Urbanizmus a výstavba 4. jún 2019

Verejné prerokovanie bratislavského územného plánu bude 18. júna


Základný dokument rozvoja hlavného mesta – územný plán, bude magistrát aktualizovať.

V rámci aktualizácie sa od 31. mája do 1. júla uskutočňuje prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie 

„Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - zmeny a doplnky 06“

Ako uvádza mesto, účelom tohto materiálu je aktualizovanie celomestskej územnoplánovacej dokumentácie

vo vzťahu k platným predpisom najmä z oblasti ochrany prírody a životného prostredia,

ochrany pamiatok, protipovodňovej ochrany, obrany štátu a dopravného a technického vybavenia na území mesta.

Kompletný materiál „Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov,

zmeny a doplnky 06“ je k nahliadnutiu na nasledovných miestach na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,

Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE v pondelok od 8:00 h do 17:00 h, v utorok až štvrtok od 8:00 h do 16:00 h a v piatok od 8:00 h do 15:00 h

Ďalej v elektronickej podobe na internetovej adrese https://www.bratislava.sk/sk/filter/uradna-tabula s použitím filtra Územné plánovanie a rozvoj

Verejná prezentácia, na ktorej bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa,

sa uskutoční dňa 18.6.2019 o 17:00 h v Justiho sieni na prízemí Primaciálneho paláca. 

Pripomienky je možné uplatniť v termíne 01.7. 2019 vrátane, písomne na adresu: 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1

Ďalej elektronickou poštou na adresu: ooupd@bratislava.sk , či prostredníctvom formulára

Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii.

(red, hmb)

Mapka: HMB

0 komentárov
Pridajte komentár

Anketa

Od komunálnych volieb uplynuli 2 roky, sme v polčase... volili by ste ich opäť?

45%
15%
16%
6%
2%
5%
6%
5%


Na začiatok stránky hore
Newsletter