Aktuálne dianie 17. júl 2017

Mesto opäť podporí udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou


Hlavné mesto aj tento rok podporí formou finančného príspevku malé projekty udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou.

Cieľom je zlepšiť mikroklímu mestského prostredia.Iinformovala o tom Iveta Kešeľáková z bratislavského magistrátu.

V tomto roku boli v rozpočte mesta na uvedený grantový program vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 40.000 eur. Program je súčasťou projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy.

"Aj tento rok sa môžu záujemcovia uchádzať o finančnú podporu do výšky 50 percent, maximálne do výšky 1000 eur preinvestovaných nákladov súvisiacich s malými projektmi týkajúcimi sa udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou," priblížila Kešeľáková.

Mesto bude poskytovať finančný príspevok všetkým záujemcom na úrovni individuálnej bytovej zástavby, hromadnej bytovej výstavby, zariadení v správe alebo v majetku mestských častí Bratislavy a ďalších objektov, ktoré sú majetkom fyzických a právnických osôb pri aplikovaní vodozádržných opatrení.

"Typickými príkladmi takýchto projektov sú vodozádržné opatrenia na vsakovanie zrážkovej vody na pozemkoch vlastníkov (formou rigolov, vsakovacích pásov, dažďových záhradiek), zadržiavanie zrážkovej vody a jej následné využitie na zavlažovanie, a tiež jej zachytávanie ako úžitkovej vody (pomocou zberných nádob)," uviedla Kešeľáková.

Zabezpečiť prirodzený kolobeh vody v mestskom prostredí možno aj nahradením nepriepustných spevnených plôch za vodopriepustné, realizáciou vegetačných striech alebo "zelených" stien na fasádach budov. 

Minulý rok bol zo strany verejnosti najväčší záujem o zberné nádoby na zachytávanie dažďovej vody, taktiež o drenážne a vsakovacie systémy.

"Žiadosť o finančný príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s udržateľným hospodárením so zrážkovou vodou je potrebné podať vždy k poslednému dňu mesiaca, najneskôr však do 30. septembra 2017, alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov," spresnila Kešeľáková.

Viac informácií kde a v akej forme treba poslať žiadosť nájde verejnosť na webovej stránke hlavného mesta.

Prínosom týchto opatrení by malo byť podľa mesta obnovenie prirodzeného vsakovania zrážkovej vody do pôdy, čo prispeje k doplneniu zásob podzemnej vody a zároveň podporí zníženie teploty okolitého vzduchu jej postupným výparom z vegetácie.

Ďalším prínosom je zníženie rizika vzniku krátkodobých lokálnych povodní z prívalových dažďov, ktoré sú negatívnym dôsledkom zmeny klímy v mestách.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter