Aktuálne dianie 28. august 2018

Kamenné námestie: Pozemky mesta sú v súdnom spore, mesto ich podstatu meniť nebude + vyjadrenie krajského súdu


Hlavné mesto v auguste oznámilo spustenie postupnej rekonštrukcie zanedbaného Kamenného námestia v centre Bratislavy.

S námestím sa však spája súdny spor o nájme tamojších pozemkov, ktorý medzi sebou vedú mesto a spoločnosť Intermont.

Magistrát tvrdí, že tento spor nemá dosah na rekonštrukciu námestia, firma však poukazuje na neodkladné opatrenie, ktorým súd mestu zakázal nakladať akýmkoľvek spôsobom s pozemkami, na ktoré sa vzťahuje nájomná zmluva. 

V roku 2007 uzatvorilo hlavné mesto so spoločnosťou Intermont, ktorú vedie Igor Ballo, zmluvu o nájme pozemku v lokalite Kamenného námestia na desať rokov.

V nej sa podľa bratislavskej samosprávy zaviazala firma uskutočniť výstavbu komplexu podzemných parkovacích plôch spojenú s revitalizáciou Kamenného námestia.

„Keďže nájomca bol pasívny, nevykonal žiadny úkon na pozemku a dokonca prestal platiť aj nájom, predošlé vedenie mesta sa rozhodlo po piatich rokoch existencie nájmu odstúpiť od zmluvy,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Proti tomuto rozhodnutiu však podala spoločnosť žalobu na určenie neplatnosti odstúpenia. V tejto veci súd rozhodol, že spôsob ukončenia nájmu nebol v súlade so zákonom.

"Okrem toho spoločnosť podala ďalšiu žalobu na náhradu prejavu vôle, kde žiada, aby súd predĺžil trvanie nájomnej zmluvy.

Zároveň spoločnosť požiadala súd o nariadenie neodkladného opatrenia. Vo veci samotnej žaloby súd do dnešného dňa nerozhodol," podotkla Onufer.

Krajský súd v Bratislave rozhodnutím z marca 2018 podľa nej potvrdil rozhodnutie okresného súdu v Bratislave len vo veci nariadenia neodkladného opatrenia, čím zakázal hlavnému mestu, aby akýmkoľvek spôsobom nakladalo s dotknutými pozemkami. (rozhodnutie nižšie).

Najmä zakázal ich predať, darovať, zameniť, založiť, vypožičať či meniť podstatu.

„Z uvedeného vyplýva, že hlavné mesto môže vykonávať riadnu správu a užívať dané pozemky, tieto však nemôže previesť ani inak zaťažiť a meniť ich podstatu,“ uviedla Onufer.

Pri revitalizácii mesto deklaruje, že bude brať ohľad na neodkladné opatrenie a dbať na to, aby sa nezmenila podstata daných pozemkov, čiže námestie ostane námestím.

Ballo pre TASR uviedol, že Intermont disponuje od začiatku roka 2018 rozsudkom zo strany krajského súdu, ktorý definitívne rozhodol, že hlavné mesto porušilo zákon v súvislosti s odstúpením od zmluvy o nájme.

„Súd rozhodol, že odstúpenie od zmluvy bolo neplatné a mesto je okrem iného v tejto súvislosti povinné uhradiť všetky súdne trovy a poplatky.

Spoločnosti Intermont toto rozhodnutie umožňuje voči mestu uplatniť si vzniknutú škodu, ktorá mu vznikla neoprávneným vypovedaním zmluvy,“ povedal pre TASR Ballo. Situáciu podľa neho naďalej riešia právni zástupcovia firmy.

„Pán Ballo síce tvrdí, že mu vznikla škoda, avšak do dnešného dňa mestu nepreukázal relevantnými dokumentmi existenciu a výšku tejto škody. Samotné súdne trovy už boli v minulosti mestom uhradené," argumentovala Onufer.

(tasr, rl)

Foto: Archív BK

Celé vyjadrenie vyjadrenie predsedu senátu Krajského súdu v Bratislave pre Bratislavský kuriér:

"Krajský súd v  Bratislave dňa 31. 01. 2018  v právnej veci žalobcu INTERMONT a.s. proti žalovanému Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava,  v konaní o nahradenie prejavu vôle a o nariadenie neodkladného opatrenia a o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 12.4.2017 rozhodol tak, že:

Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 12.4.2017  m e n í  tak, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia voči žalovanému v prvom a druhom výroku  z a m i e t a  v treťom výroku napadnuté uznesenie    p o t v r d z u j e .

OS Bratislava I uznesením zo dňa 12. 04. 2017 rozhodol tak, že nariadil neodkladné opatrenie ktorým:

1.nariadil žalovanému strpieť výkon všetkých a akýchkoľvek práv navrhovateľa zo Zmluvy o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0232-07-00/2899 uzavretej medzi navrhovateľom ako nájomcom a odporcom ako prenajímateľom dňa 13.4.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2010 a v znení Dodatku č. 08-83-232-07-02/2899 zo dňa 25.11.2010 a to až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

2.nariadil žalovanému vykonať všetky a akékoľvek povinnosti zo Zmluvy o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0232-07-00/2899 uzavretej medzi navrhovateľom ako nájomcom a odporcom ako prenajímateľom dňa 13.4.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2010 a v znení Dodatku č. 08-83-232-07-02/2899 zo dňa 25.11.2010 a to až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

3.zakázal žalovanému ako výlučnému vlastníkovi nehnuteľností zapísaných na LV xxxx vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré mesto,

okres Bratislava I a to konkrétne pozemku parc. registra "C", parc. xxxx o výmere 3.997 m?, druh pozemku- zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc. registra "C", parc. xxxx o výmere 459 m?, druh pozemku-zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc. registra "C", parc. č. xxxxx o výmere 22.319 m?, druh pozemku- zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc. registra "C", parc. č. xxxxxx o výmere 40 m?, druh pozemku-zastavané plochy a nádvoria,

akýmkoľvek spôsobom s nimi nakladať najmä zakazuje tieto nehnuteľnosti predať, darovať, zameniť, založiť, zaťažiť vecným bremenom, predkupným právom,

dať do nájmu, vypožičať, uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve, vložiť ako vklad do podnikania, ručiť, meniť podstatu, dať súhlas s dobrovoľnou dražbou,

vyhotoviť notársku zápisnicu - exekučný titul, alebo akokoľvek inak s predmetným nehnuteľným majetkom nakladať a to až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Pozn.: V merite veci, t. j. v samotnej žalobe, Okresný súd Bratislava I ešte meritórne nerozhodoval.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter