Urbanizmus a výstavba 13. máj 2019

Smutný príbeh Mlyna Klepáč nesleduje zrejme nikto – ani médiá a ani politici


Príbeh ôsmeho mlyna Klepáč je dlhý a možno aj smutný a zabral by veľa miesta.

V súčasnosti je objekt (začiatok mája 2019) zatvorený. Žiadny oznam, nič čo by vysvetlľovalo, čo sa deje.

My ale jedno vysvetlenie máme. Mlyn Klepáč je v dlhodobých súdnych sporoch, ktoré, zdá sa, spejú do finále.

V nedávnej minulosti poskytol súkromný podnikateľ, vtedajšia spoločnosť Euro Active Group,

(zanikla v roku 2015)) právoplatnému dedičovi tejto nehnuteľnosti Viliamovi Sedlárovi (po zosnulej Ľudmile Sedlárovej-Rabanovej),

resp. občianskemu združeniu Klepáč - združenie pre ôsmy mlyn na Vydrici , peniaze na rekonštrukciu mlyna. Išlo vraj o ústnu dohodu.

Bratislavský okresný súd minulý rok rozhodol, že pán V. Sedlár musí zaplatiť takmer 92-tisí eur žalobcovi

+ úrok z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 91.942,11 eur od 16.10.2010 do zaplatenia na účet žalobcu.

Okrem toho súd priznal žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Žalovaný,

teda Viliam Sedlár sa voči rozsudku odvolal a žiadal oslobodenie od súdnych poplatkov.

Dňa 17. 1. 2019 uznesením rozhodol súd v žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov,

proti ktorému bola dňa 18. 2. 2019 podaná sťažnosť.

(Celý text mailu zaslaný redakcii uverejňujeme úplne dole)

Treba ale pripomenúť, že podľa našich informácií viedol a vedie 90-ročný Viliam Sedlár päť súdnych sporov,

ktoré priamo, alebo nepriamo súvisia s prevádzkou Mlyna Klepáč.

Médiá sa o Klepáč nezaujímajú

Pripomeňme, že v roku 2010 prenikla do médií informácia,

podľa ktorej vlastník zrekonštruovaného ôsmeho mlyna Klepáč na Železnej studienke ohlásil vlastnícke a prevádzkové problémy. Písali o tom vtedy Bratislavské noviny.

Krátko po tom, ako bol mlyn uvedený do prevádzky, ho údajní sponzori vyhodili z pozemku.

Podľa Viliama Sedlára sa to malo stať 29. júna 2010. Od tohto dňa je znemožnené užívanie Klepáča nielen vlastníkovi, ale aj ľuďom venujúcim sa prevádzke v prospech detí a mládeže a starajúcich sa o bezpečnosť.

„V uvedený deň neoprávnene vstúpil na Klepáč pod štítom Klepáč -

združenie pre ôsmy mlyn na Vydrici pán Michael Dragašič spolu s pánom Radkom Kašiarom a pracovníkmi, vymenili zámky na

budove a postavili tam stráž.

Klepáč je zneprístupnený, Klepáč je okupovaný,“ opísal situáciu vlastník Klepáča Viliam Sedlár.

Dodal, že v ten istý deň bola na mieste aj polícia, ktorá „urobila záznam, ale na skutkovej veci, teda na okupácii sa nič nezmenilo“.

V. Sedlár ďalej informoval, že 8. júla (2010) podal trestné oznámenie na oboch menovaných.

Dodal, že na objekte bola násilne preseknutá reťaz na bráne.

Polícia na otázku, či prijala oznámenia na uvedených pánov, odpovedala, že informácie ku konkrétnym osobám neposkytuje.

Bratislavské noviny v roku 2010 napísali, že otvoreniu Klepáča v roku 2009 predchádzali dlhoročné spory.

Majiteľka Ľudmila Sedlárová - Rabanová najprv darovala mlyn občianskemu združeniu.

Združenie ale neplnilo dohodu a na pozemku si urobilo viac-menej súkromné piknikové miesto.

Súd napokon darovaciu zmluvu a majetok vrátil pôvodnej majiteľke.

Následne bola založená nezisková organizácia Klepáč - združenie pre ôsmy mlyn na Vydrici,

v ktorom sa za jeho obnovu angažoval najmä manžel majiteľky - Viliam Sedlár.

Mlyn mal a má slúžiť najmä skautom, deťom a mládeži na vzdelávacie výchovné programy s možnosťou krátkodobého ubytovania.

Na internetovej stránke Klepáča boli medzi hlavnými sponzormi uvedení okrem Viliama Sedlára aj Michael Dragašič a Holcim Slovensko, a. s.,

Michael Dragašič je konateľom spoločnosti Euro Active Group,

ktorá rekonštruuje vedľajší deviaty mlyn na Železnej studienke a snažil sa aj o vybudovanie hotela neďaleko Klepáča. Toľko noviny v roku 2010.

V súčasnosti sme mená sponzorov na stránke už nenašli. Akurát banner Bratislavského samosprávneho kraja...

Od tej doby (2010) sa ani médiá a ani politici o spory o túto unikátnu historickú pamiatku nestarajú - akoby neexistovali.

Ak si dnes otvoríte stránku klepac.sk, v podstate na nej nič nie je.

Ake Klepáč kedysi žil.

Dnes zrejme čaká na svoj nový „začiatok“. Aký bude... to nevie zatiaľ nikto...

Do improvizovaného kolesa mlyna kedysi tiekla voda

Jeden zo súdov o „Klepáč“

Výrok rozhodnutia:V predmetnej veci bol vyhlásený rozsudok dňa 17. 07. 2018.
"Okresný súd Bratislava IV v konaní o zaplatenie 91.942,11 eura s príslušenstvom rozhodol tak, že:

I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 91.942,11 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 91.942,11 eur od 16.10.2010 do zaplatenia na účet žalobcu, a to do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

II. Súd p r i z n á v a žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %.

III. O výške náhrady trov konania rozhodne súd samostatným
uznesením, ktoré vydá súdny úradník po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stručné odôvodnenie:
Súd mal preukázané, že na základe ústne uzatvorenej zmluvy o dielo medzi pôvodným žalobcom spoločnosťou Pressburg Finance Group, spol. s r.o.

a žalovaným začal pôvodný žalobca rekonštruovať – obnovovať  historickú budovu VIII. Mlyna Klepáč na Vydrici.

Súdu bola predložená objednávka zo dňa 24.01.2006, ktorou si žalovaný objednal o žalobcu „dodávku prác a materiálu na rekonštrukčné práce na stavbe VIII. mlyn Klepáč, železná Studienka, Bratislava“.

Výzvou na prevzatie časti stavby (diela) zo dňa
27.7.2006 vyzval pôvodný žalobca žalovaného k úkonu odovzdávania a preberania zrealizovaných prác za obdobie od 31.7.2007,

pričom v tejto výzve bol uvedený termín odovzdania dňa 7.08.2006.

Výzvu prevzal dňa 1.8.2006 žalovaný, čo potvrdil svojim podpisom. V tento deň sa aj uskutočnilo prevzatie a odovzdanie diela,

čoho dôkazom je zápis odovzdaní a prevzatí časti stavby (diela) zo dňa 07.08.2006, z ktorého vyplýva, že neboli na diele žiadne vady ani nedorobky.

Z obsahu predmetnej výzvy vyplýva, že – „dodávky a práce budú fakturované po odovzdaní celého diela.“ Spolu s odovzdaním diela bol žalovanému odovzdaný aj súpis odovzdaných prác a dodaných tovarov – stavba VIII. 

Mlyn Klepáč, BA k 31.07.2006, v ktorom bola vyčíslená suma za práce a tovary celkom vo výške 91.942,11 eur (2.769.848,-Sk).

Na základe tohto súpisu za dodané práce a tovary bola dňa 01.10.2009 vystavená faktúra č. 9006 vo výške 91.942,11 eur s dátumom splatnosti 15.10.2009.

Prevzatie faktúry opätovne potvrdil dňa 01.10.2009 svojim podpisom žalovaný.

Súd ustálil, že medzi účastníkmi zmluvného vzťahu vznikla dohoda o vykonaní diela, rekonštrukcii stavby VIII. mlyn Klepáč, a že tento zmluvný vzťah bol odplatný.

Súd mal ďalej za jednoznačne preukázané, že spoločnosť PFG reálne uskutočnila dielo na základe pokynov a požiadaviek žalovaného.

Nakoľko z konania žalovaného bolo zrejmé, že tento sa pokúsil zbaviť svojho záväzku a to uhradenia sumy vo výške 91.942,11 eur žalobcovi,

ktorý mu vyplýval z faktúry č. 90006 zo dňa 01.10.2009 vystavenou žalobcom za dodávku rekonštrukčným prác a materiálu na stavbe VIII. Mlyn Klepáč,

právny zástupca žalobcu podal dňa 08.08.2018 návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia podľa ust. § 343 CSP.

Dňa 27. 07. 2018 bolo súdu doručené odvolanie žalovaného spolu so žiadosťou o oslobodenie od súdnych poplatkov.

Vyjadrenie žalobcu k odvolaniu žalovaného bolo súdu doručené v októbri 2018. Vyjadrenie žalovaného voči vyjadreniu žalobcu bolo súdu doručené v novembri 2018.

Dňa 17. 01. 2019 uznesením  rozhodol súd v žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov, proti ktorému bola dňa 18. 02. 2019 podaná sťažnosť.

Až keď súd rozhodne o tejto sťažnosti, môže predmetný spis predložiť odvolaciemu Krajskému súdu v Bratislave."

(rl)

Foto: Br. kuriér

Pred rokom sme priniesli k téme tento článok

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter