Urbanizmus a výstavba 18. december 2019

Úrad vlády SR vyhlási verejné obstarávanie na rekonštrukciu NKP Rusovce


Úrad vlády SR predložil na dnešné rokovanie vlády SR Aktualizovaný návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu, ktorý obsahuje aktualizáciu  - indexáciu rozpočtu rekonštrukcie NKP Rusovce, ako aj jej časového harmonogramu.

Informoval o tom Úrad vlády SR. Vládny materiál bol konzultovaný aj s Útvarom hodnoty za peniaze. 

Dôvodom aktualizácie boli najmä zmeny v projektovej dokumentácii na základe požiadaviek dotknutých orgánov, napr. Krajského pamiatkového úradu, Technickej inšpekcie a ďalších, pričom k novému návrhu sú už vydané všetky stavebné povolenia.

Schválenie uvedeného materiálu vládou SR umožňuje Úradu vlády SR  bezodkladne vypísať verejné obstarávanie na samotnú rekonštrukciu NKP Rusovce – bližšie informácie sa záujemcovia o súťaž dozvedia z Oznámenia o verejnom obstarávaní, ktoré bude publikované vo Vestníku verejného obstarávania v najbližších dňoch. Matúš Šutaj Eštok, vedúci ÚV SR:

„Týmto vyhlásením sa zavŕši veľmi náročný a rozsiahly prípravný proces  a de facto sa ním rekonštrukcia NKP Rusovce reálne aj začína."

(red)

Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter