Aktuálne dianie 1. október 2018

Magistrát už dlhšie disponuje koncepciou vonkajšej reklamy. Prečo ju ešte neuviedol do života?


Hlavné mesto má pripravenú Koncepciu umiestňovania a posudzovania vonkajšej reklamy. Vypracoval ju Útvar hlavnej architektky hlavného mesta Bratislavy.

Koncepcia, vypracovaná ešte koncom roka 2016, zatiaľ nebola predložená verejnosti, ani na posúdenie mestskému zastupiteľstvu. S otázkou prečo, sa obrátime na bratislavký magistrát.

Koncepcia zahŕňa územie mesta Bratislava, pozostávajúce z okresov, mestských častí a katastrálnych území.

Definuje aj základné pojmy čo je a čo nie je reklama, čo je reklamná stavba, informačná plocha, čo sú informačné a propagačné zariadenia a reklamné nosiče.

Koncepcia pozostáva napríklad aj z časti nazvanej Celomestské zásady.

V nich sa uvádza, že prioritou riešenia reklamných plôch je zásada umiestňovať tieto stavby v menšom počte ale v kvalitnejšom a pre prostredie mesta vhodnejšom prevedení.

„Umiestnenie reklamy musí byť podriadené prostrediu, v ktorom sa nachádza.

Je neprípustné prispôsobovať toto prostredie formou napr. orezom stromov, statickými alebo tektonickými zásahmi do budovy alebo zmenou organizácie dopravy, peších a cyklistických trás a pohybov,“ uvádza sa v Koncepcii.

V časti Celomestské zásady sa ďalej uvádza, že je zakázané umiestňovať akúkoľvek dlhodobú voľne stojacu reklamu na celom území Bratislavy.

Reklamné stavby a plochy by nemali tvoriť vo verejnom priestore vizuálnu alebo priestorovú bariéru a mali by byť súčasťou konceptu architektonického návrhu a riešenia objektu alebo priestoru.

Podľa zásad je neprípustné umiestňovať akúkoľvek reklamu na oploteniach, ktoré sú vo vizuálnej a hmotovej spojitosti s verejným priestorom.

Reklamné plochy a prvky musia byť umiestňované tak, aby nebránili diaľkovým pohľadom na mesto a na jeho orientačné body a dôležité objekty, nekazili jeho panorámu, negatívne neovplyvňovali užívanie a vnímanie verejného priestoru, bývanie a rekreáciu.

Z hľadiska dopravného je povolené umiestňovať reklamné plochy tak, aby nebránili vodičom, cyklistom a peším v rozhľadových poliach na križovatkách a dopravných uzloch.

Reklamné stavby a plochy nesmú mať podľa zásad dominantné postavenie vo vnímanom priestore.

Umiestňovanie veľkých reklamných nosičov na fasádach budov by malo byť podmienené rekonštrukciou budov a znázornením pripravovanej úpravy fasády na ochranných sietiach lešenia, maximálne umiestnením pútačov na kultúrne podujatia a inštitúcie alebo budúcu prevádzku rekonštruovanej budovy (v ploche max. 30% z plochy fasády).

Je neprípustné stavať lešenie za účelom umiestnenia reklamy alebo zdôvodňovať osadenie reklamy zlým technickým stavom budovy.

Je neprípustné viesť elektroinštalácie a prípojky k reklamným stavbám vzdušným vedením alebo po povrchu (na teréne, fasáde, oploteniach a pod.).

Nie je žiadúce rozširovať reklamné plochy plošným polepom vitrín, výkladov a presklených plôch prevádzok, ktoré sú v spojitosti s verejným priestorom.

Zákaz umiestňovania veľkoplošných reklám

Koncepcia určuje, kde na území hlavného mesta je zakázané umiestňovanie veľkoplošných reklamných plôch. Ide o Mestskú pamiatkovú rezerváciu a Mestskú pamiatkovú zónu a jej ochranné pásma.

Ďalej je zakázané umiestňovať ju vo vnútornom a vonkajšom meste v rozpore s regulatívami urbanistickej kompozície a dotvárania obrazu mesta platného územného plánu Bratislavy či už samostatne stojace alebo na budovách a múroch .

Zákaz sa týka aj obidvoch nábreží Dunaja a pri ostatných vodných plochách (Dunajské ramená, jazerá, potoky, rekreačné vody), ochranných pásiem umeleckých diel, sôch, či pamätníkov.

Veľkoplošné reklamné plochy nesmú byť ani v ochranných pásmach cintorínov, pod mostami s informačnou plochou presahujúcou nad mostné teleso, pozdĺž metských diaľničných ťahov, či pozdĺž komunikácii I. -III. triedy ako aj v stredových pásoch.

Ďalej v parkoch, záhradách a na ich oplotení, v rámci alejí a stromoradí, na ostatných zelených plochách, akými sú cestná a izolačná zeleň.

Reklamné stavby sa ďalej, podľa Koncepcie, nesmú umiestňovať v koridore dopravného značenia, ktorý je min. 3m od okraja komunikácie, v nehodových úsekoch cestných komunikáciách a lokalitách.

Ďalej na dopravných značkách a zariadeniach alebo na ich nosnej konštrukcii, na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča, cyklistov a chodcov na križovatke, ako aj na vnútorných oblúkoch zákrut.

Reklamné stavby nesmú brániť vo výhľade v blízkosti prechodov pre chodcov a na miestach vjazdov a výjazdov na komunikácie.

Reklama na plochách zelene

Podľa koncepcie je mestskú zeleň a parky potrebné chrániť osobitne voči vplyvom vizuálneho smogu a osadzovaním reklamných plôch a stavieb.

Je neprípustné umiestňovať akékoľvek reklamné plochy a stavby na stromy, kry a iné dreviny, či už v mestskom parku alebo v prírodnom prostredí.

Minimálna vzdialenosť okraja reklamnej stavby od kmeňa dreviny nesmie byť menšia ako 3m, zároveň nesmie zasahovať do rozvetvenia koruny stromu.

V prípade umiestnenia reklamnej stavby na plochách zelene, nie je dovolené cez túto plochu viesť elektrické káble pre potreby osvetlenia alebo ovládania reklamnej stavby z dôvodu ďalšieho záberu plochy zelene podzemným vedením.

Umiestnením reklamnej stavby na plochách zelene nesmie byť negatívne ovplyvnená okolitá zeleň.

V prírodnom prostredí nie je povolené umiestňovať akékoľvek reklamné plochy a nosiče s výnimkou krátkodobých pútačov (1-14 dní) propagujúcich turistické, kultúrne alebo športové podujatia týkajúce sa konkrétnej lokality.

Koncepcia ďalej myslí aj na Dunaj, dunajské nábrežia a vodné plochy. Zakazuje umiestňovať stavby veľkoplošnej a strednoplošnej reklamy v priestore do 50m od okraja vodnej plochy alebo rieky.

Nepripúšťa umiestňovať akékoľvek reklamné plochy v predpoliach a križovatkách všetkých bratislavských mostov cez Dunaj.

Ako sa okrem iného uvádza v závere matriálu, predložená koncepcia predkladá zásadné kritéria umiestňovania a  posudzovania reklamných stavieb a prvkov na území hlavného mesta, ktoré majú byť uplatňované v  povoľovacej praxi.

Uchádzači o  umiestnenie reklamnej stavby na území hlavného mesta majú možnosť zohľadniť požiadavky mesta a svoje žiadosti koncipovať v zmysle predloženej koncepcie.

(red)

Ilustr. foto: Archív, hmb

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter