Urbanizmus a výstavba 26. september 2018

Komora odporúča architektom zvážiť účasť v súťaži k fasáde hotela Kyjev


Slovenská komora architektov (SKA) odporúča svojim členom – autorizovaným architektom zvážiť účasť v architektonickej verejnej súťaži, ktorú pred pár dňami vyhlásila spoločnosť SK Centre.

Ide o dcérsku firmu britského developera Lordship a súťaž sa týkajúcu sa návrhov na riešenie fasád pripravovanej revitalizácie súboru budov na Špitálskej a Rajskej ulici v Bratislave, vrátane bývalého hotela Kyjev.

Informovala o tom SKA, ktorá architektov zároveň informovala, že v prípade rozporov vyplývajúcich zo súťaže nebude môcť preberať za vzniknutý stav žiadnu zodpovednosť.

Dôvodom je podľa komory fakt, že zverejnené súťažné podmienky nie sú v súlade so súťažným poriadkom SKA.

SKA rešpektuje právo vyhlasovateľa na vyhlásenie súťaže podľa vlastných podmienok a kritérií.

Napriek tomu však považuje zverejnenú ideovú súťaž za nevyužitú šancu na korektné a zodpovedné hľadanie riešenia v mimoriadne exponovanom a náročnom urbanistickom, architektonickom a historicky, kultúrne i spoločensky významnom území Bratislavy.

"Pripomíname, že platný Územný plán zóny Dunajská stanovuje pre lokalitu regulatívy hmotovo-priestorového usporiadania, ktoré majú byť podkladom pre urbanisticko-architektonickú súťaž na dané územie, a nielen na revitalizáciu budov či riešenie fasád," uviedol predseda SKA Imrich Pleidel.

Komora viedla podľa jeho slov v júni so zástupcami spoločnosti SK Centre intenzívny a otvorený dialóg.

Ako tvrdí, SK Centre požiadala SKA v júni o overenie súťažných podmienok. "SKA po ich preštudovaní definovala výhrady a odporúčania k súťaži a následne iniciovala spoločné stretnutie s vyhlasovateľom a zástupcami mesta – kancelárie Hlavnej architektky a Mestského ústavu ochrany pamiatok, ktoré sa uskutočnilo v júli na pôde komory," priblížil Pleidel.

Hlavné pripomienky k súťaži sa podľa neho týkali najmä výraznejšieho zastúpenia nezávislých odborníkov na hodnotenie súťažných návrhov z hľadiska historického, kultúrno-spoločenského i urbanisticko-architektonického kontextu riešeného územia.

Taktiež odbornej spôsobilosti zúčastnených pre prípad spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie, spôsobu rozhodovania o konečnom výsledku súťaže (hlas jedného z porotcov s právom veta by mohol postaviť hlasy ostatných členov poroty len do symbolickej roviny) či garantovania autorských práv zúčastnených autorov.

"SKA preto s poľutovaním berie na vedomie rozhodnutie SK Centre, neprijať ponuku na spoluprácu pri príprave štandardnej súťaže návrhov s potenciálom účasti čo najširšieho okruhu účastníkov a získania čo najkvalitnejších návrhov na riešenie územia s vysokým kultúrno-spoločenským významom," povedal Pleidel.

V SKA sú presvedčení, že územie Kamenného námestia a priľahlých ulíc si zaslúži čo najširšiu spoločenskú a odbornú diskusiu spolu s vlastníkmi nehnuteľností.

Kvalitná urbanisticko-architektonická súťaž je podľa predsedu na takúto diskusiu dobrou príležitosťou.

V prípade tejto vyhlásenej súťaže však považuje SKA túto príležitosť za nevyužitú.

Záujemcovia majú čas do 31. októbra na predkladanie návrhov do súťaže, ktorú vyhlásila SK Centre.

Developer už v auguste avizoval, že by sa rekonštrukcia chátrajúceho objektu hotela Kyjev v centre hlavného mesta mohla začať počas budúceho roka.

(TASR)
Foto: BK-orig.
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter