Urbanizmus a výstavba 11. január 2019

Projekt rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej radiály prechádza kontrolami, s obnovou sa začne zrejme vo februári


Je možné, že rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej radiály sa začne vo februári tohto roka.

V súčasnosti je kontrola projektu na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý ho obdržal 21. decembra.

Kontrola bola predtým urobená aj riadicim orgánom, ktorým je ministerstvo dopravy a výstavby:

„Riadiaci orgán vykonal kontrolu pred podpisom zmluvy a zaslal prijímateľovi výzvu na podanie podnetu na výkon kontroly na Úrade pre verejné obstarávanie, ktorá musí byť vykonaná v lehote 30 dní od podania“.

Hlavné mesto vyhlásilo 13. novembra 2018 víťazného uchádzača v súťaži, ktorým sa stala skupina dodávateľov „DK Radiála“.

Ide o firmy TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava.

Víťaz ponúkol najnižšiu cenu 65 119 902, 56 eura s DPH. Hlavné mesto bude v tejto súvislosti riešiť otázku obmedzenia dopravy, ako aj nahradenie dočasne vylúčených električiek autobusmi.

S prácami by sa malo začať zrejme vo februári tohto roka. Obnovu radiály musí mesto stihnúť do konca roka 2023.

Ako ÚVO nedávno pripomenul, že vo veci modernizácie električkových tratí Dúbravsko-Karloveská radiála úrad eviduje podanie námietok jedného z uchádzačov.

Úradu boli doručené 23. apríla 2018 a o námietkach meritórne rozhodol dňa 1. augusta 2018 (po doručení kompletnej dokumentácie zo strany kontrolovaného).

Voči rozhodnutiu bolo podané odvolanie, o ktorom rozhodla Rada úradu a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. októbra 2018, dokumentácia bola kontrolovanému vrátená dňa 4. 10. 2018.

V súťaži na rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave, ktorá bola vyhlásená v lete 2017 a „zasekla“ sa pri vyhodnocovaní ponúk, nastal posun.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) napokon rozhodol v prospech hlavného mesta, ktoré tak môže v procese pokračovať.

(rl, tasr)

Foto: Archív BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter