Urbanizmus a výstavba 6. február 2020

O výstavbe diaľnice D4, na úseku Rača – Záhorská Bystrica, sa má hovoriť s verejnosťou dnes podvečer v Marianke


Verejné prerokovanie posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA, v prípade výstavby diaľnice D4 na úseku Rača – Záhorská Bystrica, má byť dnes v podvečer v obci Marianka, v spoločenskej sále obecného úradu.

Tento posudzovaný úsek má podľa informácií zo správy EIA výrazne napomôcť  vyriešiť problém tranzitnej dopravy, ako aj problém nedostatočnej kapacity cestnej siete hlavného mesta Bratislava.

Ďalej má výrazne napomôcť dopravnej obsluhe tohto územia a odľahčí priľahlé obce od tranzitnej dopravy, ktorej má primárne slúžiť diaľničná sieť.

„Koridor  celej   diaľnice   D4  je koncepčne   dlhodobo   sledovaný a cezhranične   riešený s Rakúskou republikou vo vzťahu k jeho napojeniu na rakúsku diaľnicu A6 a rýchlostnú cestu S8, ktorá má zabezpečiť najkratšie cestné spojenie Bratislavy a Viedne,“ uvádza sa v dokumente EIA.

Úsek diaľnice D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica bol súčasťou stavby D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever – Stupava juh – št. hranica SR/RR, pre ktorú DOPRAVOPROJEKT, a. s.  Bratislava, v septembri 2009 vypracoval Štúdiu realizovateľnosti a ktorá bola podkladom pre vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie stavby Diaľnica D4 Ivanka sever – Záhorská Bystrica (vypracoval HBH projekt, s. r. o. 2010).

Variant V1

Výsledný tunelový variant zo štúdie D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica, Technická štúdia a orientačný inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum pre stavbu diaľnice D4 Bratislava, RačaZáhorská . Celková dĺžka navrhovaného variantu V1 je 12,417 km, s tunelom dĺžky 10 980 m.

Ukončenie úseku Variantu V1 v staničení 12,417 km, vyžaduje nevyhnutné technické úpravy nasledujúceho úseku diaľnice D4 Záhorská Bystrica - Devínska Nová Ves - dobudovanie výjazdových ramien deltovitej mimoúrovňovej križovatky Záhorská Bystrica (od Stupavy), zrušenie križovania „starej Mariánskej cesty“ s budúcim telesom diaľnice D4 a jej priame zapojenie do mimoúrovňovej križovatky (MUK) Záhorská Bystrica.

Ďalej dočasnú realizáciu dopravného zúženia a prevedenia dopravy z plného profilu diaľnice (4pruhu) do pol profilu diaľnice (2-pruhu). Termín pre začatie výstavby  je rok 2023, termín dokončenia sa naplánoval na rok 2030.

Celá obsiahla správa EIA je tu.

(red)

Zdroj: EIA

Vizualizácie: Zdroj EIA

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter