Urbanizmus a výstavba 19. december 2018

Projekt rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej radiály prechádza záverečnými kontrolami


Podklady k plnánovanej rekonštrukcii Karlovesko-dúbravskej radiály prešli v minulých dňoch kontrolou riadiaceho orgánu, ktorým je ministerstvo dopravy.

Ako nás ministerstvo dopravy a výstavby informovalo, „riadiaci orgán vykonal kontrolu pred podpisom zmluvy a zaslal prijímateľovi výzvu na podanie podnetu na výkon kontroly na Úrade pre verejné obstarávanie, ktorá musí byť vykonaná v lehote 30 dní od podania“.

Hlavné mesto vyhlásilo 13. novembra 2018 víťazného uchádzača v súťaži, ktorým sa stala skupina dodávateľov "DK Radiála".

Ide o firmy TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava.

Víťaz ponúkol najnižšiu cenu 65 119 902, 56 eura s DPH

Ako nás nedávno magistrát informoval, 26. novembra poslalo hlavné mesto dokumentáciu na kontrolu pred podpisom zmluvy na riadiaci orgán RO OPII.

Po tejto kontrole sa dokumentácia posiela ešte na kontrolu aj na ÚVO.

Ako nás informoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), podnet na túto zákazku ešte na úrad nebol doručený.

„V prípade, ak bude doručený na úrad podnet verejného obstarávateľa na začatie konania pred uzavretím zmluvy, úrad vykoná konanie v lehotách v zmysle zákona o verejnom obstarávaní“.

ÚVO pripomenul, že vo veci modernizácie električkových tratí Dúbravsko-Karloveská radiála úrad eviduje podanie námietok jedného z uchádzačov.

Úradu boli doručené 23. apríla 2018 a o námietkach meritórne rozhodol dňa 1. augusta 2018 (po doručení kompletnej dokumentácie zo strany kontrolovaného).

Voči rozhodnutiu bolo podané odvolanie, o ktorom rozhodla Rada úradu a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. októbra 2018, dokumentácia bola kontrolovanému vrátená dňa 4. 10.2018.

Ako sme už dávnejšie informovali, v súťaži na rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave, ktorá bola vyhlásená v lete 2017 a "zasekla" sa pri vyhodnocovaní ponúk, nastal posun.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) napokon rozhodol v prospech hlavného mesta, ktoré tak môže v procese pokračovať. Kedy sa s obnovou radiály začne, však stále nie je známe.

Mesto to však musí stihnúť do konca roka 2023.

Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej radiály sa bude týkať úseku električkovej trate od tunela pod Hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke.

Od tejto časti po jej koniec na ulici Pri kríži sa trať modernizovala v roku 2014. Podľa zámeru sa má kompletne vymeniť električkový zvršok aj spodok spolu s odvodnením.

Obnoviť sa majú aj nástupištia. Celkové náklady na rekonštrukciu radiály môžu dosiahnuť sumu približne 67 miliónov eur. Mesto bude modernizáciu financovať pomocou eurofondov, ktoré pokryjú 85 percent nákladov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát.

(rl, tasr)

Foto: Archív BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter