Urbanizmus a výstavba 1. júl 2019

Kontajnerová móda? Novú kontajnerovú prevádzku už stavajú v Petržalke, v Karlovej Vsi stojí Kontajner stále bez povolenia


(Bratislavský kuriér, rl)  - Minulý rok, ešte pred komunálnymi voľbami,

sa kandidatúry na post starostky Starého Mesta vzdala dnes už miestna poslankyňa, Dana Kleinert.

 

Kandidovala aj za mestskú poslankyňu (Team Vallo, Progresívne Slovensko a SPOLU - občiansku demokraciu).

 

V médiách sa písalo o tom, že táto dizajnérka odstúpila kvôli nepovoleným stavbám z kontajnerov pri jej dome v Karlovej Vsi.

 

Vtedy tvrdila, že povolenie si vybavujú dodatočne a karloveský úrad obviňovala z nečinnosti.

 

Stavebný úrad naopak tvrdil, že stále nedostal všetky potrebné dokumenty, a preto stavbu povoliť nemôže.

 

„Verila som, že sa to do volieb podarí vyriešiť práve preto, že táto téma môže byť niekým skratkovito dezinterpretovaná,

negatívne otočená a zneužitá,"

 

tvrdila pred komunálnymi voľbami D. Kleinert dizajnérka pre Sme.

 

Aká je situácia dnes?

 

Karloveský miestny úrad sme sa minulý týždeň pýtali, ako sa veci s Kontajnerom na Riviére majú.

Z odpovede vyplynulo, že stavba je tam stále na čierno. Tu je celá odpoveď:

 

„Stavba bola postavená bez územného a stavebného povolenia. Konanie o dodatočnom povolení resp. odstránení stavby je prerušené.

 

Plynie lehota na predloženie potrebných dokladov preukazujúcich súlad stavby s verejným záujmom.

 

K dnešnému dňu stále nie sú úplné. Niektoré podklady, ktoré karloveský stavebný úrad žiadal už v prvej výzve v roku 2016,

doteraz neboli predložené“.

 

V súvislosti s tým, že v prevádzke na Riviere sú ponúkané aj jedlá, sme sa obrátili na regionálny úrad verejného zdravotníctva.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR:

 

„Na uvedenie priestorov do prevádzky bolo zo strany RÚVZ Bratislava vydané rozhodnutie č.HV/08064/2016 zo dňa 02.05.2016.

 

Týmto rozhodnutím boli priestory (Kaviareň KONTISS Coffe na Riviére 2 v Bratislave) uvedené do prevádzky z dôvodu,

 

že prevádzka spĺňa požiadavky vyplývajúce z Nariadenia EP a Rady (ES) č.852/2004 o hygiene potravín

 

a Vyhlášky MZ SR č.533/2007. Uvedenej prevádzke bol taktiež schválený prevádzkový poriadok.

Príslušný stavebný úrad sa v čase vydávania rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky vyjadril,

že kontajner nepodlieha schvaľovaciemu procesu v zmysle stavebného zákona,

 

nakoľko sa jedná o odstrániteľný objekt – kontajner, ktorý nie je pevne spojený so zemou.

 

Príslušný stavebný úrad požiadal o dodatočné stavebné povolenie, nakoľko boli preklasifikované objekty tohto typu. 

RÚVZ sa nevyjadruje k stavebnému konaniu, ale vyjadruje sa k územnému konaniu

a ku kolaudácii v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane,

 

podpore a rozvoji verejného zdravia.

K vydaniu záväzného stanoviska ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad nebol stavebným úradom dodnes vyzvaný“.

Pani miestnu poslankyňu D. Kleinert sme oslovili mailom s otázkou: Váš kontajner na Riviére je stále postavený na čierno, nemá kolaudáciu. Ako je to možné?

Ako vnímate tento fakt a aký príklad dávate ostatným občanom, či Vašim voličom?

 

Kontajnerová móda, či prejav nevkusu?

 

Na rozmiestňovanie prenosných kontajnerov, ktoré slúžia na rôznu činnosť, môžu byť rozdielne názory. Pre niekoho môže ísť o nevkus, ktorý do mestského prostredia nepatrí,

 

pre iného je to praktický spôsob podnikania, či aktivít pre skupiny ľudí v rámci stretania sa rôznych komunít.

 

Ďalší podobný kontajner, ako v Karlovej Vsi na Riviére, už vyrastá pri zastávke MHD Farského, v Petržalke .

 

Podľa miestneho petržalského úradu, stavebný úrad vydal stavebné  povolenia na stavbu kontajnerovej kaviarne v zmysle stavebného zákona.

 

Podľa úradu ide o kontajnerovú kaviareň, teda o prevádzku dočasného občerstvovacieho zariadenia formou prerobených lodných kontajnerov,

 

ako galérie spojenej s kaviarňou a oddychovou zónou, cyklostojanmi.

 

„Galéria KONTAJNER“ je súčasťou územia centrálnej rozvojovej osi Petržalka, uviedol miestny úrad.  

 

Ako sme sa ďalej dozvedeli, prenajímateľom pozemku je hlavné mesto Bratislava a nájomcom spoločnosť Custom-Pharma III, s.r.o. Pozemok je prenajatý na dobu dočasnú (10 rokov).

 

Na našu otázku, či starosta Petržalky považuje „kontajnerizáciu“ vkusnú a vhodnú do

mestského prostredia, sme dostali z petržalského miestneho úradu túto odpoveď.:  

 

„Investičný zámer „Galéria KONTAJNER" je navrhnutý tak, aby bol pozitívnym prínosom pre podporu dôležitého dopravného uzla ako aj verejného života v Petržalke. 

 

Ide o celospoločensky prospešný projekt, ktorý pred vyše rokom schválili na zastupiteľstve mestskí poslanci“. 

 

Oslovujeme aj bratislavský magistrát s otázkami. Odpovede prinesieme ihneď po ich doručení.

Stanovisko a informácie bratislavského magistrátu a hlavnej architektky mesta:

Čo sa týka vzťahu medzi mestom a stavebníkom, ten v tomto prípade určuje uzatvorená nájomná zmluva na predmetný pozemok.

Nájom časti pozemku spoločnosti Custom - Pharma III s.r.o. schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 919/2017 zo dňa 27.09.2017.

Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú 10 rokov,

ktorá sa môže po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán predĺžiť o ďalších 5 rokov za podmienok dohodnutých v  zmluve (opcia) s výnimkou nájomného.

Čo sa týka možnosti prehodnotiť/ukončiť nájomnú zmluvu, hlavné mesto môže od zmluvy odstúpiť v  prípade:

- nezaplatenia dojednaného nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. 3 tejto zmluvy,

- ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa v súlade s článkom 4 ods. 3 tejto zmluvy,

- nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s účelom vymedzeným v tejto zmluve,

- nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie o realizácii celomestsky významnej  stavby na predmete nájmu,

- ak nájomca poruší povinnosti v čl. 4 ods. 19, bod 19.2. a v čl. 5 ods. 1 a 2 tejto zmluvy.

Pokiaľ ide o stanovisko hlavnej architektky – funkcie, ktoré predstavuje investičný zámer „Galéria KONTAJNER",

hodnotí pani hlavná architektka ako pozitívny prínos pre podporu dôležitého dopravného uzla verejnej, pešej a cyklodopravy na území Petržalky,

podporu tvorby multifunkčného mestského prostredia a tým aj podporu verejného života v lokalite.

Zatraktívnenie cesty k zastávkam MHD je dôležitou súčasťou udržateľného konceptu tvorby verejných priestorov HM Bratislavy.

Prínosom investičného zámeru je podľa hlavnej architektky navyše aj to,

že pri riešení zásobovania či statickej dopravy využíva jestvujúcu infraštruktúru v území a nevytvára nové zaťaženie individuálnou automobilovou dopravou v území.

Z tohoto dôvodu nie je v projekte riešená statická doprava a projekt je posudzovaný ako zámer na pešej zóne.

Po konzultáciách odborných útvarov Magistrátu HM SR Bratislavy s odbornými útvarmi

a vedením mestskej časti Bratislava-Petržalka bude zásobovanie objektu zabezpečené z okolitých parkovísk.

Investičný zámer takto podporuje a vychádza z obsluhy územia mestskou hromadnou dopravou a atraktivizuje cestu k nej.

Takéto riešenie je v súlade so stratégiou rozvoja mesta, v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2010

a s akčným plánom Adaptácie na zmenu klímy HM SR Bratislavy 2017.

Zároveň podľa hlavnej architektky pomôže investičný zámer „Galéria KONTAJNER" eliminovať negatívny dopad stavby električkovej trate na dotknuté územie.

Informoval hovorca mesta Peter Bubla.

 (rl)

Foto Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár

Anketa

Od komunálnych volieb uplynuli 2 roky, sme v polčase... volili by ste ich opäť?

45%
15%
16%
6%
2%
5%
6%
5%


Na začiatok stránky hore
Newsletter