Urbanizmus a výstavba 9. január 2019

Informácie riaditeľa Mestských lesov Bratislava k toaletám na Kamzíku


Na otázku Bratislavského kuriéra, kedy začnú fungovať nové toalety na Kolibe, resp. Kamzíku, sme do redakcie dostali v utorok 8. januára reakciu riaditeľa Mestských lesov Bratislava (MLB) Juraja Zikmunda. O téme sme písali tu.

V reakcii rekapituluje situáciu od 9. októbra 2018.

Ako nás informoval, 9. októbra 2018 bola ukončená výstavba verejných toaliet na Kamzíku a zároveň podaná žiadosť na MČ Nové Mesto na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Bolo urobené porealizačné zameranie stavby a zápis geometrického plánu do katastra.

Dňa 11. októbra 2018 bolo doručené oznámenie z MČ Nové Mesto o začatí kolaudačného konania, ústne pojednávanie bolo zvolané na 23.10. 2018.

Dotknuté orgány podľa riaditeľa MLB vydávali postupne svoje stanoviská ku kolaudačnému konaniu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hlavného mesta SR Bratislava požadoval Protokol o skúške vzorky vody zo spotrebiska, ktorý bol vystavený 12. 11. 2018.

Ako ďalej J. Zikmund uviedol, posledné stanovisko ku kolaudačnému konaniu poskytol OÚ Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia dňa 20.12.2018.

„Pretože má MČ Nové Mesto všetky potrebné vyjadrenia, môže vydať kolaudačné rozhodnutie.

Ak nadobudne kolaudačné rozhodnutie právoplatnosť, Mestské lesy v Bratislave požiadajú Hlavné mesto SR Bratislavu ako vlastníka o súhlas s pridelením súpisného čísla a zápisom stavby do katastra nehnuteľností v prospech Hlavného mesta SR Bratislava,“ uviedol riaditeľ MLB.

Ako dodal, po obdržaní súhlasu od hlavného mesta, MLB požiadajú MČ Nové Mesto o pridelenie súpisného čísla na stavbu verejných toaliet na Kamzíku.

„Po pridelení súpisného čísla môže byť stavba verejných WC na Kamzíku zapísaná do katastra nehnuteľností v prospech Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré ju môže sprístupniť verejnosti.“

(rl)

Foto: Archív Br.kuriér

1 komentár
ODPOVEDAŤ T.L.J. | 9. 1. 2019, 12:09

"Za peníze v Praze dům, ve Vídni dva", no a na Kamzíku v Bratislave pekné “Hajzle„ máme ! Či lepšie povedané : “Koľkým úradníkom/úradom a robotníkom/firmám dali hajzle robotu a plat !„

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter