Urbanizmus a výstavba 30. máj 2019

Zámer obnovy Esterházyho paláca dostal zelenú, mesto prenajme pozemky


Zámer rekonštrukcie schátraného Esterházyho paláca na Kapitulskej ulici v historickom centre Bratislavy dostal vo štvrtok zelenú.

Bratislavskí mestskí poslanci totiž schválili prenájom mestských pozemkov spoločnosti Esterhazy Real Estate,

ktorá ho potrebuje na vydanie stavebného povolenia na obnovu paláca.

Účelom navrhovaného prenájmu je výstavba a užívanie prístupovej komunikácie

(zo Staromestskej ulice do podzemných garáží plánovaných v areáli Esterházyho paláca)

a časti tunela popod parkánový múr do priestorov Esterházyho paláca.

Ten má slúžiť ako dočasný zásobovací tunel a po dokončení rekonštrukcie Esterházyho paláca

a jeho prebudovaní má byť trvalým vjazdom do podzemných garáží.

Prenájom mestských pozemkov spoločnosti schválili mestskí poslanci na dobu neurčitú, za 36 eur za štvorcový meter na rok,

čo predstavuje ročne sumu 17.460 eur.

Mestské zastupiteľstvo však prijalo podmienku, že nájomná zmluva má byť podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v zastupiteľstve.

V prípade, že sa tak nestane, uznesenie stratí platnosť. Poslanci zároveň požadujú,

aby sa spoločnosť Esterhazy Real Estate zaviazala prevziať na seba dlh predchádzajúceho nájomcu, spoločnosti Agoria Projekt.

"Do zmluvy o nájme bude zapracovaný zámer prenajímateľa vybudovať oddychové plató,

ktoré bude spájať ulicu Židovskú a ulicu Staromestskú, s tým,

že z tohto dôvodu je prenajímateľ oprávnený nájomcovi znížiť rozsah predmetu nájmu," uzniesli sa poslanci.

Spoločnosť Esterhazy Real Estate, ako nový vlastník areálu Esterházyho paláca,

potrebuje na vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu paláca preukázať k pozemkom,

dotknutým prístupovou komunikáciou a tunelom popod parkánový múr, vlastnícke alebo iné právo. 

Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP) vo svojom stanovisku k nájmu uvádza, že Esterházyho palác je národnou kultúrnou pamiatkou.

MÚOP sa palácom zaoberá po výskumnej a metodickej stránke od roku 1984.

Je v úzkom kontakte s investorom a poskytuje mu na vyžiadanie metodickú a výskumnú podporu so zámerom plnenia úloh,

nariadených Krajským pamiatkovým úradom Bratislava.

V stanovisku sa ďalej uvádza, že je krajne dôležité urýchliť pamiatkovú obnovu paláca, ktorý sa nachádza vo veľmi zlom technickom stave.

"Podľa MÚOP mieni investor obnovy postupovať presne podľa pokynov Krajského pamiatkového úradu Bratislava

a chce vrátiť objektu palácový charakter.

V záujme záchrany vzácneho historického paláca MÚOP odporúča uzatvoriť s investorom, spoločnosťou Esterhazy Real Estate,

zmluvu na prenájom dotknutých pozemkov," spresnilo mesto v predloženom materiáli.

MÚOP ponúka prevziať úlohu odborného dohľadu za hlavné mesto.

Mestské oddelenie dopravného inžinierstva žiada okrem iného posúdiť vplyv nárastu

dopravného zaťaženia nového investičného zámeru na priľahlú komunikačnú sieť

i jej križovatky a navrhnúť opatrenia na zachovanie optimálnej situácie po výstavbe.

Keďže výstavbou tunela dôjde k zásahu do parkánového múru a múru mestských hradieb, mestský Generálny investor Bratislavy (GIB) požaduje,

aby projektová dokumentácia bola ešte pred zaslaním na Krajský pamiatkový úrad Bratislava

a stavebný úrad predložená GIB na pripomienkovanie a odsúhlasenie.

Dôvodom je, že v súčasnosti sa vyhotovuje projektová dokumentácia rekonštrukcie mestských hradieb.

(TASR)
Foto: arhív Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter