Aktuálne dianie 9. september 2020

Bojujú za kvalitnejší život nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku


Nástup a výstup z električkového nástupišťa, prechádzka v Mestských lesoch, účasť na koncerte, ale aj možnosť počas neho použiť toaletu. A čo taká sexuálna asistencia? V Čechách bežná prax.

 Ľudia bez zdravotných ťažkostí sa nad takýmito situáciami nemusia vôbec zamýšľať. Pre ľudí s hendikepom ide v mnohých prípadoch o vymoženosti. Podľa Agentúry osobnej asistencie sa podmienky pre imobilných ľudí v hlavnom meste stále zlepšujú. 

Osobný asistent je rukami a nohami človeka so zdravotným postihnutím

Agentúra osobnej asistencie v Bratislave má vo svojej databáze okolo 400 ľudí, ktorí potrebujú pomoc osobného asistenta. Sú to ľudia s rôznymi obmedzeniami, či už fyzickými, mentálnymi, zrakovými alebo ľudia po úraze, či porážke. Podľa Agentúry osobnej asistencie ľudia s postihnutím dokážu vďaka osobnej asistencii viesť relatívne samostatný život. Osobný asistent mu pomáha napríklad vstať ráno z postele, obliecť sa, premiestniť sa alebo dorozumieť sa. Dokážu si naplánovať svoj deň, postarať sa o svoju domácnosť, či realizovať svoje koníčky.

Nie je asistent ako asistent

Žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa podáva na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe  individuálnych potrieb a zdravotného stavu žiadateľa posudková komisia schváli počet hodín osobnej asistencie. Ľudia s vážnymi zdravotnými problémami môžu mať priznanú asistenciu max. 20 hodín denne. Tým, ktorí majú menšiu potrebu pomoci stačí pár hodín týždenne. Podľa Jozefa Blažeka, koordinátora agentúry, sa užívateľ, teda človek so zdravotným postihnutím „nemôže správať nadradene, nemôže asistenta ponižovať, nemôže sa k nemu správať ako pán k sluhovi. Inak je problém nájsť pre užívateľa vhodného asistenta. Asistent musí byť silná osobnosť, aby vedel niektoré veci prehltnúť. Niekedy je to náročné.“ Vo väčšine prípadov sú vzťahy medzi užívateľmi a osobnými asistentmi a asistentkami kvalitné, založené na vzájomnej úcte a pochopení.

Osobná asistencia ako práca na plný úväzok? V našom sociálnom systéme nemožné

Problém nájsť asistentov súvisí aj s nízkym finančným ohodnotením tejto práce. Hodinová sadzba osobnej asistencie predstavuje 4,18 eur. Ak osobný asistent pracuje 8 hodín denne päťkrát v týždni, jeho mesačný zárobok predstavuje 668,80 eur. Túto sumu si osobný asistent ešte musí zdaniť. Ako uvádza predsedníčka Agentúry osobnej asistencie Andrea Madunová pozícia osobných asistentov v slovenskom sociálnom systéme je nevýhodná aj z pohľadu pracovno-právnych vzťahov: „Medzi asistentom a klientom sa neuzatvára pracovná zmluva, ale len zmluva medzi dvoma fyzickými osobami. Takže postavenie asistenta nie je také ako človeka v pracovno-právnom pomere. To znamená, že osobný asistent nie je poistený nemocensky, ani v súvislosti s dávkou v nezamestnanosti, tiež nemá nárok na dovolenku. Keď osobný asistent nepracuje, tak nemá príjem.“ Podľa Občianskeho zákonníka sú za asistenta hradené len odvody do Zdravotnej poisťovne.  Za určitých podmienok hradí štát odvody na dôchodkové zabezpečenie. Ale to len v prípade, ak má  užívateľ zazmluvnených viac ako 140 hodín osobnej asistencie s jedným alebo viacerými  asistentmi.

Sexuálna asistencia na Slovensku je stále tabu

Ľudia s postihnutím nepotrebujú len pomoc pri obliekaní, vstávaní z postele či nakupovaní, ale tak ako zdraví ľudia, aj pri intímnom živote. V susedných Čechách bežná prax, u nás sa o tom ani nehovorí. Hoci v osobnej asistencii nie je nič zakázané, sexuálne služby pod činnosť asistentov nespadajú. V okolitých krajinách funguje sexuálna asistencia ako zamestnanie. Podľa Andrey Madunovej sme na Slovensku na vnímanie sexuálnych potrieb ľudí s postihnutím ešte nedozreli: „Táto téma je veľmi dôležitá, ale nenašla ešte tú správnu dobu na to, aby sa otvorila. Potrebujeme odborníkov, ktorí sa budú tejto otázke seriózne venovať. Potreba ľudí so zdravotným postihnutím tu je, ale ľudia sa o tom boja rozprávať.“

Podmienky na život v hlavnom meste sa zlepšujú

V Agentúre osobnej asistencie si myslia, že v Bratislave sa vďaka aktuálnemu vedeniu podmienky  pre život ľudí s obmedzeniami zlepšujú. Na novozriadenom Oddelení kvality života pracuje zamestnanec so zdravotným postihnutím, ktorého agendou je odstraňovanie bariér v meste.

Skvalitnila sa mestská hromadná doprava a ľuďom na vozíku sa prispôsobujú aj električkové nástupištia. „Napríklad v Ružinove ste ešte do minulého roku vystúpili z električky a nevedeli ste vyjsť z nástupišťa. Ale už je to urobené,“  hovorí Jozef Blažek. Bezbariérový autobus však nie je vhodná forma prepravy pre každého. V hlavnom meste chýbajú prepravné taxíky a autobusy s výstupnou plošinou. Takéto autá majú v Bratislave len dve taxislužby.

Čo robí Oddelenie kvality života?

Mesto Bratislava ešte minulý rok založilo pracovnú skupinu Prístupná Bratislava. Jej členmi sú zástupcovia neziskových organizácií združujúcich ľudí s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvoji agendy prístupnosti nášho mesta, prinášajú relevantné podnety a spolupracujú na ich riešení.
Oddelenie kvality života aktuálne spracúva túto agendu na organizačnej, koncepčnej a strategickej úrovni. Zároveň už iniciovalo niektoré konkrétne debarierizačné projekty, ktoré sa realizujú v spolupráci s odbornými útvarmi mesta. V súčasnosti napríklad pracujú na sprístupnení komunikácie zamestnancov pracovísk prvého kontaktu mesta s klientami so sluchovým znevýhodnením a na architektonickej debarierizácii vchodu do novej radnice Magistrátu mesta Bratislava. V júli 2020 bola zrealizovaná inštalácia viacerých nájazdových rámp na prízemí Primaciálneho paláca, ktoré vytvorili bezbariérové mini trasy z Primaciálneho námestia do vnútorného nádvoria s Fontánou sv. Juraja a do hlavných zasadacích miestností. V týchto priestoroch sa konajú rôzne stretnutia zástupcov mesta s verejnosťou, napríklad aj stretnutia pracovnej skupiny Prístupná Bratislava, ktorej viacerí z účastníkov sa pohybujú na invalidnom vozíčku.

Príspevok na opatrovanie verzus zabehnutá osobná asistencia

Služby osobnej asistencie sú po nástupe novej vlády ohrozené. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak avizoval zmeny v sociálnych službách. V súčasnosti ľudia so zdravotným postihnutím dostávajú dva príspevky.  Závisí od toho, či sa o osobu s postihnutím stará člen rodiny. V tom prípade ide o opatrovateľský príspevok, ktorý predstavuje 476,74 eur ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku alebo 238,37 eur, ak opatrovanie vykonáva človek na invalidnom alebo starobnom dôchodku. Druhou formou príspevku je príspevok na osobnú asistenciu.

Podľa  Andrey Madunovej rezort porovnáva neporovnateľné a zabúda na význam osobnej asistencie, ktorým je umožniť človeku s postihnutím žiť nezávisle od svojej rodiny: „Keď sa rodina nechce alebo nemá podmienky na starostlivosť o svojho rodinného príslušníka, tak sa oňho nemusí starať. Príspevok na opatrovanie je postavený tak, aby sa o človeka so zdravotným postihnutím staral rodinný príslušník. Súhlasíme s tým, že tento príspevok je veľmi nízky. Túto zmenu vítame. Je potrebné zlepšiť postavenie opatrovateľov a príspevok zvýšiť. Ale nesúhlasíme s tým, aby to bolo argumentované spôsobom, že osobní asistenti dostávajú priveľa peňazí a opatrovatelia málo.“

Ak sa o človeka s postihnutím stará člen rodiny niekoľko rokov, môže to mať vážne následky na jeho zdravotný stav. Práve preto je tu možnosť osobnej asistencie. „Niektoré príbehy ľudí sú smutné. To bremeno často padá na ženy, od ktorých sa očakáva, že budú opatrovať či už svoje dieťa, manžela alebo rodičov. Počas tejto doby, keď bremeno starostlivosti je hodené na jedného človeka,  je táto pozícia veľmi zložitá. Je to na úkor toho človeka.  Poznáme mamičky, ktoré dlhodobo opatrujú svoje deti a nemá ich kto odľahčiť,“ hovorí Andrea Madunová.

Ak by rezort práce nahradil príspevok na asistenciu a opatrovateľský príspevok jednotnou dávkou pomoci, sťažilo by to životnú situáciu mnohým ľuďom so zdravotným postihnutím.

Rezort práce sľubuje ľuďom so zdravotným postihnutím viac peňazí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa snaží užívateľov aj asistentov upokojiť a ubezpečuje, že príspevok na osobnú asistenciu sa rušiť nebude. Chcú pomoc ľuďom s postihnutím nastaviť spravodlivo a tak, aby sa mohli sami rozhodnúť na čo príspevok použijú. Veronika Husárová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: „V praxi by to malo vyzerať tak, že osoba so zdravotným postihnutím dostane príspevok vo výške odstupňovanej podľa rozsahu potreby pomoci a sama sa rozhodne, ako ho použije. Môže ho dať rodinnému príslušníkovi za opatrovanie, alebo si nájde osobného asistenta či využije sociálnu službu. Z uvedeného je zrejmé, že inštitút osobnej asistencie zostane zachovaný. Kto bude chcieť služby asistenta využívať, bude ich môcť využívať aj naďalej.“

Rezort práce upozorňuje, že presnú výšku nového príspevku ešte nemá vyčíslenú, no určite bude vyšší ako príspevok za opatrovanie.  Popri zlepšení systému financovania starostlivosti sa zjednotí a skvalitní aj posudková činnosť.

 

Monika Grznárová

(foto MG)

2 komentáre
ODPOVEDAŤ Packers And Movers Jaipur | 11. 9. 2020, 10:49

Get Packers and Movers Jaipur List of Top Reliable, 100% Affordable, Verified and Secured Service Provider. Get Free ###Packers and Movers Jaipur Price Quotation instantly and Save Cost and Time. Packers and Movers Jaipur ✔ ✔ ✔ Reviews and Compare Charges for household Shifting, Home/Office Relocation, ***Car Transportation, Pet Relocation, Bike SHifting @ https://jaipurpackersandmovers.in/

ODPOVEDAŤ blesk | 9. 9. 2020, 18:34

No hlavne tá rekonštrukcia podchodu na Borského v Dúbravke sa "vydarila". Na invalidov a mamičky s kočíkmi sa nemyslelo, pre imobilných prístup neurobili. Vallo Team je banda neschopných tupcov, vedia sa živiť iba verejnými zákazkami.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter