nie len čo sa tohto prípadu týka, pani Zora J. sa už predviedla viackrát ako veľmi sa podobá tomu, kto ju urobil.

Laco | 5. 2. 2020, 16:57

Pani Zora Jaurová je mediálny výtvor, ktorý straší Slovensko už dlho. Odporúčam https://www.youtube.com/watch?v=Xhx73IMO8E4. Tie komentáre pod videom hovoria za všetko. Pani Zora, výsledky, výsledky, výsledky by to chcelo. Ak je Vašim výsledkom to, že ste zmanipulovali výberové konanie a pár dní pred voľbami, tak potom Boh ochraňuj Slovensko, ak by sa Vaša politická strana podieľala na správe vecí verejných v tejto krajine. Ja voči Vám nemám nič len otázku - aký bol Váš honorár od pána primátora? Ak bol platený z verejných financií a dokáže sa, že ste manipulatívne opomenuli prihlášku pani Melicharovej, tak ste poberali financie z verejných zdrojov neoprávnene. Držte sa pri vysvetľovaní tejto okolnosti členom organizácie, ktorej funkčnosť ste sa rozhodli determinovať. A nie je to o tom, že vrátite nejaké drobné... Horšie bude ak sa zistí, že ste svoj mandát vykonávali bezodplatne. Potom bude všetko ešte zaujímavejšie...

ODPOVEDAŤ Nur Kozan | 5. 2. 2020, 16:00

Prečo môj príspevok nie je zverejnený?

Agáta | 5. 2. 2020, 17:06

To nie je dôležité... dôležité je to, že "víťazná kandidátka odprezentovala veľmi kvalitnú rozvojovú víziu". Pustila som sa do jej hľadania na internete, nakoľko teda išlo o transparentné výberové konanie a článok nám dokonca dovolil pozrieť si životopisy kandidátov., tak ešte verím v PDF súbor s jej prezentáciou, azda ho niekde nájdem.

ODPOVEDAŤ Jarmila | 5. 2. 2020, 15:35

Na Slovensku je to tak...Zial stale plati, ze ten, kto je poctivy a robi si svoju pracu , kde su vidiet aj vysledky, to nema lahke. Preco sa na taketo miesto vyberie niekto, kto nema absolutne pojem o cestovnom ruchu a nesplna podmienky?

ODPOVEDAŤ Alojz | 5. 2. 2020, 13:45

Pre pána „lebko“ Výsledky za obdobie, kedy bola Alžbeta Melicharová v pozícií, len tak narýchlo a v skratke. A upozorňujem, že ide o verejne prístupné zdroje informácií, ktoré majú bežne členovia organizácie. • 5,8 % nárast návštevnosti • 2,2 % nárast prenocovaní • 24% nárast tržieb z ubytovania • 15.000 účastníkov prehliadok cez TIC • 17 % nárast na stránke • vybavenie pre mesto a CR 4,5 milióna dotačných zdrojov A teraz, milý pán „lebko“, poprosíme Vás o zverejnenie projektu úspešnej uchádzačky. S úctivým a priateľským pozdravom. Alojz, podnikateľ v cestovnom ruchu v hlavnom meste Bratislavy

lebko | 6. 2. 2020, 08:35

Nerobím v CP, iba ma zaujlalo ako tu "bojujete" o flek. Zrejme vám ide o teplú stočiku pre vás, alebo vášho vyvoleného kandidáta. Nerobím si ilúzie. Čo sa týka prehľad prác predchádzajúcej šéfky Melicharovej, až do tohto článku som si nevšimol jej aktivoty ako Bratislavčan. Ten 5% nárast návštevnosti je trápny, pomohla tomu ekonomická konjunktúra prakticky celého sveta a domáce rekr. poukážky. Práve pri takto dobrých ek. časoch je reálny nárast turistov o desiatky percent. Máme internet, prečo zavádzať? Takže v rámci SR pribudlo 8,6% zahr. turistov, domácnich 16%. Ešte raz sa pýtam, čo také svetoborné predviedla doterajšia šéfka BTB? https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/537343-slovaci-objavuju-hotely-navstevnost-raketovo-rastie/ Priemerný nárast za r. 2019 10%, čo znamená že Bratislava vyťažila len polovicu z toho čo dokázali iné regóny Slovenska!!!!!!! https://www.dobrenoviny.sk/c/153783/cestovny-ruch-by-mal-na-slovensku-v-roku-2019-rast

ODPOVEDAŤ M. | 5. 2. 2020, 13:15

Banková úradníčka a cestovný ruch... načo sa potom CR študuje 5 rokov na vysokej škole????

Andrej | 5. 2. 2020, 13:21

Toto treba vysvetliť členom BTB pani Jaurová a ich zoznam máte tu: https://www.visitbratislava.com/sk/btb-clenovia/... Pre členov BTB jej emailová adresa je jaurova@progresivne.sk

ODPOVEDAŤ Milan | 5. 2. 2020, 13:13

Toto ma až tak nebolí. Nechápem ako je možné, že vo funkcii nezostáva p. A. Melicharová, predsedníčka predstavenstva BTB, ktorá v organizácii urobila kusisko roboty. Dokonca sa vraj ani nedostala do výberového konania, napriek tomu, že sa doň prihlásila a napriek tomu že má tak výsledky ako aj životopis zodpovedajúci tejto pozícii. Toto je ten nový manažment podľa odbornosti, dať do tourist boardu hlavného mesta SR človeka z administratívnym pozadím? Prax v téme cestovného ruchu je nevyhnutná – ak teda páni poslanci a pán primátor chce riadiť cestovný ruch a nie banku. V kuloároch chodí jediná informácia – že pani predsedníčka predstavenstva BTB ani nebola medzi kandidátmi. Je to pravda a prosíme pána primátora a pani Zoru Jaurovú o zverejnenie toho, či je to pravda. Pretože ak nie, celé výberové konanie je netransparentné a musí byť urobené nanovo. Pre pani Jaurovú - aby nás členov BTB nemusela hľadať – tu máte zoznam členov a naisto Vám v BTB radi poskytnú emailové adresy kde sa môžete písomne vyjadriť k Vášmu transparentnému a vysoko progresívnemu konaniu. Jediné na čo treba odpovedať je otázka ako je možné, že ak sa pani Melicharová prihlásila do výberového konania písomne, prečo nebola vypočutá ako kandidátka. Ak to niekoho zaujíma, skúste https://www.facebook.com/zorajaura/, https://jaurova.progresivnespolu.sk/ Teda ako oni píšu: POĎME DO NICH.

lebko | 5. 2. 2020, 13:20

A čo také Melicharová urobila pre rozvoj mestského turizmu? Veru som zmenu nezaznamenal. Daj konkrétne výsledky jej práce.

ODPOVEDAŤ Sympatizant | 5. 2. 2020, 12:58

Ako mohla pani Jaurová vyberať s jej expertízou pán primátor Vallo???

Truba | 5. 2. 2020, 13:51

Jednoducho, je to kamoška od Progresívcov. To dnes asi stačí. Ešte nevyhrali voľby, ale už sú in...

Rudo | 5. 2. 2020, 18:19

... lebo Vallo, a tie jeho výbery !!! To nie je 1.- krát, čo bude ešte ďalej?!

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter