Urbanizmus a výstavba 20. marec 2019

V Devínskej Novej Vsi má vyrásť obytný súbor Slnečný vrch


Obytný súbor Slnečný vrch je navrhovaný ako súčasť rozvojového územia na severovýchodnom okraji urbanizovaných území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.

Ide o bezprostrednú územnú väzbu na lokalitu Paulinské, od ktorej je oddelený existujúcou komunikáciou - ulicou Jána Jonáša.

Vyplýva to zo správy posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.

Má tu vzniknúť obytný súbor s 1576 obyvateľmi a 27 budovami a verejne prístupná parková plocha.

Napojenie projektu Slnečný vrch 1 je tvorené jedným dopravnokomunikačným vstupom - oproti existujúcemu vstupu do radovej zástavby rodinných domov (zo severu) z ulice J. Jonáša.

Vznikne tým priesečná križovatka, ktorá si vyžiada šírkovú úpravu tejto ulice.

Ulica J. Jonáša sa navrhuje rozšíriť o odbočovacie pruhy vľavo v obidvoch smeroch do ulice Ľubochníková a do novonavrhovanej vetvy obytného súboru Slnečný vrch.

Skladba objektov pozostáva z bytových domov so štyrmi až deviatimi nadzemnými podlažiami,

jedným ustúpeným podlažím a jedným až štyrmi podzemnými podlažiami.

Priestory občianskej vybavenosti sú situované v samostatných viac podlažných objektoch, a v podnoží objektov bytových domov.

V podzemných podlažiach sú navrhnuté najmä priestory statickej dopravy., lokálne, vzhľadom na morfológiu terénu, doplnené občianskou vybavenosťou.

V rámci výstavby obytného súboru Slnečný vrch budú vybudované plochy poloverejnej a verejnej zelene, drobná architektúra,

pešie komunikácie, účelové komunikácie sprístupňujúce odsadené objekty a plochy statickej dopravy na pozemku investora.

Navrhovaná zástavba Obytného súboru Slnečný vrch – časti A a F je riešená na celkovej ploche 28 503 m².

Navrhovaných je štrnásť malopodlažných bytových domov so štyrmi nadzemnými podlažiami,

jedným ustúpený podlažím a jedným podzemným podlažím s celkovou zastavanou plochou 4 956 m².

Celková podlažná plocha nadzemných podlaží je 18 130 m².

Plocha komunikácií a spevnených plôch v riešenom území predstavuje 11 473 m². Investorom je Slnečný vrch, s.r.o

(red)

Vizualizácie: Zdroj: EIA

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter