Aktuálne dianie 25. máj 2020

Bratislavské mestské zastupiteľstvo zasadne 28. mája opäť v Starej tržnici. Aký bude program?


Stará tržnica bude druhýkrát dejiskom zasadnutie mestských poslancov. Rokovanie sa uskutoční vo štvrtok 28. mája a do programu je zatiaľ navrhnutých 48 bodov.

Prinášame kompletný zoznam bodov, navrhnutých na rokovanie, ktoré sa začína o deviatej hodine.

Návrh programu:

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 04. 2020

2. Návrh na vyhovenie protestu prokurátora k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 z 12. 12. 2019 o dani z nehnuteľnosti

3. Návrh na prijatie dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 z 12. 12. 2019 o dani z nehnuteľnosti

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

6. Návrh na vyslovenie súhlasu s kúpou 49 % podielu v Infra Services, a. s.

7. Informácia o záveroch kontroly NKÚ v roku 2019 a návrh opatrení

8. Návrh na odvolanie riaditeľa a vymenovanie riaditeľa/ky Mestskej knižnice v Bratislave

9. Návrh na odvolanie riaditeľa a vymenovanie riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislava (V NÁHRADNOM TERMÍNE) 2

10. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 906 na Panskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, za účelom predajne ľudovoumeleckého, spotrebného a úžitkového tovaru spoločnosti Folk, s.r.o., so sídlom v Bratislave, IČO 17317703, v rámci mimosúdnej dohody a zámenu nehnuteľností ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Panská ulica, a návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozostavanej vodnej stavby v Bratislave, k. ú. Devín, Lomnická ulica, spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.

11. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku za účelom zabezpečenia služby stravovania

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9116/14 a parc. č. 9116/16, spoločnosti Twin City VIII s.r.o., so sídlom v Bratislave

13. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3233/10, Parková ulica, manželom JUDr. Adriane Kolárikovej a Martinovi Kolárikovi

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15628, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/30, spoločnosti Pri Kuchajde, s.r.o., so sídlom v Bratislave

16. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17023/158 a parc. č. 17023/163, Luhačovická ulica, Kamilovi Kubovichovi

17. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17023/221 a parc. č. 17023/263, Luhačovická ulica, Ing. Jánovi Mazagovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a priľahlého pozemku

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13665/2 a parc. č. 13669/101, spoločnosti Selfstorage, s.r.o., so sídlom v Bratislave

19. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 422/19, Ing. Petrovi Letovancovi s manželkou Evou

20. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1860/17, ulica Na hriadkach, Monike Pernicovej 21. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom stánku a vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Krasňany za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia 3

22. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

23. Návrh na delegovanie zástupcov do rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta na Panenskej ul. v Bratislave

24. Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

25. Schválenie revidovaného Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021

26. Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých – Prevencia a bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ zo dňa 24. 04. 2020

27. Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých – Prevencia a ukončovanie bezdomovectva“ zo dňa 28. 04. 2020.

28. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

29. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného program 2014 – 2020

30. Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

31. Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

32. Návrh na zapojenie mesta Bratislava do projektu OECD zameranom na podporu procesov verejného obstarávania v mestách: „Cities and public procurement: unlocking the potential for sustainable urban development and local economic growth“

33. Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového šrotu, ktorý sa plánuje uložiť na Jurajovom dvore

34. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

35. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22242/1, na ulici Stará Ivanská cesta, v prospech spoločnosti HANT Development, a. s., so sídlom v Bratislave

36. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 4 Ing. arch. Matúš Vallo, v. r. primátor

37. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Antonovi Zámockému, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

38. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19227/4, Mgr. Martinovi Ferákovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

39. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave, a Návrh na započítanie nájomného uhrádzaného vecným plnením a pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00, uzatvorenej so spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave

40. Návrh na zníženie platu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

41. Návrh na voľbu PaedDr. Olivera Kríža, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

42. Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

43. Petícia PROTI zástavbe parku a časti parkoviska Humenské námestie v lokalite Lúky VII. (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení občanov)

44. Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

45. Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2019 (materiál bude prerokovaný o 14.00 h)

46. Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 (materiál bude prerokovaný o 14.00 h)

 47. Interpelácie (bod bude prerokovaný po 14.00 h, po správach MsP a KR PZ)

48. Rôzne 16.00 h vystúpenie občanov

Poznámka: Každý účastník zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy musí byť chránený rúškom zakrývajúcim nos a ústa a použiť hygienické rukavice, resp. dezinfikovať si ruky pri vstupe do rokovacej miestnosti. Rovnako každý musí mať svoje pero, alebo mu bude pero poskytnuté, ktoré si nechá, nebude no naspäť odovzdávať.

Pri vstupe do budovy bude každému účastníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia rúk a podobne. Nie je nutné, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili riaditelia príspevkových, rozpočtových a obchodných organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, pokiaľ nie sú predkladateľmi materiálov.

Interpelácie poslancov žiadame podávať ústne a e-mailom. Všetky dodatočné materiály (vrátane stanovísk komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) budú zaslané e-mailom najneskôr v stredu (27. 05. 2020) popoludní. Informačné materiály:

a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

c. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

d. Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2019

e. Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

f. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 2020

(red)

Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter