Urbanizmus a výstavba 18. november 2019

Uzavretý areál Mičurin: OZ Hrad-Slavín podáva podnet na prokurátorský dozor. Ministerstvo tvrdí, že projekt využitia bude urobený po ukončení revitalizácie


(Staré Mesto - Bratislavský kuriér, rl) - Občianske združenie (OZ) Hrad – Slavín podáva podnet na prokurátorský dozor pre nesprístupnenie bývalého Domu mládeže na Búdkovej ulici v Bratislave, známeho ako Mičurin.

To má v gescii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Rezort tvrdí, že súčasný stav nezabezpečuje dostatočnú ochranu pred ublížením na zdraví.

"Žiadame prokurátora, aby vykonal dozor prostredníctvom vydania upozornenia nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstvom a odstránil tak jeho nečinnosť," uviedla predsedníčka OZ Hrad - Slavín Sabina Barborjak.

Podnet na upozornenie prokurátora podáva občianske združenie po tom, ako podľa jeho slov rezort školstva neodpovedal na jeho výzvy na sprístupnenie areálu a budovy, ktorá bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Bratislavský kuriér položil občianskemu združeniu niekoľko otázok, odpovedala Sabina Barborjak:

Na základe čoho podávate podnet?  

„Máme podozrenie, že kvôli nečinnosti Ministerstva školstva dochádza k porušovaniu zákona a dúfame, že intervencia generálnej prokuratúry by mohla spôsobiť, že sa ľady na MŠ pohnú a Mičurin sa konečne otvorí pre verejnosť a bude slúžiť všetkým občanom“. 

Aký právny či občiansky nárok máte na Mičurin? 

„V OZHS sa dlhodobo snažíme (s podporou našich členov a verejnosti) dosiahnuť, aby Ministerstvo sprístupnilo a sprevádzkovalo (alebo dalo do prevádzky iným subjektom) areál a budovu v zmysle ich pôvodného účelu: ako voľnočasové centrum pre obyvateľov mestskej časti“. 

Chce mať Mičurin OZ pre seba

Nie, určite nechce. Nemáme kapacitu, kompetencie, ale najmä ani chuť, na "uzurpovanie" si takého veľkého a významného priestoru. Snažili sme sa (doteraz bezvýsledne) iniciovať právne a zmluvné podchytenie otvorenia Mičurinu pre verejnosť tak, aby sa po každej personálnej zmene na ministerstve nemuselo začínať s debatou o jeho využití odznova.

Nemáme však konkrétnu predstavu. Sme presvedčení, že s touto predstavou by malo prísť Ministerstvo, respektíve ak ju nemá, malo by byť v jeho záujme ju hľadať“. 

Ako S. Barborjak dodala, združenie dúfa, že ak nepomohol tlak verejnosti, pomôže tlak verejných orgánov. Verí, že sa ľady pohnú a ministerstvo zabojuje o prístup k vlastnému majetku, postará sa oň a umožní jeho sprístupnenie verejnosti. 

Rezort školstva pre Bratislavský kuriér uviedol, že „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR súhlasilo s vyhlásením areálu Ekoiuventy za národnú kultúrnu pamiatku v roku 2016, taktiež umožnilo členom združenia ICOMOS obhliadku areálu, ktorá bola podkladom pre vypracovanie správy pre Pamiatkový úrad.

Následne koncom roka 2016 bol vypracovaný projektový zámer postupnej revitalizácie a obnovy areálu národnej kultúrnej pamiatky Ekoiuventa.

Bola vytvorená pracovná skupina zložená zo zamestnancov ministerstva školstva, zástupcov mestskej časti Staré mesto, členov OZ Hrad-Slavín, zástupcu Centra voľného času s cieľom vytvoriť projektový zámer a následné využitie predmetného areálu.

Rekonštrukcia a revitalizácia areálu prebiehala vo viacerých etapách.

1. etapa – oprava havarijného stavu strešnej krytiny 1PP a revitalizácia bazénu, amfiteátra a jeho okolia z dôvodu spustenia prevádzky už v nasledujúcej sezóne 2017, čo sa aj podarilo. Areál navštívilo viac ako 30 000 návštevníkov zo širokého okolia, mládeže a dôchodcov. Všetky náklady na prevádzku bazéna znášal rozpočet ministerstva školstva.

V roku 2018 bola návštevnosť cca 25 000. V sezóne 2018 umožnilo ministerstvo školstva bezodplatné konanie viacerých podujatí, ktoré zastrešovalo OZ Hrad-Slavín - ako večerné premietanie filmov v amfiteátri a koncertu hudobnej skupiny. Taktiež otvorilo areál pre verejnosť pri príležitosti „Víkendu otvorených parkov a záhrad".

2. etapa revitalizácie pozostáva z opravy strešnej krytiny na dvoch podlažiach, úpravy prízemia v zmysle pôvodného dispozičného riešenia z roku 1957, maliarske práce, murárske práce a výmena podlahovej krytiny na 1.PP hlavnej budovy. Táto etapa začala od 5.1.2019 a bude ukončená do konca roka 2019.

3.etapa revitalizácie je plánovaná na rok 2020 a pozostáva z opráv fasádneho obkladu budovy, ktorý je vekom zvetraný a ohrozuje okolie svojím možným opadaním a možným ublížením na zdraví.

Celkové náklady na revitalizáciu, rekonštrukciu mimo prevádzkových nákladov boli za obdobie 10/2016 – 11/2019 v sume 208 872,50 eur, vrátane DPH.

Uvedené finančné prostriedky neboli alokované v rozpočte ministerstva školstva a čerpali sa z úspor prevádzky rezortu.

V prípade vzniku havarijného stavu ministerstvo školstva okamžite koná a zabezpečuje nápravu. Ministerstvo nesprístupní areál Ekoiuventy, pokiaľ nebudú ukončené všetky etapy revitalizácie, pretože súčasný stav nezabezpečuje dostatočnú ochranu pred ublížením na zdraví.

Po ukončení všetkých etáp revitalizácie bude spracovaný projekt využitia predmetného areálu aj s ohľadom na zákon o správe majetku štátu č.278/1993 Z. z.

Ministerstvo školstva bude súčinné s Generálnou prokuratúrou SR a rado zdokladuje investície z úspor rezortu školstva na zveľadenie národnej kultúrnej pamiatky. Ministerstvo školstva zároveň postupuje podľa zákona aj pri vyjednávaní o prístupovej ceste.

V súvislosti so zaslaným listom ministerstvu školstva chceme uviesť, že ministerstvo hneď po tom, ako mu bol list doručený, uskutočnilo osobné stretnutie so zástupcami OZ Hrad–Slavín.

Areál bol k dispozícii širokej verejnosti aj počas letnej sezóny 2019. Navštívilo ho približne 10 000 návštevníkov. Okrem toho sa v areáli národnej kultúrnej pamiatky Ekoiuventa konali pre širokú verejnosť aj dva koncerty hudobnej skupiny.

Zároveň je v záujme ministerstva školstva, aby predmetná národná kultúrna pamiatka slúžila všetkým občanom a nebol uprednostňovaný záujem jedného občianskeho združenia, ktoré iniciovalo predmetné podanie. A ešte raz opakujeme, že budeme veľmi radi súčinní pri dokazovaní na Generálnej prokuratúre SR“. Toľko stanovisko ministerstva.

Pripomíname, že 19. júna OZ Hrad-Slavín zaslalo médiám text otvoreného listu pre ministerku školstva kde spolu s magistrátom mesta Bratislavy požadovali najmä bezodkladné podanie žiadosti o uvalenie vecného bremena na prístupovú cestu k areálu na príslušné úrady, čím si ministerstvo zabezpečí prístup k vlastnému majetku.

Ďalej vytvorenie priestoru pre funkčný dialóg verejnosti, mesta a mestskej časti s ministerstvom o ďalšom využití budovy a areálu, ktorého výsledkom by mal byť konkrétny, zrozumiteľný a časovo ohraničený plán využitia budovy a areálu pre verejnosť.

(rl, tasr)

Foto: Archív/Br. kuriér

Niektoré súvisiace linky

https://www.minedu.sk/areal-micurin-sa-minuly-vikend-otvoril-navstevnikom/

https://www.archinfo.sk/diskusia/areal-ekoiuventy-vyhlasili-za-narodnu-kulturnu-pamiatku.html

http://www.netky.sk/clanok/areal-micurin-dnes-patril-opat-detom-a-rodinam

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter