Aktuálne dianie 25. jún 2020

Mení sa zber triedeného odpadu, budeme ho dávať do vriec pred dom


Do domácností budú dodané na kalendárny mesiac 2 ks modrých vriec na papier a 2 ks žltých vriec na plasty zbierané spolu s kompozitnými obalmi a kovmi. Nový spôsob zberu bude prebiehať priamo spred rodinných domov, čo by malo viesť k zabráneniu znečistenia verejných priestranstiev aj k zvýšeniu komfortu pre obyvateľov. Začať sa má v druhej polovici tohto roka.

Bratislava má svoje nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v hlavnom meste. Do platnosti vstúpi v polovici júla. Vo štvrtok to odsúhlasili bratislavskí mestskí poslanci. VZN ráta aj so zmenou spôsobu zberu a odvozu vytriedeného odpadu z bratislavských rodinných domov, a to takzvaným vrecovým systémom.

Vo VZN je jasne ustanovená odpadová politika hlavného mesta v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a to s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné energetické zhodnocovanie odpadov, respektíve termické zneškodnenie odpadov pred ich ukladaním na skládku odpadov. "Cieľom je znižovať množstvá odpadov ukladaných na skládky odpadov," uviedla samospráva v predloženom materiáli.

Nové nariadenie preberá doterajší systém zberu, či už zmesového komunálneho odpadu, ale aj triedeného zberu jednotlivých, oddelene zbieraných, zložiek komunálneho odpadu, avšak precizujú sa niektoré ustanovenia a riešia problémy, ktoré vyplynuli z praxe. "Napríklad zavedenie jednotného triedeného zberu odpadov z papiera, skla, plastov, kovov v individuálnej bytovej výstavbe prostredníctvom zberných hniezd, respektíve vrecového zberu. Možnosti zavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe, komplexnej bytovej výstavbe v prípade vzťahu k pozemku so zeleňou. Zároveň sa precizuje systém zberu v súlade so zákonom o odpadoch," vysvetľuje magistrát.

Súčasťou je napríklad  aj zmena systému triedeného zberu odpadu z obalov a neobalových výrobkov (papiera, skla, plastov zbieraných spolu s kovmi a kompozitnými obalmi) v individuálnej bytovej výstavbe. Doteraz realizovaný zber na takzvaných zberných hniezdach triedeného odpadu v individuálnej bytovej výstavbe chce mesto nahradiť vrecovým systémom zberu priamo spred domov. "Dôvodom zmeny systému je najmä snaha mesta o elimináciu opakovaného znečisťovania zberných hniezd zrušením problematických zberných hniezd, nepostačujúca kapacita umiestnených kontajnerov a počet odvozov, a v neposlednom rade zabráneniu ich zneužívania podnikateľskými subjektmi, ako aj zabezpečenie vyššieho podielu a čistoty triedeného odpadu," vysvetlila samospráva.

Tento zber bude zabezpečovaný prostredníctvom mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu. Zmena a rozšírenie systému nebude mať vplyv na mestský rozpočet ani na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. So zmenou systému zberu triedeného komunálneho odpadu z rodinných domov plánuje mesto začať ešte v lete, v prvej etape v siedmich bratislavských mestských častiach, a to Staré Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Devínska Nová Ves a Devín.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo priblížil, že ide o pilotný projekt. "Budeme sa baviť, či je jedno alebo dve vrecia na mesiac dostatok, či to má byť v kontajneroch alebo vreciach. Momentálne začíname s vrecami. Zber bude raz do mesiaca, ale uvidíme, aké budú prvé dáta," spresnil Vallo.

(TASR, ilustr. foto stupava.sk)

3 komentáre
ODPOVEDAŤ Jozef | 1. 7. 2020, 13:01

Neporiadok nebude len pri stojisku ako doteraz, kedze odpad vynášali tak ako sa im chcelo a nie tak ako bolo potrebné, ale bordel bude všade lietat po celej mestskej časti.

Martha | 2. 7. 2020, 23:45

V Rači to robíme už niekolko rokov a nič nelieta lebo sme inteligenti čo vedia zaviazať vrece

ODPOVEDAŤ fero | 27. 6. 2020, 08:39

Dobrý nápad. V Nemecku to funguje už 25 rokov. Ešte keby niekto vymyslel ,,jarné upratovanie" tak ako to v Nemecku funguje už celé desaťročia. V stanovený deň obyvatelia jednoducho vyložia nepotrebné krámy( nábytok, šatstvo, chladničky, pračky, lustre ...atď) na chodník a nechajú to tam pár dní ležať. Počas týchto dní ľudia skládky obchádzajú a vyberajú si čo by mohli pre seba využiť. Potom nastúpia nákladné autá a to čo zostalo odvezú. Samozrejme nerobí sa to naraz v celom väčšom meste ale v menších obciach to zvládnu aj naraz. Hlavne, že to funguje. Chápem, že u nás to môže byť problém. Bude to asi tým, že nám chýba nemecká disciplína a organizačné schopnosti. Aber das ist eine andere geschichte.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter